Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 01 april 2021
gepubliceerd op 12 april 2021

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021041269
pub.
12/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021041269/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


1 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 13/1, § 3;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 oktober 2020 tot uitvoering van artikel 13/1, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot opheffing van het besluit van 4 augustus 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/3, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op het advies nr. 69.061/3 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende de kwalificatie door de WHO van COVID-19 als een pandemie op 11 maart 2020, die tot op heden nog steeds voortduurt;

Overwegende dat het Overlegcomité de federale regering en de regeringen van de deelstaten samenbrengt;

Overwegende dat op 10 maart 2021 het Overlegcomité de in gezamenlijk overleg opgestelde geharmoniseerde lijst van uitzonderingen op de quarantaine en de staalafname heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de gefedereerde entiteiten zich engageren om de lijst van uitzonderingen in zijn geheel om te zetten in hun respectieve regelgeving zodat de uitzonderingen ten laatste op 1 april 2021 in werking treden;

Overwegende dat de lijst van uitzonderingen zich, gelet op haar gedetailleerdheid, het beste leent om als bijlage te worden toegevoegd;

Overwegende dat onder "staalafname" het "ondergaan van een test" begrepen moet worden;

Op de voordracht van de leden van het Verenigd College, belast met de bevoegdheid inzake het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De uitzonderingen op de verplichtingen voorzien in paragraaf 1, 1° en 2°, van artikel 13/1 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden opgenomen als bijlage.

Art. 2.Het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 oktober 2020 tot uitvoering van artikel 13/1, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot opheffing van het besluit van 4 augustus 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/3, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021 wat betreft de uitzonderingen op de verplichtingen voorzien in paragraaf 1, 1° en 2°, van artikel 13/1 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid inzake toegang tot het grondgebied en op 1 mei 2021 wat betreft de uitzonderingen inzake de opsporing en het contactonderzoek.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^