Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de personen als bedoeld in artikel 439 van hetzelfde Wetboek

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020030436
pub.
03/04/2020
prom.
26/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/26/2020030436/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de personen als bedoeld in artikel 439 van hetzelfde Wetboek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 433, § 1, 1° en 2°, § 2, tweede lid, en § 4, 434, § 1, 435, § 1, derde lid, 1° en 2°, en vierde lid, en § 4, gewijzigd bij de ordonnantie van 28 november 2019; Gelet op de gelijkekansentest uitgevoerd op 8 januari 2020 overeenkomstig artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies nr. 24/2020 van de Gegevensbescherming Autoriteit, gegeven op 13 maart 2020;

Gelet op advies 66.988/4 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2/, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies nr. 005/2019 van de Brusselse Controlecommissie, gegeven op 14 juni 2019;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 439 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 433 tot en met 435 van hetzelfde Wetboek toepasselijk zijn op elke persoon gemachtigd om authenticiteit aan akten te verlenen bedoeld in artikel 433 van hetzelfde Wetboek;

Op voorstel van de Minister belast met Financiën, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- Definities Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° GOBF: de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;2° WIB 92: het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;3° Bericht: de verwittiging bedoeld in artikel 433 van het WIB 92;4° Kennisgeving: de kennisgeving bedoeld in artikel 434 van het WIB 92;5° Inlichting: de inlichting bedoeld in artikel 435 van het WIB 92;6° Technische ontvangstmelding: de technische ontvangstmelding van de elektronische boodschap afgeleverd door de toepassing van een partner aan de toepassing van de volgende partner in de keten van de elektronische communicatie van boodschappen;7° Functionele ontvangstmelding van het bericht: de functionele ontvangstmelding van het elektronisch bericht, afgeleverd door de GOBF;8° Functionele ontvangstmelding van de kennisgeving: de functionele ontvangstmelding van de elektronische kennisgeving afgeleverd door de dienst informatie- en communicatietechnologie van de afzender van het bericht;9° Functionele ontvangstmelding van de inlichting: de functionele ontvangstmelding van de elektronische inlichting afgeleverd door de GOBF.

Art. 2.- Toepassingsgebied Dit besluit is uitsluitend van toepassing voor de personen als bedoeld in artikel 439 van het WIB 92.

Art. 3.- Aanwijzing § 1. De dienst bedoeld in artikelen 433, § 1, 1°, en § 2, tweede lid, en 435, § 1, derde lid, 1°, en vierde lid, van het WIB 92 is de GOBF. § 2. De statutaire of contractuele agent bedoeld in artikel 433, § 1, 2°, 434, § 1, en 435 van het WIB 92 is de rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken. Hij is gemachtigd om het bericht en de inlichting te ontvangen en de nodige kennisgevingen te doen.

In geval van afwezigheid van de rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken, wordt de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid uitgeoefend door de plaatsvervangend rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken.

Art. 4.- De verzending van het bericht § 1. De verzending van het bericht moet gebeuren op één van de volgende wijzen: 1° Door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden;2° Bij aangetekende brief. Als het bericht verzonden is overeenkomstig punt 1°, wordt onder de datum van verzending van het bericht verstaan de datum van de functionele ontvangstmelding van het bericht. § 2. Als het bericht wordt verzonden bij een aangetekende brief, is dit bericht doorslaggevend ten opzichte van de verzending van hetzelfde bericht door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt wanneer de datum van de informaticaverzending verschilt ten opzichte van de datum van de verzending via aangetekende brief. § 3. Het bericht bevat de volgende gegevens: 1° Gegevens van de afzender: hoedanigheid, volledig adres en ondernemingsnummer;2° Dossiergegevens: datum, aantal partijen, aantal goederen, referte dossier, referte procedure;3° Vermelding van de eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder : a) indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledige adres van de woonplaats;b) indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel;4° Beschrijving van de betreffende goederen: a) Aard;b) Volledig adres;c) Oppervlakte;d) Kadastergegevens: ofwel het nummer van de afdeling, het nummer van de sectie en het nummer van het perceel, ofwel het uniek referentienummer van het kadaster;5° Beschrijving van het schip of vaartuig: a) Naam en bouwgegevens: naam, plaats van de bouw, datum van de bouw;b) Beschrijving: afmeting, tonnage, motor;c) Inschrijvingsnummer op het Belgisch scheepsregister;6° Aard van de op te stellen akte: vervreemding, hypotheekstelling of hypotheekstelling bij verwerving.

