Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 september 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvaarding van het ontslag aangeboden door de heer Joël RIGUELLE uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020042920
pub.
11/09/2020
prom.
03/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvaarding van het ontslag aangeboden door de heer Joël RIGUELLE uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem


Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 22, zesde lid, zoals gewijzigd door ordonnantie van 17 juli 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 29/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015217 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies sluiten houdende benoeming van dhr Joël RIGUELLE als burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem;

Overwegende dat de heer Joël RIGUELLE bij brief van 24 juni 2020 zijn ontslag uit het ambt van burgemeester heeft aangeboden;

Overwegende het advies van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, uitgebracht op 22 juli 2020;

Op de voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het ontslag aangeboden door de heer Joël RIGUELLE uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, wordt aanvaard.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 03 september 2020.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2020.

Voor de Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

R. VERVOORT

^