Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 15 december 2016
gepubliceerd op 11 januari 2017

Besluit 2016/1764 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016029637
pub.
11/01/2017
prom.
15/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2016. - Besluit 2016/1764 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014, artikel 5, § 1, I;

Gelet op de wet van 30 maart 1891 waarbij de burgerlijke rechtspersoonlijkheid aan de Vereniging « Het Belgische Rode Kruis » wordt verleend, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het bijzondere decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het kadersamenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die in deze aangelegenheden toepasselijk zijn sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1892 betreffende de schenkingen en legaten ten gunste van het Belgische Rode Kruis, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2003 pub. 20/03/2006 numac 2006200892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Flobecq sluiten tot goedkeuring van de nieuwe statuten van het Belgische Rode Kruis;

Gelet op het advies van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 2 juni 2016;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van het Belgische Rode Kruis van 27 juni 2015;

Overwegende dat de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan de op het gebied van Gezondheid vanaf 1 juli 2014 en de nieuwe verdeling van deze bevoegdheden binnen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het aanvaarden van een liberaliteit noodzakelijk is voor het volbrengen van zijn opdracht;

Op voorstel van het Collegelid belast met Gezondheid, Besluit :

Artikel 1.Het Belgische Rode Kruis, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stallestraat, 96, te 1180 Brussel, wordt toegelaten om een liberaliteit te aanvaarden van een bedrag van 585.000 EUR (vijfhonderd vijfentachtig duizend EUR) afgestaan door Dhr. Lucien MEUWIS, geboren op 23 december 1928 te Elsene, verblijvend te Cicerolaan 27, te 1140 Evere toen hij nog leefde, en overleden op 22 oktober 2014.

Art. 2.Het Lid van het College belast met Gezondheid wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Gedaan te Brussel op 15 december 2016.

Voor het College: Mevr. F. LAANAN, voorzitter van het College Mevr. C. JODOGNE, lid van het College belast met Gezondheid

^