Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 15 juni 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021021081
pub.
15/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021021081/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 28 en 30;

Gelet op de gelijke kansentest, opgesteld op 24/03/2021 overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 maart 2021;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 7 mei 2021;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 mei 2021;

Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat de Covid-19 gezondheidscrisis aanzienlijke economische gevolgen heeft voor veel ondernemingen;

Overwegende dat België sinds maart 2020 word geteisterd door een gezondheidscrisis zonder weerga die voortvloeit uit de COVID-19-epidemie; dat zowel de federale regering als de Brusselse Hoofdstedelijke Regering maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken; dat de taxi- en aanverwante sectoren niettegenstaande een geleidelijke lockdownexit en twee financiële steunmaatregelen nog altijd zwaar gebukt gaan onder de gevolgen van de economische crisis en de gezondheidsmaatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het virus vermijden, met name het teruggedrongen cultuur- en nachtleven, de sluiting van bars en het vervroegde sluitingsuur van restaurants, en de instorting van zaken- en plezierreizen;

Dat de omzet van de betrokken exploitanten door deze maatregelen blijft afnemen, waardoor de inkomsten van de ondernemers en hun werknemers op de helling komen te staan;

Overwegende dat de betrokken exploitanten noodsteun moeten krijgen om de economische en sociale schade te beperken;

Dat de steun waarin dit besluit voorziet met name bedoeld is om een golf van faillissementen te voorkomen onder de ondernemingen die hun activiteiten nog altijd niet hebben kunnen hernemen;

Dat betalingsverzuim als gevolg van liquiditeitsproblemen kan leiden tot een domino-effect op de economie, wat moet worden vermeden;

Dat deze problemen en gevolgen reeds sterk voelbaar zijn en dat de uitvoering van de steunmaatregel derhalve geen vertraging mag oplopen;

Dat de steun zo snel mogelijk uitgekeerd moet kunnen worden en de spoedeisendheid dan ook gerechtvaardigd is;

Gelet op advies 69.449/4 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Bezoldigd Personenvervoer, en de minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° minister: de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor het bezoldigde personenvervoer;2° exploitanten: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die beschikt over een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur bedoeld in artikelen 4 en 17 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;3° minimisverordening: de verordening (EU) nr.1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013; 4° BM: Brussel Mobiliteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 2.Overeenkomstig de voorwaarden van de verordening kent de minister steun toe aan exploitanten in bedrijf die getroffen zijn door de noodmaatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken.

De gezondheidscrisis Covid-19 wordt erkend als een buitengewone gebeurtenis, als bedoeld in artikel 28 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen.

De steun wordt verleend onder de voorwaarden bedoeld in de de minimisverordening. HOOFDSTUK 2. - Nadere regels voor de steun

Art. 3.De steun bestaat erin een premie van 3.000 euro toe te kennen aan elke exploitant die over een vóór 1 maart 2021 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgereikte vergunning beschikt voor de exploitatie van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

De in het eerste lid bedoelde exploitanten kunnen slechts één op grond van dit besluit toegekende premie ontvangen.

De in dit besluit vastgestelde steunvoorwaarden zijn van toepassing onverminderd de in de ordonnantie van 3 mei 2018 `betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen' vastgestelde voorwaarden.

Art. 4.Onverminderd de voorwaarden die zijn bepaald in de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, is uitgesloten van de steun of desgevallend gehouden tot de terugbetaling ervan, de begunstigde: 1° aan wie een sanctie wordt opgelegd op grond van artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, of elke andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen;2° die niet alle toepasselijke verplichtingen van het sociaal, arbeids- en milieurecht naleeft;3° die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, de werkzaamheden heeft gestaakt, in gerechtelijke reorganisatie is, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of voorwerp is geweest van een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie, of die in enige vergelijkbare toestand verkeert krachtens een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;4° die opzettelijk verkeerde inlichtingen heeft bezorgd;5° die zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 4 ervan.6° die de premie uitgereikt op basis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het reizigersvervoer in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 heeft gekregen Vanaf de datum van steunverlening moet de begunstigde de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid gedurende drie jaar naleven.

Art. 5.De begunstigde dient de steunaanvraag in bij BM door middel van een formulier dat BM ter beschikking stelt via het elektronische loket IRISbox (https://irisbox.irisnet.be/irisbox/). Elke aanvraag die op een andere wijze wordt ingediend, wordt geweigerd.

Het formulier vermeldt de bewijsstukken die de begunstigde bij zijn aanvraag voegt.

De begunstigde kan slechts één enkele steunaanvraag indienen.

De begunstigde dient de steunaanvraag in uiterlijk binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.

De begunstigde vermeldt in zijn aanvraag de andere onder de de-minimisverordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

BM kan per e-mail alle documenten of informatie opvragen die het voor het onderzoek van de aanvraag noodzakelijk acht. De begunstigde verstrekt de aanvullende documenten en informatie binnen de vijf dagen. Indien binnen deze termijn geen antwoord wordt ontvangen, wordt de aanvraag geweigerd.

Art. 6.Binnen drie maanden vanaf de ontvangst van de steunaanvraag wordt de toekenningsbeslissing aan de begunstigde betekend. De minister kan de beslissingstermijn verlengen indien er geen begrotingskredieten meer beschikbaar zijn.

BM deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de minimisverordening wordt verleend.

Art. 7.De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een Belgische zichtrekening op naam van de begunstigde.

Art. 8.De minister-president bevoegd voor Huisvesting, Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang en voor het bezoldigde personenvervoer en de minister van Economie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Bevoegd voor huisvesting en stadsvernieuwing, territoriale ontwikkeling, veiligheid en preventie, toerisme, imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang, en bezoldigd vervoer van personen, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Economie.

A. MARON

^