Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018
gepubliceerd op 06 februari 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan voor de periode 2019-2023

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019040141
pub.
06/02/2019
prom.
22/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/22/2019040141/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan voor de periode 2019-2023


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering Overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Overeenkomstig de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

Overeenkomstig de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's;

Gelet op het ontwerp van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan, in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 16 november 2017;

Gelet op het Milieueffectenrapport van het Plan;

Gelet op het advies uitgebracht door het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling op 12 september 2017;

Gelet op het openbaar onderzoek, geopend op 14 mei en afgesloten op 14 juli 2018;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 juni 2018;

Gelet op het advies uitgebracht door de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 5 juli 2018;

Gelet op de goedkeuring door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan en de milieuverklaring, waarin de adviezen zitten vervat die werden uitgebracht in het raam van het openbaar onderzoek, op 22 november 2018;

Overwegende dat het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan een milieuplan is dat de strategie en het beleid inzake hulpbronnen en afval moet aansturen voor alle actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu en Energie;

Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1.In toepassing van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan goedgekeurd voor de periode 2019-2023, zoals bijgevoegd bij dit besluit.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor het Leefmilieu en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan kan geraadpleegd worden op de website van Leefmilieu Brussel.

Brussel, 22 november 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

Bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 NOVEMBER 2018 tot goedkeuring van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan Het (plan), het Milieueffectenrapport en de Milieuverklaring zijn beschikbaar op https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/strategie-en-acties-van-het-gewest/hulpbronnen-en-afvalbeheerplan of op aanvraag te raadplegen bij: Leefmilieu Brussel - BIM Site de Tour & Taxis Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel 02-775 75 75 Inhoud Inleiding PLEIDOOI VOOR EEN AMBITIEUS BELEID VOOR DE HULPBRONNEN EN AFVALSTOFFEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. De Wereld, Europa en de Hulpbronnen 2.Het Belgische nationale en regionale beleid 3. Het Brussels beleid op het vlak van afvalpreventie en -beheer 3.1. Algemene eigenschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.2. Brussels metabolisme met betrekking tot natuurlijke rijkdommen 3.3. Factische balans van de afvalproductie 3.4. 1989 - 2017: Synthese en balans van het Brussels afvalbeleid 4. Conclusie VISIE, HOOFDBEGINSELEN, STRATEGISCHE BENADERING, PRIORITEITEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET TOEKOMSTIGE BRUSSELSE HULPBRONNEN- EN AFVALSTOFFENBELEID 1.Een visie voor Brussel 2. De hoofdbeginselen 3.Een strategische benadering, prioriteiten - Opbouw van het HABP 4. Doelstellingen STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: VOOR EEN STRUCTUREREND KADER VAN HET HULPBRONNENAFVALSTOFFENBELEID ZORGEN Operationele doelstelling 1.1: Een doeltreffend Bestuur opzetten Operationele doelstelling 1.2.: Voor een gemoderniseerde reglementering ten dienste van de bescherming van het milieu, die aanzet tot nieuwe initiatieven en het opnemen van verantwoordelijkheid Operationele doelstelling 1.3: Het mechanisme van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid optimaliseren Operationele doelstelling 1.4: Nieuwe kanalen ontwikkelen voor de nuttige toepassing van de hulpbronnen-afvalstoffen STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: DE CONSUMPTIEPRAKTIJKEN VAN DE GEZINNEN VERANDEREN EN HEN ERTOE AANSPOREN OM VOOR AFVALLOOSHEID TE GAAN Operationele doelstelling 2.1.: De bewustwording van de burgers met betrekking tot de milieu-impact van hun manier van leven laten evolueren Operationele doelstelling 2.2.: De individuele en collectieve initiatieven van burgers aanmoedigen en ondersteunen, die de consumptieveranderingen naar meer duurzaamheid in de praktijk willen brengen Operationele doelstelling 2.3.: Voor een aanzienlijke verbetering zorgen van de kwaliteit en omvang van de selectieve inzameling van huishoudelijk afval met het oog op de nuttige toepassing ervan STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: DE TOEKOMSTIGE GENERATIES VOORBEREIDEN Operationele doelstelling 3.1.: De gewestelijke milieudoelstellingen integreren in het studieprogramma, de aansturingsplannen en de beheerspraktijken van de onderwijsinstellingen via een operationeel kader uitgewerkt in partnerschap met de Gemeenschappen en de Inrichtende machten Operationele doelstelling 3.2: De integratie van de educatie rond milieu en het duurzame beheer van hulpbronnen-afvalstoffen in de lessen, de activiteiten en de projecten van de scholen ondersteunen.

