Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2001
gepubliceerd op 28 maart 2002

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031142
pub.
28/03/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/13/2002031142/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die principieel instemt met deze voorstellen, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een materie bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Zijn goedgekeurd de bijgevoegde tabellen met de prijzen te heffen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.Deze prijzentabellen vervangen de vroegere goedgekeurde overeenstemmende prijzentabellen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 13 december 2001.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, F.-X. de DONNEA De Minister van Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT

Nieuw tariefrooster van de M.I.V.B. 2002 De volgende tarieven worden op 1 januari 2002 van toepassing, met uitzondering van de tarieven die overeenstemmen met vervoerbewijzen die niet in de momenteel van kracht zijnde tariefstructuur zijn opgenomen maar die vanaf diezelfde datum geleidelijk te koop zullen worden gesteld.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) Nieuwe vervoerbewijzen - creatie van een netkaart die 3 dagen geldig is, te kiezen in een periode van 5 dagen, tegen de prijs van euro 9 - creatie van een netkaart die 5 dagen geldig is, te kiezen in een periode van 10 dagen, tegen de prijs van euro 12 - creatie van een onpersoonlijk abonnement dat 28 dagen geldig is "van datum tot datum", tegen de prijs van euro 45 - afschaffing van de "Brussels Business Pass" - creatie van een gewoon maandabonnement M.I.V.B.-net : euro 32,4 - creatie van een maandabonnement junior/senior M.I.V.B.-net : euro 24,3 - creatie van een gewoon jaarabonnement M.I.V.B.-net : euro 324 - creatie van een jaarabonnement junior/senior M.I.V.B.-net : euro 243 d) Gezinsmobiliteitscontracten Voor de gezinnen die beslissen een jaarabonnement aan te schaffen voor elk van de gezinsleden (enkel bloedverwanten in nederdalende lijn) wordt een vermindering toegestaan op het normaal gekochte abonnement op grond van de leeftijd of de hoedanigheid (schoolabonnement), volgens de positie van de abonnees als lid van het gezin, namelijk : Rang 1 : vader Rang 2 : moeder Rang 3, 4 en volgende : kinderen De per rang toegestane verminderingen zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld e) Schoolabonnementen (geldig alleen voor het schooljaar 2001-2002) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^