Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2020
gepubliceerd op 07 mei 2020

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2020040969
pub.
07/05/2020
prom.
23/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/23/2020040969/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


23 APRIL 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, artikelen 7, § 1, tweede lid, 10, § 1, tweede lid, 12, eerste en zesde lid, 13, eerste lid, 14 en 18 ;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, gegeven op 26 november 2019 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 december 2019;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 februari 2020;

Gelet op de gendertest van 1 april 2020;

Gelet op het advies nr 67.038/3 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2020met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In punt 2° worden de woorden "de hoofdstukken II, IV, V, VI, VII, VIII en IX" vervangen door de woorden "het hoofdstuk VIII";2° Punt 4° wordt vervangen als volgt: "4° Inspectiedienst: de Directie Controle van de Diensten van het Verenigd College"; 3° Er wordt een punt 4bis° ingevoegd, dat luidt als volgt: "4bis° Iriscare: de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, bedoeld in artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;" 4° In punt 5° worden de woorden "van het Bestuur" vervangen door de woorden "van Iriscare of zijn afgevaardigde".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° Tussen het eerste en het tweede lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt: "De in het eerste lid, 1° en 2° bedoelde documenten moeten niet opnieuw worden bezorgd als de in het eerste lid bedoelde aanvraag betrekking heeft op rust- en verzorgingstehuis- of dagverzorgingscentrabedden die in een erkend rusthuis in gebruik worden genomen, en als er sinds de indiening bij Iriscare van het beschrijvend dossier met betrekking tot de vorige aanvraag van een specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie geen wijzigingen in zijn aangebracht." 2° In het tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "onder 3° tot 7° " vervangen door de woorden "in het eerste lid, 3° tot 7° ".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "en door de bepalingen van zowel de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen als" vervangen door de woorden "door de Titel 2 van het Boek 2 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing".

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In punt 9° en 11° b) van het eerste lid worden de woorden "het Bestuur" vervangen door het woord "Iriscare"; 2° In punt 10° van het eerste lid worden de woorden "aan de Prijzendienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie" vervangen door de woorden "aan Iriscare"; 3° Tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De in het eerste lid, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° en 10° bedoelde documenten moeten niet opnieuw worden bezorgd als de in het eerste lid bedoelde aanvraag betrekking heeft op rust- en verzorgingstehuis- of dagverzorgingscentrabedden die in een erkend rusthuis in gebruik worden genomen, en als er sinds de indiening bij Iriscare van het beschrijvend dossier met betrekking tot de vorige aanvraag van een voorlopige werkingsvergunning of erkenning geen wijzigingen in zijn aangebracht."

Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "gaan de ambtenaren na" vervangen door de woorden "gaat de Inspectiedienst na".

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "bij het Secretariaat van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie" vervangen door de woorden "bij Iriscare".

Art. 7.In de artikelen 12, 14, 15, § 1, en 28, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door het woord "Iriscare".

Art. 8.In artikel 15, § 1, 1° en 2° van hetzelfde besluit worden in de Franstalige versie de woorden "ceux visés" vervangen door de woorden "celles visées".

Art. 9.In artikel 17, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en aan Iriscare" ingevoegd tussen de woorden "aan de Ministers" en het woord "toegestuurd".

Art. 10.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Gezondheid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2020.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, A. MARON E. VAN DEN BRANDT .

^