Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2009
gepubliceerd op 08 juni 2009

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het statuut van erkend natuurreservaat aan het gebied Vogelzangbeek

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031328
pub.
08/06/2009
prom.
14/05/2009
ELI
eli/besluit/2009/05/14/2009031328/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het statuut van erkend natuurreservaat aan het gebied Vogelzangbeek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het behoud en de bescherming van de natuur, inzonderheid op de artikelen 17, 20 en 21;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de overeenkomsten nr. 1 van 27 februari 1998 en nr. 2 van 12 december 2000 tussen de VZW CCN Vogelzang CBN en de gemeente Anderlecht betreffende het beheer van een deel van de Vogelzangbeekvallei en op hun aanhangsels;

Gelet op de overeenkomst van 27 mei 2003 tussen de VZW CCN Vogelzang en Bruxelles Formation - VDAB betreffende het beheer van een deel van de Vogelzangbeekvallei en haar bijlagen;

Gelet op de aanvragen tot erkenning als natuurreservaat van een deel van de Vogelzangbeekvallei, ingediend door de gemeente Anderlecht en door Bruxelles-Formation - VDAB op respectievelijk 26 januari 2005 en 4 april 2006;

Gelet op de hoge biologische waarde van de site die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt, zoals aangegeven op de biologische waarderingskaart van Leefmilieu Brussel BIM en het Instituut voor Natuurbehoud (versie 2.1., 2000);

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepen van de gemeente Anderlecht, gegeven op 10 februari 2009;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 28 janvier 2009;

Op voorstel van de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wiens bevoegdheden Leefmilieu en Natuurbehoud behoren, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid als bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Maken deel uit van het erkend natuurreservaat Vogelzangbeekvallei de goeden die aangeduid zijn op het plan in bijlage en die opgenomen zijn in het kadaster als volgt : Anderlecht, 6e afdeling, sectie D1, percelen nrs. 4r en 4s partim (+/- 2 a), met een oppervlakte van ongeveer 1 ha 5 a 18 ca, Anderlecht, 7e afdeling, sectie E1, percelen nrs. 134h, 134g, 165a partim (+/- 10 a), 173 partim (+/- 2,40 ha), 174a, 175a, 185c, 185d, 187l, 190d, 191e3 en 191h3, met een oppervlakte van ongeveer 11 ha 76 a 20 ca.

Art. 3.Het reservaat heeft een gericht beheer.

De belangrijkste beheerdoelstelling van het reservaat is de verhoging van de biologische waarde van de verschillende habitats, die op bijgevoegde kaart zijn vermeld, om de ecologische functie en de onthaalcapaciteit voor de wilde fauna van het milieu te verhogen. Zo wordt de essentiële rol van refugium van de site versterkt. Deze doelstelling omvat het bestrijden van eutrofiëring, de ontwikkeling van de connectiviteit en de contactzones en de verwevenheid van de habitats (mozaïekstructuur).

Een bijzonder belang wordt gehecht aan het behoud in een gunstige staat van instandhouding en de uitbreiding van de vochtige zones : rietvelden, zeggen en typhavegetaties, megaphorbiaies, vochtige weiden. Bestaande wateroppervlakten worden behouden en nieuwe poelen kunnen in de hooilanden ingeplant worden.

De grazige open ruimten (hooilanden en bosjes) worden eveneens in een gunstige staat van instandhouding gehouden. Randzones en de connectiviteit van de open ruimtes wordt verhoogd. Het natuurlijke verbossingsproces wordt tegengehouden in deze zones.

De vochtige boszones, voornamelijk oude wilgenbossen, worden behouden volgens hun natuurlijke evolutie (met dunningen in de jongste bestanden). De rijen met knotbomen en houtkanten met elzen worden behouden. Deze instandhoudingdoelstellingen zijn uitgewerkt als beheermaatregelen in een beheerplan goedgekeurd door de Regering.

Art. 4.De erkenning is voor tien jaar geldig en kan vernieuwd worden.

Art. 5.De verboden die van kracht zijn in de natuurreservaten zijn niet van toepassing voor de werken in verband met de aanleg van de collector Vogelzangbeek-Vlezenbeek die uitgevoerd worden overeenkomstigde op 23 januari 2008 afgeleverde stedenbouwkundige vergunning 01/PFU/176508 en de adviezen van het door dezelfde vergunning ingestelde begeleidingscomité voor wat betreft milieubescherming.

Art. 6.De Minister van Leefmilieu en Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2009.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-voorzitter, Ch. PICQUE De Minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud, Mevr. E. HUYTEBROECK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^