Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017
gepubliceerd op 28 april 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017030272
pub.
28/04/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/27/2017030272/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 24/08/2016 numac 2016014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 65, vervangen bij de wet van 29 februari 1984 en laatst gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 24/08/2016 numac 2016014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer;

Gelet op de gendertest uitgevoerd bij toepassing van artikel 3 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën op 21 april 2017;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 27 april 2017;

Gelet op advies 60.851/4 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat op de voordracht van de federale Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de Minister van Mobiliteit een Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 24/08/2016 numac 2016014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat de verhoging van de sommen betreft, in werking zal treden vanaf 1 mei 2017;

Op voorstel van de Minister bevoegd Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt in het besluit van 09 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 24/08/2016 numac 2016014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, een artikel 5 toegevoegd.

Dit artikel luidt als volgt : « In artikel 17, van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "1.200 euro" vervangen door de woorden "1.260 euro". »

Art. 2.Het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 24/08/2016 numac 2016014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zal inwerkingtreden op 1 mei 2017.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 april 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Gemeentelijke sportinfrastructuur, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et de Travaux Publics, P. SMET

^