Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 mei 2024
gepubliceerd op 15 mei 2024

Besluit van de **** **** Regering tot de invoering van een **** voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2024004539
pub.
15/05/2024
prom.
02/05/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MEI 2024. - Besluit van de **** **** Regering tot de invoering van een **** voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap


**** **** **** Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de **** ****, artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van ****, artikel 4, 2.;

Gelet op de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, de artikelen 4 en 5;

Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de **** in het **** **** ****, artikel 32;

Gelet op de ****, uitgevoerd op 26 oktober 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 28 november 2023;

Gelet op het advies van het **** van ****, gegeven op 25 januari 2024;

Gelet op het advies van ****, gegeven op 1 februari 2024;

Gelet op het advies ****. 14/2024 van de ****, gegeven op 23 februari 2024;

Gelet op het advies 75.912/1 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2024, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de **** **** van de personen met een handicap, gegeven op 24 januari 2024;

**** de voordracht van de minister van de **** **** **** belast met Werk;

**** beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - **** bepalingen

Artikel 1.**** besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers waarop de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders van toepassing is.

Art. 2.**** de toepassing van dit besluit en zijn **** wordt verstaan onder: 1° de werkgever: de rechtspersoon of zelfstandige natuurlijke persoon die een niet-werkende werkzoekende aanwerft, met uitzondering van de aanwervingen: ****) in het kader van een statutaire relatie;****) als academisch en wetenschappelijk personeel door universitaire **** of als leden van het onderwijzend personeel in andere ****;****) door de volgende overheden: - de Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het **** leger en de federale politie; - de Gemeenschappen en Gewesten, met uitzondering van de **** voor de onder ****) en ****) bedoelde werknemers; - de **** ****, de **** **** en de **** ****; - de instellingen van openbaar nut en overheidsinstellingen die onder het gezag vallen van de onder ****), ****) en ****) vermelde instellingen, met uitzondering van: de openbare kredietinstellingen; de autonome overheidsbedrijven; de openbare maatschappijen voor personenvervoer; de **** voor de werknemers die niet hierboven worden beoogd alsook de instellingen van openbaar nut van categorie ****, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, die opdrachten van openbare culturele dienstverlening vervullen; ****) als werknemer binnen een ****, die een vergunning heeft voor een arbeidsovereenkomst in een **** of die beschikt over een advies collectief maatwerk.2° de niet-werkende werkzoekende: de werkzoekende met verminderde **** in de zin van artikel 7, § 2, van het besluit van de **** **** Regering van 14 september 2017 betreffende de **** van de werkzoekenden, die niet meer **** of **** leerplichtig is en die niet de wettelijke **** heeft bereikt;3° de werknemer met een handicap: de niet-werkende werkzoekende die is aangeworven bij een werkgever die de bij dit besluit ingevoerde premie geniet;4° het besluit van 14 september 2017: het besluit van de **** **** Regering van 14 september 2017 betreffende de **** van de werkzoekenden. HOOFDSTUK 2. - **** regels voor de toekenning van de éénmalige premie

Art. 3.**** de grenzen van de beschikbare **** wordt een premie van 5.000 **** toegekend aan de werkgever die een niet-werkende werkzoekende aanwerft met een minstens **** arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor minstens zes maanden.

Art. 4.De stappen die de werkgever onderneemt om de integratie van een werknemer met een handicap te bevorderen, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (****) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in overeenstemming met de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk.

