Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 06 juli 2017
gepubliceerd op 02 augustus 2017

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2017030885
pub.
02/08/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017030885/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


6 JULI 2017. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 3, 6, 7 en 11, § 3, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 maart 2017;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op 18 mei 2017;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 6 juni 2017 ;

Overwegende de noodzaak het organieke kader van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uit te breiden wegens de verplichting de expertise, als gevolg van onder andere de Zesde Staatshervorming te versterken;

Overwegende de noodzaak een onthaalkader op te zetten om de oprichting en de opstart van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, de toekomstige instelling van openbaar nut, voor te bereiden;

Overwegende dat de personeelsleden van het onthaalkader opgericht bij het besluit van 21 januari 2016 in het voornoemde kader zullen worden opgenomen;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wordt vastgesteld als volgt :

A

B

C


Fonctionnaire dirigeant

1

Leidend Ambtenaar

Fonctionnaire dirigeant adjoint

1

Adjunct-Leidend Ambtenaar

Directeur

4

6

Directeur

Premier attaché

6

4

Eerste attaché

Premier attaché expert

6

4

Eerste attaché deskundige

Premier ingénieur expert

1

Eerste ingenieur deskundige

Ingénieur

3

Ingenieur

Premier médecin expert

2

Eerste geneesheer deskundige

Médecin

3

Geneesheer

Attaché

38

25

1

Attaché

Assistant

41

22

1

Assistent

Adjoint

13

4

2

Adjunct

Commis

3

Klerk


Art. 2.De in kolom B van artikel 1 vermelde betrekkingen zullen op 1 januari 2019 naar de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag worden overgeheveld.

Art. 3.De in kolom C van artikel 1 vermelde betrekkingen worden bij het vertrek van hun huidige titularis afgeschaft.

Art. 4.Het besluit van het Verenigd College van 14 juli 2016 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, wordt opgeheven.

Art. 5.Het besluit van het Verenigd College van 21 januari 2016 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op het onthaal van personeelsleden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, wordt opgeheven.

De voornoemde betrekkingen van het onthaalkader met een titularis zijn ondergebracht bij deze van kolom B van artikel 1.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Art. 7.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2017.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, G. VANHENGEL

^