Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 mei 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de ****, als bedoeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de ****, als bedoeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003181 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris van begroting bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster

arrest

type arrest prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009031338 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning van mammografische eenheden en van het coördinatiecentrum voor borstkankeropsporing type arrest prom. 14/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009031341 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/389 betreffende de oprichting van een referentiecomité betreffende de tussenkomst van een derde in het relationele, affectieve en seksuele leven van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 14/05/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009203941 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming

beschikking

type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende uitvoering van de Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (1) type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de vervoerplannen type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, ondertekend te New York op 30 maart 2007 type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 april 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het programma « Jeunes, Ecole, Emploi, tout un Programme », genaamd JEEP-programma type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 13, § 3, tweede lid en artikel 14, eerste lid, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordenning type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009027097 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2007 betreffende de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, voor sommige instellingen van openbaar nut die afhangen van de Franse Gemeenschap, en voor de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1998 tot oprichting van begeleidingscommissies bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werking van het Begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 zoals gewijzigd tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de partnerschapsovereenkomst tussen de P.M.S.-centra, ter uitvoering van artikel 10, § 3, van het decreet van 19 februari 2009 tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het kinderwelzijn en tot erkenning van het kwalificatiegetuigschrift van Kinderhulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschaal van het ambt van boekhouder van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de personeelsformatie voor de loopbaan "buitenlandse dienst" van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen voor de ambten van opvoeder-huismeester en directiesecretaris in de inrichtingen van het vrij gesubsidieerd onderwijs en van het officieel gesubsidieerd onderwijs en van boekhouder in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het volume van de administratieve werkgelegenheid binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 maart 2009 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de oprichting van een Bemiddelingsbureau en de goedkeuring van het huishoudelijk reglement ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot goedkeuring van fusies tussen Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de « Conseil de la transmission de la mémoire » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het protocol voor het plan voor de opsporing van colorectale kanker in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Sociale Promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beëindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de modelaangifte voor klankdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de modelaangifte voor televisiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia de Brouckère » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de organisatie en werking van de examencommissie voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden bedoeld bij de artikelen 15 en 18 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende revalorisatie van sommige leden van het onderwijspersoneel, houder van een master, met toepassing van het akkoordprotocol van 20 juni 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking, voor het schooljaar 2009-2010, van verscheidene normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 1999 tot vaststelling van de regels voor het opmaken en de vorm van de begrotingen en rekeningen van de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de diensten voor schoolherinschakeling. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 houdende oprichting van de « Haute Ecole de la Province de Namur » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 19 juli 2007 waarbij de " Haute Ecole de la Province de Liège " opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de Bruxelles" vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Charlemagne" vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de "Haute Ecole libre mosane", afgekort : HELMo, waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televisiezenders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanneming van bijzondere nadere regels voor de "Médiathèque de la Communauté française de Belgique" ter uitvoering van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 11/09/2009 numac 2009029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 december 2004 betreffende de transparantie van de uitgevers van radio-omroepdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de referentiebedragen voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » geactualiseerd worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvang en opvoedingshulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 inzake mammografische borstkankeropsporing en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van crisisdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009029902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 14 november 2008 tot instelling van de Jeugdraad van de Franse Gemeenschap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2009 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn en van de modaliteiten van de betaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het statuut van erkend natuurreservaat aan het gebied Vogelzangbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de opdrachttoelage van de opdrachthouders bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende beslissing om voor een deel van de RTBF-site op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek een Bijzonder Bestemmingsplan op te stellen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 juni 2007 betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan van het GGB nr. 11 - Administratief Centrum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031383 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009202440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de externe loopbaan van "Wallonnie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009202469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van enkele bepalingen inzake stedenbouw en landbouw type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het forfaitair bedrag per inwoner voor het boekjaar 2009 met het oog op de toekenning van subsidies aan de hulp- en zorgverleningsnetwerken en aan de diensten gespecialiseerd in verslavingen erkend krachtens het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Covadec", in Elouges, te herontwikkelen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009202583 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretarissen van de adviescommissie ingesteld bij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009202582 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de statuten van de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Adviescomité van het "Fonds de solidarité internationale pour l'eau" type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009202881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009203059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelating voor natuurlijke of rechtspersonen om voor gehandicapte personen te zorgen zonder dat ze door een publieke overheid erkend zijn om die activiteit uit te oefenen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de openbare vervoersmaatschappij Luik-Verviers

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203425 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 juni 2006 houdende aanduiding van de leden van de beroepscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009203437 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van het Waalse Gewest van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers

erkenning

type erkenning prom. 14/05/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009204479 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de aanvraag om erkenning als privaatrechtelijke regionale radio, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk « EuregioFM »

erratum

type erratum prom. 14/05/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. 14/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203430 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanduiding van leden van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie type document prom. 14/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203429 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer "Gemeenschapscentra"

erratum

type erratum prom. 14/05/2009 pub. 11/06/2010 numac 2010202393 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming. - Erratum type erratum prom. 14/05/2009 pub. 27/10/2010 numac 2010029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 inzake mammografische borstkankeropsporing en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap. - Erratum

document

type document prom. 14/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. - Plan 2008-2013
^