Operationele doelstelling 3.3.: Voor een technische en methodologische ondersteuning zorgen met het oog op een duurzaam beheer van de hulpbronnen-afvalstoffen binnen de instellingen van het verplicht onderwijs, in lijn met de pedagogische aspecten STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: DE CONSUMPTIEPRAKTIJKEN VAN DE PROFESSIONELE ACTIVITEITEN VERANDEREN EN HEN ERTOE AANSPOREN OM VOOR AFVALLOOSHEID TE GAAN Operationele doelstelling 4.1.: Het circulaire beheer van hulpbronnen en afvalstoffen binnen de economische activiteiten, de niet-marktactiviteiten en de openbare sector verbeteren Operationele doelstelling 4.2.: De overheden het goede voorbeeld laten geven STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: DE OVERGANG VAN DE BOUWSECTOR NAAR EEN CIRCULAIR BEHEER VAN HULPBRONNEN EN BOUWAFVAL VOORTZETTEN Operationele doelstelling 5.1: Het eco-ontwerp en de eco-renovatie van gebouwen en materialen ontwikkelen met het oog op hun aanpasbaarheid, het verlengen van hun levensduur en het bevorderen van hun demonteerbaarheid en recycleerbaarheid Operationele doelstelling 5.2: Experimenteren met en het verder uitbouwen van de praktijk van de selectieve afbraak met het oog op het hergebruik van materialen in de bouwsector Operationele doelstelling 5.3: De kwantiteit en kwaliteit van de sortering en de recyclage van bouw- en afbraakafval verbeteren Operationele doelstelling 5.4: Aangepaste inzamelmogelijkheden aanbieden voor gevaarlijke afvalstoffen en voor een plan zorgen voor het beheer van asbest afkomstig van de Brusselse bebouwing Operationele doelstelling 5.5: De nieuwe circulaire praktijken binnen de bouwsector op grote schaal en structureel uitrollen STRATEGISCHE DOELSTELLING 6: DE NIEUWE ECONOMIE VAN HET DUURZAME HULPBRONNENBEHEER ONTWIKKELEN Operationele doelstelling 6.1.: Experimenteren met en ondersteunen van innovatieve praktijken met betrekking tot de verpakkingen in handelszaken Operationele doelstelling 6.2.: De activiteiten op het vlak van de reparatie, het hergebruik en de voorbereiding voor hergebruik van apparatuur ontwikkelen om aan de vraag ter zake van de gezinnen tegemoet te komen Operationele doelstelling 6.3.: De activiteiten op het vlak van de reparatie, het hergebruik en de voorbereiding voor hergebruik van apparatuur ontwikkelen om aan de vraag ter zake van de professionele activiteiten tegemoet te komen STRATEGISCHE DOELSTELLING 7: DE ACTIE VAN DE OPENBARE EN PRIVATE AFVALPROFESSIONALS PLANNEN EN BEGELEIDEN OM AAN DE BEHOEFTEN VAN HET GEWEST TEGEMOET TE KOMEN Operationele doelstelling 7.1.: Naar een diversificatie van het systeem voor de ophaling van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval Operationele doelstelling 7.2.: Voor een professionele en efficiënte afvalmarkt

^