Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019
gepubliceerd op 12 maart 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019011097
pub.
12/03/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 FEBRUARI 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 79;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikel 18 tot 22;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikel 16 tot 21;

Overwegende dat de leden van de gezamenlijke kamer van beroep voor de Diensten van het Verenigd College en voor de instellingen van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie moeten worden aangewezen;

Overwegende dat de Minister van justitie heeft nagelaten om binnen drie maanden na het verzoek van de leden van het Verenigd College bevoegd voor het openbaar ambt, de werkende voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter aan te wijzen;

Overwegende dat het Verenigd College bijgevolg deze onder de ambtenaren of de gepensioneerde ambtenaren aanwijst;

Overwegende dat de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris van Oudergem en Mevr. Arlette Verkruyssen, directeur-generaal van de GOB, ten eerste houder zijn van een graad van ten minste directeur van rang A3 of gelijkwaardig, ten tweede een titel hebben van doctor, licentiaat of meester in de rechten en over een ervaring beschikken van ten minste zes jaar in het openbaar ambt of van humanresourcesbeheer in de openbare sector en ten slotte houder zijn van een taalcertificaat van Selor uitgereikt op basis van artikel 7, 8 en 11 of 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966;

Overwegende dat ze noch ambtenaar zijn of geweest zijn van de Diensten van het Verenigd College of van een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

Overwegende dat de heer Etienne Schoonbroodt en Mevr. Arlette Verkruyssen derhalve beantwoorden aan de voorwaarden om te worden aangewezen respectievelijk als werkend en plaatsvervangend voorzitter van de kamer van beroep;

Op voorstel van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het openbaar ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de kamer van beroep aangewezen: 1° in de hoedanigheid van werkend voorzitter: De heer Etienne Schoonbroodt;2° in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter: Mevr.Arlette Verkruyssen.

Art. 2.Worden door het Verenigd College als bijzitters van de overheid aangewezen: 1° ten minste zes personeelsleden van niveau A van de Franse taalrol: In de hoedanigheid van werkende leden: - De heer Jean Ieven, Iriscare; - De heer Rodolphe Haxhe, Iriscare; - De heer Jean-Baptiste Godinot, Iriscare;

In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden: - De heer Daniel Gonzato, Iriscare; - Mevr. Sabine Van Buggenhout, Iriscare; - De heer Lionel Baijot, Iriscare; 2° ten minste zes personeelsleden van niveau A van de Nederlandse taalrol: In de hoedanigheid van werkende leden: - Mevr.Edith Poot, Iriscare; - Mevr. Tamara Decaluwe, Diensten van het Verenigd College; - Mevr. Sophie Verhaegen, Diensten van het Verenigd College;

In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden: - De heer Yannick Ranson, Diensten van het Verenigd College; - De heer Dirk Lalemant, Diensten van het Verenigd College; - De heer Jeroen Tousseyn, Diensten van het Verenigd College.

Art. 3.Worden als bijzitters door de vakbonden aangewezen: 1° zes vertegenwoordigers van de Franse taalrol: In de hoedanigheid van werkende leden: - Mevr.Muriel Di Martinelli (ACOD); - Mevr. Ruth Loterie (ACV); - Mevr. Véra Kartheiser (VSOA);

In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden: - De heer Didier Van der Borght (ACOD); - Mevr. Cécile Coesens (ACV); - De heer Luc Bessem (VSOA); 2° zes vertegenwoordigers van de Nederlandse taalrol: In de hoedanigheid van werkende leden: - Mevr.Ann Goethals (ACOD); - Mevr. Carine Caluwe (ACV); - De heer Benjamin Devolder (VSOA);

In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden: - De heer Maxime Nys (ACOD); - Mevr. Brigitte Prekowski (ACV); - De heer Henri De Baer (VSOA);

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De leden van het Verenigd College bevoegd voor het openbaar ambt worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: G. VANHENGEL

^