Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 juli 2019
gepubliceerd op 22 juli 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het begeleidingscomité van de bijzondere bestemmingsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041516
pub.
22/07/2019
prom.
04/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/04/2019041516/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het begeleidingscomité van de bijzondere bestemmingsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 46, 57/1 en 92 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van de aanverwante wetgevingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juni 1993 betreffende het Begeleidingscomité, Gelet op advies 63.724/4 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van 29 maart 2018;

Gelet op het evaluatieverslag betreffende de gelijke kansen, "gelijkekansentest" genoemd, zoals vereist door artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en door artikel 1, § 1, van het besluit van 22 november 2018 tot uitvoering van deze ordonnantie (verslag met de "gendertest" zoals vereist door artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de evaluatie "handistreaming", vereist door artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kennis heeft genomen op 4 juli 2019;

Overwegende dat de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen de beginselen met betrekking tot de samenstelling en de werking van het begeleidingscomité (BC) voor de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) gewijzigd heeft en een procedure voor de uitwerking, wijziging en opheffing van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV's) ingevoerd heeft die gelijkaardig is aan die voor de BBP's; dat het Wetboek de Regering machtigt om de beginselen die van toepassing zijn op het BC nader te bepalen; dat het bestaande besluit dus vervangen moet worden door een nieuwe tekst, die afgestemd is op de in het Wetboek doorgevoerde wijzigingen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het begeleidingscomité zetelen minstens: - één en hoogstens twee vertegenwoordigers van de gemeente op wier grondgebied het bijzonder bestemmingsplan of de gemeentelijke steden-bouwkundige verordening moet worden uitgevoerd, - in afwijking van het voorgaande punt, wanneer meerdere gemeenten op gecoördineerde wijze elk een bijzonder bestemmingsplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aannemen om de inrichting van een wijk die zich deels op het grondgebied van de ene en deels op het grondgebied van de andere bevindt, te regelen: een vertegenwoordiger voor elk van die gemeenten; - een vertegenwoordiger van elk gewestelijk bestuur waarvan de aanwezigheid vereist is krachtens artikel 46, § 1, tweede lid, of 92 van het BWRO. Het begeleidingscomité kan zich laten bijstaan door deskundigen en / of door vertegenwoordigers van de andere eventueel betrokken gemeenten. Deze nemen deel aan de beraadslagingen zonder echter deel te nemen aan de stemmingen.

Het begeleidingscomité kan om het even welke persoon of groep van personen die betrokken zijn bij het ontwerp, uitnodigen om aan de bespreking van bepaalde agendapunten deel te nemen. Zij nemen niet deel aan de stemming, noch aan de beraadslaging.

Art. 2.Natuurlijke en rechtspersonen die een rechtstreeks belang hebben bij het ontwerp, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde, of wier bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad een rechtstreeks belang hebben, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde, mogen geen deel uitmaken van het begeleidingscomité.

Art. 3.Het begeleidingscomité wordt voorgezeten en het secretariaat ervan wordt waargenomen door een vertegenwoordiger: - van de gemeente op wier grondgebied het bijzonder bestemmingsplan of de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening moet worden uitgevoerd; - in afwijking van het voorgaande punt, wanneer meerdere gemeenten op gecoördineerde wijze elk een bijzonder bestemmingsplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aannemen om de inrichting van een wijk die zich deels op het grondgebied van de ene en deels op het grondgebied van de andere bevindt, te regelen: van de gemeente wier plan of verordening de grootste oppervlakte inneemt; bij gelijke oppervlakten komen deze opdrachten toe aan de gemeente wier grondgebied de grootste oppervlakte heeft.

Art. 4.Het secretariaat van het begeleidingscomité bereidt de dossiers voor, roept de vergaderingen bijeen, maakt de verslagen van de vergaderingen op en bezorgt ze.

De oproepingen, de verslagen en de dossiers, evenals de beslissingen kunnen digitaal bezorgd worden, mits de waarborgen en maatregelen nageleefd worden die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 5.De leden van het begeleidingscomité en de personen die het begeleidingscomité wil horen, worden door het secretariaat minstens acht dagen vóór de vergadering uitgenodigd.

Art. 6.Behalve indien het begeleidingscomité hierover anders beslist, worden de goed te keuren documenten bezorgd binnen de termijn die bepaald is in artikel 5.

Art. 7.De vergaderingen vinden plaats achter gesloten deuren, in aanwezigheid van de stemgerechtigde leden en de eventueel uitgenodigde personen. Het begeleidingscomité zetelt pas geldig als ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

De beraadslagingen van het begeleidingscomité vinden enkel plaats in aanwezigheid van de stemgerechtigde leden en worden goedgekeurd met een meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen worden gemotiveerd. Ze vermelden de uitgebrachte naamstemmen. De leden van de minderheid kunnen een nota indienen om hun stem toe te lichten. In dat geval wordt die nota toegevoegd aan de beslissing.

Bij iedere betekende beslissing wordt het verslag van de desbetreffende vergadering gevoegd.

Art. 8.Het secretariaat bewaart het register van de verslagen van de vergaderingen van het begeleidingscomité en van de beraadslagingen.

Art. 9.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juni 1993 betreffende het begeleidingscomité, gewijzigd door het besluit van 26 maart 1998 en door het besluit van 31 maart 2017 houdende wijziging van de benamingen in verscheidene regelgevingen van toepassing op Brussel Stedenbouw en Erfgoed wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De procedures die officieel van start gingen vóór die datum, vallen nog onder de regeling van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juni 1993 betreffende het begeleidingscomité.

Art. 11.De Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juli 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid.

R. VERVOORT

^