Art. 5.- De verzending van de kennisgeving § 1. De verzending van de kennisgeving moet gebeuren op één van de volgende wijzen: 1° door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden;of 2° bij een aangetekende brief. Als de kennisgeving heeft plaatsgevonden op de wijze vermeld in punt 1°, wordt onder de datum van verzending van die kennisgeving verstaan, de datum van de functionele ontvangstmelding van de kennisgeving.

Een bericht wordt geacht verzonden te zijn door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt bij ontvangst van een technische ontvangstmelding. § 2. Als dezelfde kennisgeving wordt verzonden bij een aangetekende brief, is deze kennisgeving doorslaggevend ten opzichte van de verzending van deze kennisgeving door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt wanneer de datum van de informaticaverzending verschilt ten opzichte van de datum van de verzending bij een aangetekende brief. § 3. De kennisgeving bevat de volgende gegevens: 1° Gegevens van de afzender en de geadresseerde;2° Referte procedure;3° Referte dossier;4° Vermelding van de schuldenaar/belastingplichtige: a) indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledige adres van de woonplaats;b) indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel;5° Vermelding van de schuldenaar/solidair gehouden persoon: a) indien het een natuurlijke persoon betreft: de naam en voornamen, het volledige adres van de woonplaats en, in voorkomend geval, het identificatienummer bedoeld in artikel 8;b) indien het een rechtspersoon betreft: de naam, de rechtsvorm, het volledige adres van de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, het identificatienummer bedoeld in artikel 8;6° Uitvoerbare titel;7° Bedrag van de gewestbelastingen in euro;8° Bedrag van de interesten en verhogingen in euro;9° Totaalbedrag in euro.

Art. 6.- De verzending van de inlichting § 1. De verzending van de inlichting moet gebeuren: 1° hetzij door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, als het bericht werd verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt en er bij de verzending geen overmacht of technische storing is die het onmogelijk maken om de inlichting elektronisch te sturen;2° hetzij bij een aangetekende brief: a) als de inlichting omwille van overmacht of technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1° ;of b) als het bericht niet werd verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt. Een bericht wordt geacht verzonden te zijn door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt bij ontvangst van een technische ontvangstmelding.

Als de inlichting verzonden is overeenkomstig het eerste lid, 1°, wordt onder de datum van verzending van de inlichting verstaan de datum van de functionele ontvangstmelding van de inlichting. § 2. Als de inlichting wordt verzonden bij een aangetekende brief, is deze inlichting doorslaggevend ten opzichte van de verzending van dezelfde inlichting door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt wanneer de datum van de informaticaverzending verschilt ten opzichte van de datum van de verzending bij een aangetekende brief. § 3. De inlichting bevat de volgende gegevens: 1° Gegevens van de afzender en de geadresseerde;2° Referte procedure;3° Referte dossier;4° Aard van de akte waaruit de sommen en waarden, aangehouden door de persoon bedoeld in artikel 439 van het WIB 92, voortvloeien: vervreemding, hypotheekstelling of hypotheekstelling bij verwerving;5° Datum van de akte waaruit de sommen en waarden, aangehouden door de persoon bedoeld in artikel 439 van het WIB 92 voortvloeien;6° Vermelding van vervreemder of van de hypotheeksteller : a) indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledige adres van de woonplaats;b) indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel;7° Het of de voor hypotheek vatbare goed of goederen: a) Onroerend goed: - Aard, adres en oppervlakte; - Kadastergegevens: ofwel de nummer van de afdeling, het nummer van de sectie en het nummer van de perceel, ofwel het uniek referentienummer van het kadaster; b) Schip of vaartuig: - Naam en bouwgegevens: naam, plaats van de bouw, datum van de bouw; - Beschrijving: afmeting, tonnage, motor; - Inschrijvingsnummer op het Belgisch scheepsregister; 8° In geval van vervreemding: a) Prijs van de vervreemding;b) Verkrijger - indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledige adres van de woonplaats, - indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel;c) Bedrag aangehouden door de persoon bedoeld in artikel 439 van het WIB 92;9° In geval van hypotheekstelling: a) Bedrag van de hypotheek, b) Persoon ten voordele van wie het goed belast werd met een hypotheek: - indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledige adres van de woonplaats; - indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel; c) Bedrag aangehouden door de persoon bedoeld in artikel 439 van het WIB 92;10° Met betrekking tot de ingeschreven schuldeisers: a) Totale bedrag van de sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers;b) Vermelding van de ingeschreven schuldeisers: - indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledige adres van de woonplaats; - indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel; c) Datum van inschrijving, d) Bedrag van de inschrijving in euro;11° Met betrekking tot de verzetdoende en beslagleggende schuld eisers: a) Totale bedrag van de sommen verschuldigd aan de verzetdoende en beslagleggende schuldeisers;b) Vermelding van de verzetdoende en beslagleggende schuldeisers: - indien het een natuurlijke persoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan een dergelijk identificatienummer, de naam en voornamen en het volledig adres van de woonplaats; - indien het een rechtspersoon betreft: het identificatienummer bedoeld in artikel 8 of, bij gebrek aan dergelijk identificatienummer, de naam, de rechtsvorm en het volledige adres van de maatschappelijke zetel; c) Datum van het verzet of beslag;d) Bedrag in euro.

