Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 maart 2010
gepubliceerd op 12 maart 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie ten gunste van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 - euro 16.282.000

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031143
pub.
12/03/2010
prom.
04/03/2010
ELI
eli/besluit/2010/03/04/2010031143/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAART 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie ten gunste van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 - euro 16.282.000


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten sluiten tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten;

Gelet op de ordonnantie van 11 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij het besluit van 16 maart 2001;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987, zoals gewijzigd door de Ordonnantie van 20 mei 1999 houdende reorganisatie van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op het besluit 13 juli 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 6 januari 2010;

Overwegende dat het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest in de mogelijkheid moet verkeren om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Op voorstel van de Minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informatica, Besluit : Artikel 1.

Aan het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest wordt voor de eerste negen maanden van het begrotingsjaar 2010 de volgende dotatie toegekend : - euro 12.211.500, te boeken op opdracht 07, programma 002, activiteit 15, basisallocatie 07.002.15.01.41.40 « werkingsdotatie aan het CIBG voor de uitvoering van zijn basisopdrachten »

Art. 2.Een éérste schijf van 3/9 van dit bedrag wordt onmiddellijk bij goedkeuring van dit besluit ter beschikking gesteld van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest door een storting op transitrekening nr. 091-2310264-44.

Vanaf april 2010 wordt één negende van deze dotatie elke eerste werkdag van de maand ter beschikking gesteld van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest door een storting op transitrekening nr. 091-2310264-44.

Art. 3.De verantwoording van het gebruik van deze toelagen geschiedt overeenkomstig de wetsbepalingen met betrekking tot de controle op de instellingen van openbaar nut.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking vanaf zijn ondertekening.

Art. 5.De Minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informatica is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 maart 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedlijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informatica Mevr. B. GROUWELS

^