Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009
gepubliceerd op 05 maart 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031133
pub.
05/03/2010
prom.
23/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van de 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van de 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op de artikels 45, 73 en 89;

Gelet op het besluit van 15 juni 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van 19 oktober 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren, inzonderheid op de artikels 13, 54, 55 en 57;

Gelet op het besluit van 13 december 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld in de hoedanigheid van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen : 1° In het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest : de heer Omar Benyahya;2° In het Brussels Instituut voor Milieubeheer : de heer Joël Dubasin en Mevr.Vera Mombeek; 3° In het Gewestelijk Agentschap voor Netheid : Mevr.Patricia Poitevin, de heer Alain Martens, Mevr. Valérie Verbrugge en Mevr.

Sophie Stevens; 4° In de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening : de heer Francis Van Wayenberg en de heer Mario Sablon;5° In het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (werkingskosten) : Mevr.Godelieve Orban; 6° In het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel : Mevr.Godelieve Orban; 7° In de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling : Mevr. Cécile Coesens en de heer Bernard Moureau; 8° In de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer Philippe Devuyst en Mevr.Joëlle Delfosse; 9° In de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer Francis Maquet;10° In de Brussels Agentschap voor de Onderneming : Mevr.Ingrid De Strijker; 11° In de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel : Mevr.Béatrice Jehanson en Mevr. Anne-Marie Demaldré; 12° In het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid : Mevr. Godelieve Orban.

Art. 2.Worden aangesteld in de hoedanigheid van boekhouder : 1° In het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest : Mevr. Patricia Sellier; 2° In het Brussels Instituut voor Milieubeheer : de heer Jean-François Delvaux Plaatsvervanger : Mevr.Anne-Michèle Goffin; 3° In het Gewestelijk Agentschap voor Netheid : de heer Daniel Bellemans Plaatsvervanger : de heer Alain Larno;4° In de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening : de heer Laurent Taildeman Plaatsvervanger : Mw Pascale Lapage;5° In het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (werkingskosten) : de heer Mezouli Mohamed;6° In het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel : de heer Jacques Gervais Plaatsvervanger : de heer Paul Van Snick;7° In het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid : Mevr. Nadine Wygodzki.

Art. 3.Het besluit van 13 december 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 5.De Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal medegedeeld worden aan de belanghebbenden en waarvan een afschrift tot kennisgeving aan het Rekenhof zal worden toegezonden.

Brussel, 23 april 2009.

Voor de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

^