Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 april 2021
gepubliceerd op 30 april 2021

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021031302
pub.
30/04/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031302/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


29 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 13/1, § 3;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie;

Gelet op de hoogdringendheid die niet toelaat om het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State binnen een termijn teruggebracht tot vijf dagen af te wachten, met name omdat maatregelen moeten worden overwogen op basis van de epidemiologische resultaten, die van dag tot dag evolueren, en gezien de introductie van een nieuwe variant van SARS COVID-19, genaamd Indiase variant B.1.617; dat het bijgevolg dringend is om bepaalde maatregelen te nemen;

Overwegende dat de WHO op 11 maart 2020 COVID-19 als een pandemie heeft gekwalificeerd, en dat die tot op heden voortduurt;

Overwegende dat het Overlegcomité de federale regering en de regeringen van de deelstaten samenbrengt;

Overwegende dat op 23 april 2021 het Overlegcomité heeft aangegeven dat, om de import van de Indische variant B.1.617 maximaal tegen te gaan, het de minister van Volksgezondheid en de bevoegde ministers van de deelstaten ermee belast om India toe te voegen aan de lijst van landen (momenteel Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk) waarvoor de parameters voor de zelfevaluatie in het PLF in het kader van alle verplaatsingen teruggebracht worden tot de score 0 en waarvoor er geen uitzondering geldt op testen en quarantaine wanneer een niet-inwoner van België minder dan 48 u. in België verblijft of wanneer een inwoner van België minder dan 48 u. in hoogrisicogebied (rode zone) is geweest. Het PLF en de respectieve regelgeving van de deelstaten worden dringend in die zin aangepast.

Deze lijst van landen wordt verder constant geëvalueerd.

Op de voordracht van de leden van het Verenigd College belast met de bevoegdheid inzake het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De uitzonderingen op de verplichtingen voorzien in artikel 13/1, § 1, 1° en 2°, van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden opgenomen als bijlage.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 april 2021.

Voor het Verenigd College: De Leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^