Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 september 2020

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203746 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord type decreet prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203748 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de werkgelegenheid voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, secundair kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissie voor het beheer van de werkgelegenheid voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en gespecialiseerd secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de werkgelegenheid voor het officiële gesubsidieerde gewone en gespecialiseerde voorschools- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015479 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 december 2011 betreffende het sportschieten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015478 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de werkgelegenheid voor het vrij confessioneel gewoon en gespecialiseerd voorschools- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2018 betreffende de erkenning van de centra voor gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan voor het confessioneel vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015483 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Koninginneplein, 14-15 en 16 te 1030 Schaarbeek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020015524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Directiecomité van het Institut de promotion des formations sur l'islam type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Comité scientifique de l'Institut de promotion des formations sur l'islam type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2020 tot organisatie van bachelors en masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de Université Saint-Louis - Bruxelles een afwijking wordt toegestaan van de algemene bepalingen betreffende de toegang tot studies in het kader van het codiploma van Bachelor: managementingenieur met de Katholieke Universiteit Leuven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013 houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen et de vereffeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042920 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvaarding van het ontslag aangeboden door de heer Joël RIGUELLE uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een steunregeling voor gemeenten in het kader van het dierenwelzijn

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020043021 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de bedragen van de jaarinkomsten bepaald in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag aan de welvaartsevolutie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020043078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de inwerkingtreding van artikel 153, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen uitgesteld wordt type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020203737 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi " type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020203736 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 26 mei 2016 tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203744 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203745 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te bevestigen type bijzonder decreet prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203747 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te verankeren voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

document

type document prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020203914 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2019-2020 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 03/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020203941 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" als koepelorganisatie voor de sport in de Duitstalige Gemeenschap
^