Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 14 mei 2020
gepubliceerd op 04 september 2020

Besluit 2020/847 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 2 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
college van de franse gemeenschapscommissie
numac
2020015460
pub.
04/09/2020
prom.
14/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/14/2020015460/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MEI 2020. - Besluit 2020/847 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 2 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de artikelen 127, 128 en 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie;

Gelet op het bijzondere-machtenbesluit 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 september 2016 houdende het reglement van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 2019 dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 op 11 maart 2020 door de WHO bestempeld werd als een pandemie;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van het bijzondere-machtenbesluit 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen alle verval- en beroepstermijnen sinds 16 maart 2020 opgeschort zijn voor een duur van twee maanden die eenmaal voor een duur van één maand verlengd kan worden;

Overwegende dat de voormelde termijnen dus op 15 mei 2020 verstrijken;

Overwegende dat de gezondheidssituatie die de opschorting van de termijnen verantwoordde, nog steeds dezelfde is en het nog onzeker is hoe die zal evolueren;

Overwegende dat het dus aangewezen is om de termijnen bepaald in artikel 2 van het bijzondere- machtenbesluit 2020/546 van 16 april 2020 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen met één maand te verlengen, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, met toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.De verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, worden met één maand verlengd, meer bepaald tot 15 juni 2020.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.De akten en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur. [Art.3 De verlenging van al de termijnen bedoeld in artikel 2 geldt niet voor de selectieprocedures voor het personeel van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest].

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2020.

Art. 4.De leden van het College zijn, elk voor de materies die hen aanbelangen, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2020.

Namens het College : De voorzitster van het College belast met Promotie van de Gezondheid, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt, B. TRACHTE Het collegelid bevoegd voor Onderwijs, Crèches, Cultuur, Personen met een Handicap, Toerisme en Schoolvervoer, R. VERVOORT Het collegelid bevoegd voor Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen, B. CLERFAYT Het collegelid bevoegd voor Welzijn, A. MARON Het collegelid bevoegd voor Sociale Samenhang en Sport, N. BEN HAMOU

^