Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 06 november 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013894
pub.
06/11/2017
prom.
06/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, inzonderheid artikel 6, XI, ingevoegd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1984 en van 18 juli 1990 en artikel 47, vervangen door de wet van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, artikel 47, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de beroepscommissie krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016031508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs sluiten tot aanstelling van de leden van de beroepscommissie op 31 augustus 2016 is verstreken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 28 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 6 juli 2017: Op de voordracht van de minister bevoegd Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden tot 31 mei 2019 benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de beroepscommissie : - De heer WEBER, Oswald, honorair vrederechter te Sankt Vith; - De heer ISTASSE, Jean-Louis, politierechter te Hoei; - De heer PARMESAN, Sandro, politierechter te Brussel.

De heer WEBER, Oswald wordt benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de beroepscommissie.

De heer ISTASSE, Jean-Louis, wordt benoemd tot Vicevoorzitter van de Franstalige kamer van de beroepscommissie.

Art. 2.Worden tot 31 mei 2019 benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie : - De heer VERLINDEN, Herman, emeritus politierechter in Leuven; - De heer SIERENS, Rudi, politierechter in Brugge; - De heer DESMET, Jan, vrederechter in Brussel.

De heer VERLINDEN, Herman, wordt benoemd tot voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie.

De heer SIERENS, Rudi, wordt benoemd tot Vicevoorzitter van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Art. 4.De minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Gemeentelijke sportinfrastructuur, R.VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^