Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van een model voor het indienen en voor het publiek toegankelijk maken van informatie over tabaksproducten type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1) type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016203777 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission de Plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

decreet

type decreet prom. 30/06/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs op de leermeesters en leraars godsdienst toepasselijk wordt gemaakt en houdende verschillende maatregelen inzake bekwaamheidsbewijzen en ambten type decreet prom. 30/06/2016 pub. 03/03/2017 numac 2016029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake erkenning van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische middelen binnen de inrichtingen voor leerplichtonderwijs van 19 mei 2006, om de bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en de bevordering van de gelijkheid tussen de geslachten als criteria voor de erkenning van de schoolboeken op te nemen type decreet prom. 30/06/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw en bachelor verpleegzorg, ter versterking van de studentenmobiliteit en houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/06/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van het alternerend hoger onderwijs type decreet prom. 30/06/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016027229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds en tot vervanging van de desbetreffende bijlagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016031508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016203624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » , van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » en hun administratieve en geldelijke toestand en van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2013 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en houdende overgangsbepalingen wat betreft de voorwaarden waaronder toegang verleend wordt tot de staffuncties in de adviesverlenende beroepen type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203633 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot oprichting van een cel technische bijstand binnen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016203635 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van boek I van het Milieuwetboek en betreffende het recht op toegang tot milieuinformatie voor het publiek type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016203636 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203776 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van personeelsleden aangesteld bij het Departement Senioren en Gezin en bij het Departement Gezondheid en Medisch-sociale infrastructuren van het Operationeel directoraat-generaal Plaatselijke besturen, Sociale actie en Gezondheid van de Waalse overheidsdienst naar het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles "

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2016 pub. 03/04/2017 numac 2017030181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke wijksportinfrastructuren. - Begroting 2016
^