Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018032338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 21/03/2019 numac 2019040706 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 22/11/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200785 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 22/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018206077 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de beslissing tot overdracht van de dienst onroerende voorheffing naar het Waalse Gewest type decreet prom. 22/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018206202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 type decreet prom. 22/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018206201 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Pretoria op 14 januari 2016 type decreet prom. 22/11/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018206208 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016 type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206245 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206246 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie type decreet prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206345 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 13 december 2016 tot oprichting van een Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type decreet prom. 22/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018206445 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de statuten van de Aziatische infrastructuurinvesteringsbank

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015164 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vervanging van bepaalde leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015602 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Adjunct secretaris generaal A6 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de Algemene directies Brussels International bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Martine Clesse" te Burg-Reuland en Sankt-Vith type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015661 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende Natuurreservaat "Les Prés de la Wamme" te Marche-en-Famenne en Nassogne type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015663 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende Natuurreservaat "Thier aux Pourcets" te Comblain-la-Tour type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015664 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende Natuurreservaat "Le Méandre de l'Ourthe" te La Roche-en-Ardenne type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Raymond Mayné" te Torgny type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015665 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding en hernieuwing van de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Marionville" te Saint-Ghislain en Quaregnon type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015739 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage IX van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 31/01/2019 numac 2018032374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2, § 1, 3°, van het Wetboek van inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het aantal plaatsen in de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206211 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Erezée type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Saint-Léger type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van de bepalingen betreffende de beroepsvaardigheden voor de uitoefening van de activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, voetverzorging, masseur/masseuse en dentaaltechnicus type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206321 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en schepenen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal A5 en adjunct-directeur/directrice-generaal A4+ voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de Algemene directie ICT en Administratieve Vereenvoudiging bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de algemene directies HR-beheer en Facilities bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan voor de periode 2019-2023 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de algemene directies HR-beheer en Facilities bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Rechtzetting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin en tot aanneming van het ontwerp met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeenten Walcourt en Philippeville als uitbreiding van de site genaamd "Carrière Les Petons" ten oosten van de voormalige gemeente Yves-Gomezée om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken en dat na afloop van de uitbating een natuurgebied zal worden en waarbij deze aan de milieueffectenbeoordeling zal worden onderworpen

document

type document prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type document prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de basisdotatie en de bijkomende dotaties in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid type document prom. 22/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206346 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 22/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018206347 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd vóór deze examencommissies

erratum

type erratum prom. 22/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezing van het Europees Parlement van 26 mei 2019. - Erratum type erratum prom. 22/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 26 mei 2019. - Erratum type erratum prom. 22/11/2018 pub. 23/05/2019 numac 2019202483 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen. - Erratum

document

type document prom. 22/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018032197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven Verkiezing van het Europees Parlement van 26 mei 2019
^