Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 24 januari 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de NV GROUP TEAMS als opdrachthouder voor effectenstudies

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031022
pub.
24/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de NV GROUP TEAMS als opdrachthouder voor effectenstudies


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op de artikelen 70 tot 78;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 1998 betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor effectenstudies;

Gelet op de aanvraag van de erkenning, ingediend bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer op 25 juli 2006 door NV GROUP TEAMS, gelegen te 1040 Brussel, Kasernenlaan 41A ;

Gelet op de volledigheid van het dossier bij indiening van de aanvraag;

Gelet op het gunstig advies van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid, door het BIM ontvangen op 22 augustus 2006;

Gelet op het gunstig advies van de Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, door het BIM ontvangen op 17 oktober 2006;

Gelet op het ontbreken van het advies van de Directie Monumenten en Landschappen van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting;

Gelet op het ontbreken van het advies van het Bestuur Uitrusting en Vervoer;

Gelet op het gunstig advies van het Brussels Instituut voor Milieubeheer op 31 oktober 2006;

Overwegende dat uit het dossier voortvloeit dat de aanvrager de nodige bekwaamheid bezit in de wetenschappelijke disciplines bedoeld in artikel 2 van voornoemd besluit, alsook over de nodige technische middelen beschikt voor de uitvoering van effectenstudies;

Overwegende dat alle uitgebrachte adviezen gunstig zijn;

Overwegende evenwel dat sommige adviezen vragen dat de opdrachthouder bijzondere aandacht besteedt aan de coördinatie van effectenstudies;

Overwegende evenwel dat sommige adviezen vragen dat de groep medewerkers betreffende de materie lucht versterkt wordt in het geval dat deze discipline niet globaal zou kunnen behandeld worden door de externe medewerker die bepaald werd in het aanvraagdossier;

Overwegende dat de Overlegcommissies gemachtigd zijn hun advies te geven over de voorstellen met betrekking tot de keuze van de opdrachthouder;

Overwegende dat de Begeleidingscomités, die belast zijn met de opvolging van de effectenstudies, gemachtigd zijn om zich niet alleen over de keuze van de opdrachthouder, maar tevens over de volledigheid van de geleverde studies uit te spreken;

Overwegende dat in artikel 73, § 2, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen voorzien is dat de regering haar beslissing binnen een termijn van 120 dagen bekend moet maken vanaf de verzendingsdatum van de erkenningsaanvraag;

Overwegende dat in hetzelfde artikel voorzien is dat deze termijn het voorwerp kan uitmaken van een enkele verlenging van 45 dagen via gemotiveerde beslissing;

Overwegende dat de aanvrager per schrijven van 14 november 2006 op de hoogte werd gebracht dat de termijn met 45 dagen verlengd werd;

Overwegende dat het BIM inderdaad bijkomende informatie wenste om het dossier van erkenningsaanvraag aan te vullen;

Op voorstel van de minister van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De termijn voor aflevering van de erkenning wordt verlengd met 45 dagen.

Art. 2.De erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies wordt toegekend aan de NV GROUP TEAMS.

Art. 3.De erkenning is geldig voor een periode van vijftien jaar, met ingang op de datum van de kennisgeving ervan.

Zij kan worden verlengd voor één of meer gelijke periodes.

Art. 4.De erkende opdrachthouder voor effectenstudies is verplicht onverwijld elke verandering van een van de elementen van zijn erkenning aan de vergunningsverlenende overheid te melden.

Art. 5.De erkenning kan steeds worden opgeschort of ingetrokken door de vergunningsverlenende overheid, ofwel als de houder van de erkenning niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, ofwel als hij diensten verleent waarvoor hij geen erkenning heeft of waarvan de kwaliteit ontoereikend is. Elke beslissing tot opschorting of intrekking van de erkenning wordt genomen nadat de houder van de erkenning de kans heeft gekregen, schriftelijk of mondeling, zijn opmerkingen te formuleren.

Art. 6.Dit besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

^