Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013
gepubliceerd op 19 april 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031255
pub.
19/04/2013
prom.
28/03/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 MAART 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal (A5) bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vijfde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot derde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vierde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 24;

Overwegende dat de leden van een selectiecommissie moeten worden aangewezen voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal (A5) bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het feit dat mevrouw Joëlle DELFOSSE, vanuit haar huidige functie als leidend ambtenaar van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikt over een expertise inzake publiek management;

Gelet op het feit dat de heer Remy MERCKX als afdelingshoofd van de afdeling Internationaal Milieubeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, over een ruime expertise beschikt inzake overheidsmanagement alsook over ervaring in het werkdomein van Leefmilieu Brussel;

Gelet op het feit dat de heer Yves BOURDEAU, vanuit zijn huidige functie als directeur generaal van Hydrobru, de Brusselse intercommunale voor waterdistributie en sanering, beschikt over een expertise inzake publiek management en inzake milieu aangelegenheden, gezien het feit dat hij beschikt over een taalattest voldoende kennis van het Nederlands;

Gelet op het feit dat mevrouw Hildegard DEWEERDT, gezien haar 20 jaar ervaring zowel in onderzoek, onderwijs, training en consultancy in milieu, gezien haar titel als doctor in de milieuwetenschappen, gezien haar huidige functie als milieu-expert bij KBC, gezien haar huidige functie als professor bedrijfsinterne milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de UGent, gezien haar ervaring als onderzoeker in het labo milieu en gezondheid van de VUB, gezien haar talrijke wetenschappelijke publicaties en gezien haar ervaring als bedrijfsconsulent voor de implementatie van audit- en managementsystemen, beschikt over een zeer ruime expertise inzake milieu en gezondheid;

Gelet op het feit dat mevrouw Marie-Pierre FAUCONNIER, gezien haar huidige functies als directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, beschikt over een expertise inzake overheidsmanagement en met betrekking tot energie;

Op voorstel van de minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal (A5) bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM): 1° Joëlle DELFOSSE (FR) 2° Remy MERCKX (NL) 3° Yves BOURDEAU (FR - tweetalig) 4° Hildegard DEWEERDT (NL) 5° Marie-Pierre FAUCONNIER (FR) Van deze leden is de heer Yves Bourdeau benoemd tot voorzitter.

Art. 2.De minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 maart 2013.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, Mevr. E. HUYTEBROECK

^