Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017040476 bron nationale bank van belgie Beslissing tot in evenwicht brengen van tarieven in toepassing van artikel 504. - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 25 juli 2017 genomen op grond van arti Deze opgelegde in evenwicht brenging van de tarieven houdt het volgende in : a) een onmiddellijk(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2016 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 5 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 09/07/2013 pub. 02/08/2017 numac 2017030636 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030738 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030881 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020527 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer » (code 824125S20V1), gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030706 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 28/06/2017, werd de B.V.B.A. DENERCON erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum (...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001543112 Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030788 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030887 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de voorbereiding voor het hergebruik van gebruikte EEA, de hergebruikscriteria voor tweedehandse EEA en de voorwaarden die vervuld moeten zijn bij het grensoverschrijdend overbrengen van tweedehandse EEA type ministerieel besluit prom. 23/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204031 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017204033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest

type arrest prom. 24/02/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid type arrest prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit tot het toekennen van een wapendrachtvergunning als lesgever aan de heer MBAWA Matumbu Monga N'Zawi Bij besluit van 12 mei 2017 wordt de wapendrachtvergunning lesgever voor de heer MBAWA Matumbu Monga N'Zawi, geboren te Anderlecht op 24/ Deze wapendrachtvergunning is beperkt binnen de door SBD N.V. georganiseerde opleidingen : - bek(...)

decreet

type decreet prom. 06/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving en van het decreet van 19 februari 2009 tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2016 pub. 02/08/2017 numac 2017020494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017020535 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017, wordt mevrouw Nicole CLAREMBAUX, door verhoging in graad, op 1 juni 2017, benoemd in de graad van adjunct-directeur-generaal-deskundige - categorie van de graad : a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030885 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030831 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State HET VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-S Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2017. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030830 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW LIMBURGSE MILIEUKOEPEL, Guy COOLENS, Martine BOES-COOLENS, Jean-Luc COOLENS en Anne-François(...) type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030893 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hendrik VERCRUYSSEN, die woonplaats kiest bij Mr. Carine FLAMEND, advocaat, met kantoor te 1930 Zav(...) type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030894 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sofia SWERTVAEGHER, die woonplaats kiest bij Mrs. Pieter-J - het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februa(...) type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017040482 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De ALGEMENE CENTRALE DER OPENBARE DIENSTEN heeft op 22 jun Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017040486 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Juliana PIOT, Jan VANCUYCK en Ingrid VANCUYCK, die woonpla Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 222.440/X-16.937 Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017040483 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Emile DEKEYSER, Véronique DEKEYSER en Elisabeth DEKEYSER, Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 222.315/VII-40.002. Namens de Hoofdgriffier,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Drivers type vergunning prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere beveiliging. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwingen Bij besluit van 15 mei 2017 wordt de verg De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekking. - Weigering Bij besluit va Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleidin(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 28/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030790 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Huishoudelijk reglement van de regionale kamer van beroep type huishoudelijk règlement prom. 28/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030789 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Huishoudelijk reglement van de regionale kamer van beroep

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017030797 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 02/08/2017 numac 2017092407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2017    Indice juillet 2017 Moyen(...)
^