Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020020995 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen type koninklijk besluit prom. 14/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020020990 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020030924 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041359 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een toelage aan de leden van het burgerpersoneel van Defensie die dienstprestaties verrichten in een dienst van kritische geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 127 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Convivialités VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van Advies en Toezicht bedoeld in de afdelingen 6.3.8. van de Boeken 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

decreet

type decreet prom. 14/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020020981 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bevestiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2019 en 4 september 2019 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2019 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/05/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015460 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2020/847 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 2 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 10 betreffende de nadere regels voor de inschrijving in het eerste gemeenschappelijke jaar van het gewoon secundair onderwijs voor het begin van het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020020988 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 21 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 11 betreffende de steun aan de sector van het Hoger Onderwijs in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020999 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 3 van de ordonnantie van 25 april 2019 tot invoering van een tijdelijke fiscale fictiebepaling in het kader van de Brexit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020020998 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 november 2019 houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020021000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten betreffende de laatste wilbeschikking type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020021001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020030925 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020030923 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030926 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041364 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden voor het begrotingsjaar 2020 en 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de uitbreiding van het Natuurpark "Parc naturel des Plaines de l'Escaut" tot de gemeente Doornik , het dorp Calonne (gemeente Antoing), een deel van de voormalige gemeente Antoing en het gebied genoemd "Wéaux" (gemeente Péruwelz) en tot goedkeuring van het aangepaste Beheersplan 2013-2022

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041440 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 met bijzondere machten nr. 2020/022 inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de COVID-19 pandemie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Grands Prés" te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020202354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag ten gunste van een kind met een handicap ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202445 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de "Opérateur de Transport de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203988 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Les Bons Villers type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Héron type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203989 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Lontzen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203990 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Silly

erratum

type erratum prom. 14/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie. - Erratum

document

type document prom. 14/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202393 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid type document prom. 14/05/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020202786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken
^