Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031409
pub.
29/05/2013
prom.
16/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MEI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van boekhouders in de autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van de 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van de 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op artikel 73;

Gelet op het besluit van 15 juni 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van boekhouders in de autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen;

Op de voordracht van de Minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 8°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van boekhouders in de autonome bestuursinstellingen sluiten houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome, laatsleden gewijzigd bij het besluit van 22 november 2012 worden de woorden « Mevr. Martine Hallay en Mevr. Joëlle Delfosse » vervangen door de woorden « De heer Marc Lenelle en Mevr.

Julie Millan ».

Art. 2.Artikel 1, 7°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden « en Mevr. Anne-Marie Vandevelde ».

Art. 3.Dit besluit treedt op 1 mei 2013 in werking.

Art. 4.De Minister van Begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal meegedeeld worden aan de belanghebbenden en waarvan een afschrift tot kennisgeving aan het Rekenhof zal worden toegezonden.

Brussel, 16 mei 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

^