Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019
gepubliceerd op 08 maart 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van brandpreventieadviezen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp over de aanvragen tot stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en tot verkavelingsvergunningen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019040581
pub.
08/03/2019
prom.
21/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/21/2019040581/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van brandpreventieadviezen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp over de aanvragen tot stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en tot verkavelingsvergunningen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Overwegende de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, de artikelen 126, § 3, 177, § 3 en vervangen door de ordonnantie van 30 november 2017;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen;

Overwegende het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 15 juni 2017;

Overwegende het advies van de Raad voor het Leefmilieu gegeven op 7 juni 2017;

Overwegende dat, aangezien dit besluit geen belangrijke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het Gewest in de zin van artikel 7 van het BWRO, het ontwerp niet voorgelegd werd aan het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Gelet op de neutraliteit van deze regelgeving voor de respectieve toestand van vrouwen en mannen die blijkt uit de beoordeling van de impact ervan, verwezenlijkt op 8 mei 2017 conform artikel 3 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat dit besluit geen gevolgen heeft voor de situatie van andersvaliden in de zin van artikel 4, § 3 van de ordonnantie van 8 december 2016 houdende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies 64.738/4 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 Overwegende dat, krachtens de artikelen 126 § 1 en 177 § 1 van het BWRO, het advies van de DBDMH gelijktijdig met de betekening van het volledige ontvangstbewijs van de vergunningsaanvraag door de vergunnende overheid gevraagd wordt, met uitzondering van de in artikel 330 § 3 bedoelde dossiers waarvoor het advies van de DBDMH voorafgaand blijft aan de indiening van de vergunningsaanvraag;

Dat de artikelen 126, § 2 en 177, § 2 van het BWRO de vergunningsaanvragen principieel onderwerpen aan het advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Dat principieel dit advies opgestuurd moet worden binnen een termijn van dertig dagen, te tellen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag van advies door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, overeenkomstig de artikelen 126, § 3 en 177, § 3 van het BWRO;

Dat, de artikelen 126, § 3, tweede lid en 177, § 3, tweede lid, van het BWRO de Regering echter machtigen tot het bepalen in welke gevallen, omwille van de graad van complexiteit van het project op het vlak van brandpreventie, de termijn waarin het advies moet worden opgestuurd 60 dagen bedraagt.

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 1° BWRO: het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 19 april 2004;2° DBDMH : de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht bij de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;3° Industriegebouw : een industriegebouw of een deel van een gebouw, dat omwille van zijn constructie of zijn inrichting bestemd is voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden van dieren;4° Hoog gebouw : waarvan de hoogte h hoger is dan 25 m;5° Middelhoog gebouw : waarvan de hoogte h gelijk is aan of tussen 10 m en 25 m ;6° Hoogte h van een gebouw : de hoogte van een gebouw is de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. Wanneer de hoogste bouwlaag enkel bestaat uit technische lokalen wordt deze niet meegerekend bij de hoogtemeting; 7° Oppervlakte : Som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 meter in alle lokalen, met inbegrip van de lokalen gelegen beneden het terreinniveau en die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen bestemd zijn,.De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten. 8° Gemengd project: project dat zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieu-vergunning met betrekking tot een inrichting van klasse 1A en 1B vereist. HOOFDSTUK II. - Termijn voor het opsturen van advies van de DBDMH betreffende de stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en verkavelingsvergunningen

Art. 2.Het preventieadvies van de DBDMH wordt opgestuurd aan de overheid die vergunningen en attesten aflevert binnen de 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag, met uitzondering van de in artikel 3 bedoelde gevallen.

Art. 3.Voor de volgende categorieën wordt het advies van de DBDMH binnen de 60 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag opgestuurd: 1° de vergunnings- en attestaanvragen die betrekking hebben op handelingen en werken onderworpen aan een effectenbeoordeling door het BWRO;2° de vergunningsaanvragen met betrekking tot gemengde projecten 3° de vergunnings- en attestaanvragen die betrekking hebben op de industriegebouwen waarvan de oppervlakte meer dan 500 m2 bedraagt;4° de vergunnings- en attestaanvragen die betrekking hebben op de hoge gebouwen; 5° de vergunnings- en attestaanvragen die betrekking hebben op de middelhoge gebouwen waarvan de oppervlakte groter is dan 1.000 m2. HOOFDSTUK III. - Eindbepalingen

Art. 4.Voorliggend besluit treedt in werking de dag waarop titel IV van de ordonnantie van 13 oktober 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de Milieuvergunnings-ordonnantie in werking treden.

Art. 5.De bepalingen van voorliggend besluit zijn van toepassing op stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en verkavelingsvergunningen ingediend vanaf de dag van de inwerkingtreding van voorliggend besluit

Art. 6.De Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medisch Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met territoriale ontwikkeling en stedenbouw, R. VERVOORT De Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^