Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/03/2010 numac 2010000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/05/2007 pub. 12/03/2010 numac 2010000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2008 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010003036 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « King of Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/03/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010003138 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving in nieuwe staat van een elektrisch voertuig type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010003143 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « KING OF CASH » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « KING OF CASH », een - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 760 en 761), op 13 maa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010003141 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « BINGO » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO » genaamd, een openbare loterij georg - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 345), op 13 maart 2010(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010003140 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PRESTO XXL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PRESTO XXL », een door de Nation - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 712), op 13 maart 2010(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010003142 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd, een openbare loterij g - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1, op 13 maart 2010 (spelnummer 357)(...) type koninklijk besluit prom. 08/03/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010003151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010009196 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 2 maart 2010 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - De heer Steven Mels, geboren op 8 juni 1973 te Sint - De heer Dirk Peeters, geboren op 12 augustus 1970 te Lier, Nederlands taalkader, vakrichting « Be(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010009203 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt Mevr. Debels, Magali, geboren op 27 juli 1974 ben(...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken type koninklijk besluit prom. 03/03/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010011110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010022129 bron rijksdienst voor pensioenen Koninklijk besluit houdende benoeming in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de profylactische behandeling in geval van niet-professionele blootstelling aan het human immunodeficiency virus of van professionele blootstelling die niet ten laste wordt genomen door de arbeidsongevallenverzekering, noch door het Fonds voor beroepsziekten, noch door een andere verzekering in België of in het buitenland

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010009208 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Algemeen directeur Bij ministerieel besluit van 4 maart 2010, dat in werking treedt op 1 maart 2010, wordt Mevr. Claudine Deltour-Levie, werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschieden type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201218 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 januari 2010 wordt de NV Sita Ecoservice Transport vanaf 25 januari 2010 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's. Bij ministerieel beslui Bij ministerieel besluit van 25 januari 2010 wordt de "SAS Durbecq Transports & Logist(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010200985 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 Rolnummer 4790 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het kanton Péruwelz - Leuze-en-Hainau(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoger Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Beslissing van 3 december 2009 Op datum van 28 september 2009 heeft de uitgever Vital FM ASBL de voorzitter van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » Gelet op het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op zijn artikelen 53, (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijlage bij het toelatingsattest in het gespecialiseerd onderwijs voor de leerlingen in het onderwijs dat aangepast is aan de autistische, polygehandicapte, afatische of dysfatische leerlingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Schoonheidsspecialist » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2005 houdende aanstelling van de voorzitter en van de leden van de Adviescommissie voor scholen voor huiswerk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 j type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2009 pub. 12/03/2010 numac 2010029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor deontologie voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010031124 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/32 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces en zijn uitvoeringsbesluiten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/01/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010031137 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/31 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 juni 2008 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gedeeltelijke weigering van de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met behulp van drie voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie ten gunste van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 - euro 16.282.000

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010003157 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeurin

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 2 februari 2009 wordt de vernieuwing van de erkenning type erkenning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 10 november 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming v Bij besluit van 10 november 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder (...) type erkenning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 8 oktober 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming v Bij besluit van 9 oktober 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder he(...) type erkenning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 18 september 2009, het unieke artikel van het besluit van 25 juni De woorden « rue Ernest-Malvoz 58, te 4300 Waremme » worden vervangen door de woorden « chaussée Ro(...) type erkenning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18 september 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Bij besluit van 18 september 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan D(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Weigering Bij ministerieel besluit van 2 februari 2010 werd de vernieuwing ver De heer **** ****, voorheen met vestigingsplaats te 4000 ****, boulevard de la **** 94/11(...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 13 januari 2010 wordt de heer **** ****, gevestigd te 8380 Bij besluit van 8 februari 2010 wordt de heer **** ****, gevestigd te 1200 Sint-****-****(...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 15 januari 2010 wordt de vergunning om het beroep **** **** ***** is gevestigd te 1150 Sint-****, **** 12, bus 2, onder het ****(...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij besluit van 8 februari 2010 wordt de vergunning om het **** **** ministerieel besluit van 22 februari 2010 wordt de vergunning om het beroep van privé-****(...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen **** vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen **** **** vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.214.03 (...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19 januari 2010 wordt de aanvraag van ML SECURI type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij besluit van 8 februari 2010, wordt het ministerieel besluit van 24 nov De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering van vergunning Bij ministerieel besluit van 5 februari 2010, wordt de vernie type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 2 februari 2010, wordt de vergunning om een Dit besluit treedt in werking vanaf 2 februari 2009. Bij ministerieel besluit van 18 decemb(...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 3 december 2009 wordt artikel 1 van het ministerieel besl De woorden : « CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE LES MARRONNIERS » worden vervangen door de woorden (...) type vergunning prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 18 december 2009 wordt de vergunning tot het

document

type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs in elektronische veiligheidssystemen en telecommunicatie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige controleurs in elektronische veiligheidssystemen en telecommunicatie (niveau (...) Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-eenheidschefs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-eenheidschefs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG09856) werd afgesloten op 3 maart 2010. Er zijn 4 ge(...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten voor de dienst personeelsbeleid. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten voor de dienst personeelsbeleid (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenscha(...) Er zijn 5 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel inspecteurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel inspecteurs (niveau A) voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondse(...) Er zijn 4 geslaagden. type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201233 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundige pensioenen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundige pensioenen (niveau B) voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) (ANG09061) werd afgesloten (...) Er zijn 7 geslaagden. type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09843) werd afgesloten op 22 februari 2010. Er zijn 4 geslaag(...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen-controleurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen- controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZI(...) Er zijn 15 geslaagden. type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW10802) assistenten, functie : preventieadviseur tweede klasse (m/v) (niveau C) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - getuigs(...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201294 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Generieke test voor **** administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10001) Na deze selectie wordt een lijst met geschikte of niet geschikte kandidaten aangelegd. De lijst met geschikten blijft(...) **** : Vereiste diploma's op de uiterste **** : - ****(...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige en Duitstalige (ADW10801) attachés, functie : preventieadviseur eerste klasse (m/v) (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest N(...) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - diploma(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 februari 2010, dat Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN den BREMT, Ch., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid Bij koninkli - Mevr. VERBRAECKEN, I., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een repres(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010000128 bron raad van state Personeel & Organisatie Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een betrekking van Franstalig griffier is momenteel te begeven bij de afdeling bestuursrechtspra(...) Naast de hierna vermelde wettelijk voorgeschreven vereisten dient de kandidaat te getuigen van een (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010201232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers **** sociale zekerheid Uitslag De vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers **** sociale zekerheid (niveau ****(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027019 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van afgewerkte oliën. - Toestand o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027021 bron waalse overheidsdienst Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027022 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afval. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- en gezondheidsz(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027020 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen. - To(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027023 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afval. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezondheids(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027024 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Erkende ophalers voor de inzameling van dierlijke afval. - (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027027 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van andere afval dan ge(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 12/03/2010 numac 2010027025 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Erkende ophalers voor het vervoer van dierlijk afval. - Toe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^