Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2016
gepubliceerd op 01 augustus 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031508
pub.
01/08/2016
prom.
30/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, inzonderheid artikel 6, XI, ingevoegd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1984 en van 18 juli 1990 en artikel 47, vervangen door de wet van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, artikel 47, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de beroepscommissie eindigde op 28 februari 2015; dat krachtens artikel 47 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs het mandaat dat aan deze leden werd toegekend, vernieuwd kan worden; dat deze leden de voorwaarden vervullen die door de reglementering worden bepaald en beschikken over een grote ervaring inzake politie van het wegverkeer, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 6 juni 2016;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 30 juni 2016: Op voorstel van de Minister bevoegd Verkeersveiligheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden tot 31 augustus 2016 benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de beroepscommissie : -De heer WEBER, Oswald, honorair vrederechter te Sankt Vith. - De heer PAPART, Thierry, voorzitter van vrede en politierechter te Luik. - De heer ISTASSE, Jean-Louis, politierechter te Hoei.

De heer WEBER, Oswald wordt benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de beroepscommissie.

De heer PAPART, Thierry, wordt benoemd tot Vicevoorzitter van de Franstalige kamer van de beroepscommissie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2015.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juni 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Gemeentelijke sportinfrastructuur, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du bien-être animal, P. SMET .

^