Art. 7.- Ondertekening van de kennisgeving Opdat de kennisgevingen op geldige wijze als beslag onder derden zouden gelden als ze worden verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, moeten ze een elektronische handtekening dragen, die met een van de volgende technieken wordt aangebracht: 1° creatie van een elektronische handtekening met behulp van een Belgische elektronische identiteitskaart;2° creatie van een digitale handtekening met behulp van een private sleutel, toegekend aan een bevoegd personeelslid, waarbij een certificaat is gevoegd dat uitgereikt is aan dat personeelslid, waarbij zowel de private sleutel als het certificaat op een beveiligde wijze in het geheugen van een computer is opgeslagen;3° creatie van een digitale handtekening met behulp van een private sleutel, toegekend aan de gewestelijke fiscale administratie waarbij een certificaat gevoegd is dat uitgereikt is aan die entiteit, waarbij zowel de private sleutel als het certificaat op een beveiligde wijze in het geheugen van een computer is opgeslagen; 4° creatie van een geavanceerde elektronische handtekening als vermeld in artikel 3.11 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. Die gegevens moeten gedurende een periode van tien jaar door de afzender worden bewaard en in geval van betwisting binnen een redelijke termijn worden voorgelegd.

Art. 8.- Identificatie van de personen betrokken bij verzending van bericht, inlichting en kennisgeving In het kader van de verzending van de berichten, inlichtingen en kennisgevingen worden de betrokken personen geïdentificeerd op de volgende manier: - als het een rechtspersoon betreft, met behulp van het identificatienummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van Economisch recht; - als het een natuurlijke persoon betreft, met behulp van het identificatienummer in het Rijksregister of het in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de van de sociale zekerheid, toegekende identificatienummer in het bisregister, en in voorkomend geval met behulp van het identificatienummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van Economisch recht.

Art. 9.- Verwerkingsverantwoordelijken De GOBF en de persoon bedoeld in artikel 439 van het WIB 92 zijn elk voor wat hem betreft verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7) van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), van de bij toepassing van dit besluit uitgewisselde gegevens.

Art. 10.- Bewaartermijn van de persoonsgegevens De in het kader van de verzending van de berichten, kennisgevingen en inlichtingen uitgewisselde persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijken bewaard gedurende de termijn die nodig is om het nagestreefde doeleinde te bereiken met de gegevensuitwisselingen in het kader van het verzenden van de berichten, kennisgevingen en inlichtingen.

Voor de GOBF mag deze termijn in ieder geval de twintig jaren vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op het bericht niet overschrijden.

Voor de persoon bedoeld in artikel 439 van het WIB 92 mag deze termijn in ieder geval de dertig jaren vanaf het verlijden van de authentieke akte niet overschrijden.

Art. 11.- Waarborgen van oorsprong, integriteit en identieke inhoud van de berichten, kennisgevingen en inlichtingen De oorsprong en de integriteit van de inhoud van de berichten, kennisgevingen en inlichtingen dienen, in geval van verzending door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, te worden verzekerd door middel van aangepaste beveiligingstechnieken.

De informatie in de berichten, kennisgevingen en inlichtingen is dezelfde, ongeacht ze worden meegedeeld door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden of bij aangetekende brief.

Art. 12.- Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Zijn bepalingen zijn alleen van toepassing voor de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden.

Art. 13.- Uitvoering De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt en de Promotie van Meertaligheid, S. GATZ

^