Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030724 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 04/07/2019 pub. 13/03/2020 numac 2020030222 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041341 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevr. Pauline DE BO door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. - Rechtzetting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Brabant - Noord - Sint Lazarus » op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041344 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure volgend op de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041347 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041345 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019041349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de indiening van de beroepen bij de regering tegen de beslissingen inzake verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en attesten en houdende organisatie van de in het kader van deze beroepen voorziene hoorzittingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de terugbetaling van het jaarabonnement bij een deelfietsenbedrijf voor de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041500 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor industriële omschakeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041516 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het begeleidingscomité van de bijzondere bestemmingsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041741 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 19, § 3, van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041740 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de administratiekosten van de kinderbijslagfondsen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041742 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 27, derde lid, van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041504 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden in de Permanente Overlegcommissie
^