Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juli 2019
gepubliceerd op 17 juli 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van een lid van het Milieucollege

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041436
pub.
17/07/2019
prom.
09/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van een lid van het Milieucollege


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, in het bijzonder artikel 79, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009 beheer en de sanering van verontreinigde bodems;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juni 1993 betreffende het Milieucollege;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 oktober 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2016 pub. 06/12/2016 numac 2016031766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van vijf leden van het Milieucollege sluiten houdende de benoeming van vijf leden van het Milieucollege;

Overwegende dat de mandaten van dhr. Sven AERTS, dhr. Stéphane FILLEUL, Mevr. Annick HAEGEMAN, dhr. Oliver JUNG, dhr. Olivier KHASSIME, dhr. Jan SCHAERLAEKENS en dhr. Pierre SIMON op 20 oktober 2017 zijn verlopen;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering sluiten houdende de benoeming van zeven leden van het Milieucollege;

Overwegende het ontslag van Mevr. Anne-Sophie OLBRECHTS op 29 september 2018;

Overwegende de dubbele kandidatenlijst die door het Parlement van de Brusselse Hoofdstedelijke Regio tijdens zijn zitting van 1 maart 2019 werd voorgesteld;

Op voordracht van Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dhr. Jean-Louis ISTASSE wordt benoemd tot lid van het Milieucollege ter vervanging van Mevr. Anne-Sophie OLBRECHTS, vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Dhr. Jean-Louis ISTASSE voleindigt de mandaat van Mevr. Anne-Sophie OLBRECHTS.

Art. 2.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juli 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

^