Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 december 2021
gepubliceerd op 20 januari 2022

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de evaluatie van de aandoening van het kind dat rechtgevend is op kinderbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021043534
pub.
20/01/2022
prom.
16/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


16 DECEMBER 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de evaluatie van de aandoening van het kind dat rechtgevend is op kinderbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 69;

Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag, artikelen 12 en 26;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor Gezinsbijslag, gegeven op 10 juni 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2021;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Financiën en Begroting, gegeven op 18 oktober 2021;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming;

Gelet op het advies nr. 70.423 van de Raad van State, gegeven op 1 december 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Gezinsbijslagen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2022, is de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag belast met de uitvoering van de evaluatie van de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind voor elke nieuwe aanvraag die wordt ingediend vanaf die datum, alsook voor de herzieningen die eruit voortvloeien.

De aanvragen tot evaluatie die echter zijn ingediend voorafgaand aan die datum, alsook de evaluaties die voortvloeien uit een aanvraag tot herziening of uit een ambtshalve herziening die het gevolg zijn van de eerst vermelde aanvragen tot evaluatie, worden tot uiterlijk 31 december 2023 verder behandeld door de geneesheren die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor deze evaluaties instonden en volgens de nadere regels, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Art. 2.Onverminderd artikel 1, tweede lid, kan vanaf 1 januari 2022 de evaluatie van de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind bedoeld in het koninklijk besluit van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 sluiten tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 worden uitgevoerd door een multidisciplinair team volgens de regels bepaald in het laatstgenoemde koninklijk besluit.

Onder multidisciplinair team wordt begrepen het team dat onder leiding staat van een arts en is samengesteld uit beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, en/of uit andere beroepsbeoefenaars in de paramedische of sociale sector die behoren tot het personeel van de voormelde Dienst of door deze Dienst worden aangewezen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Gezinsbijslagen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2021.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Gezinsbijslagen, S. GATZ

^