Art. 5.§ 1. De in artikel 3 bedoelde premie is bestemd ter bevordering van de professionele inschakeling van de niet-werkende werkzoekende. Deze kan alle andere uitgaven dan **** dekken die met de aanwerving verband houden en meer bepaald volgende uitgaven: 1° de inrichting van de **** van de werknemer om zijn professionele integratie te bevorderen;2° de aankoop van specifiek materiaal waarmee de werknemer zijn dagelijkse taken correct kan uitvoeren;3° de inrichting van de lokalen van de werkgever met het oog op de installatie of verbetering van voorzieningen die de veiligheid van de werknemer kunnen verbeteren;4° de uitgaven in verband met de opleiding van de nieuwe werknemer of **** rond handicap die verstrekt worden aan alle medewerkers van de onderneming waar de werknemer is ****.5° elke andere uitgave met het oog op het ondersteunen, vergemakkelijken en implementeren van voorwaarden voor een geslaagde indiensttreding bij de onderneming of de begeleiding van de werknemer bij de uitvoering van zijn functie; § 2. De praktische modaliteiten van de uitgaven vermeld in het eerste lid zullen worden vastgesteld en door **** worden doorgegeven.

Art. 6.§ 1. De in artikel 3 bedoelde premie kan niet worden toegekend aan de werkgever die een niet-werkende werkzoekende aanwerft ter vervanging van en in dezelfde functie als een personeelslid dat in de zes maanden voorafgaand aan die aanwerving ontslagen werd. § 2. De in artikel 3 bedoelde premie kan niet worden toegekend aan de werkgever als de werknemer al bij deze werkgever in dienst was in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan zijn aanwerving. § 3. **** de in artikel 3 bedoelde premie gecumuleerd wordt met één of meerdere van de **** die werden ingevoerd ter uitvoering van het decreet van de **** **** van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap, mag het totale gecumuleerde bedrag van deze **** niet hoger liggen dan de werkelijke kosten voor de werkgever.

Art. 7.§ 1. De werkgever dient de aanvraag voor de in artikel 3 bedoelde premie in bij ****, ten laatste twee maanden na het ingaan van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de werknemer en met behulp van het door **** opgestelde formulier dat minstens volgende informatie en documenten bevat: 1° de identiteit of benaming van de werkgever, het adres van de maatschappelijke zetel en het ****;2° de identiteit van de werknemer, zijn woonplaats en zijn identificatienummer voor de sociale zekerheid;3° een kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer;4° een verklaring op erewoord dat de in artikel 5 bedoelde voorwaarden in acht genomen zijn. **** bedrag van de financiële tussenkomst wordt door **** betaald, uiterlijk twee maanden na het indienen van de volledige aanvraag voor de premie. § 2. **** **** die worden verzameld en verwerkt in het kader van dit besluit worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden die in dit besluit zijn voorzien, met een maximale **** van vijf jaar na het verstrijken van alle acties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de ****, en, indien van toepassing, na definitieve beëindiging van gerechtelijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die voortvloeien uit de verwerking van deze gegevens.

Art. 8.**** de twaalf maanden na betaling van de premie bezorgt de onderneming aan **** een **** met een gedetailleerde opgave van de genomen initiatieven ter ondersteuning van de professionele inschakeling van de werknemer bij de onderneming, met inbegrip van de verstrekte begeleiding en de staving van de daartoe verrichte uitgaven.

**** maakt het model van **** op.

Art. 9.De in toepassing van dit besluit toegekende premie, inclusief het bedrag ervan dat niet binnen twaalf maanden na betaling is uitgegeven, worden door **** teruggevorderd in overeenstemming met de bepalingen van de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk **** van het besluit van de **** **** Regering van 14 september 2017.

Art. 10.Uiterlijk op 15 december deelt de **** aan het Parlement een jaarlijks overzicht mee dat door **** wordt opgesteld op basis van het in artikel 7 bedoelde ****. Het eerste overzicht wordt uiterlijk op 15 december 2025 meegedeeld.

Het jaarlijks overzicht wordt ook meegedeeld aan het **** van ****, aan **** en de **** **** voor personen met een handicap. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 11.**** besluit treedt in werking op 1 juli 2024.

Art. 12.De minister bevoegd voor **** wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

****, 2 mei 2024.

**** de **** **** Regering: De Minister-**** van het **** **** ****, ****. **** **** Minister van de **** **** **** bevoegd voor ****, ****. ****

^