Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002011014 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven Hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die i(...) - « A.G.F. Belgium Bank », naamloze vennootschap, Lakensestraat 35, 1000 Brussel. - « A.G.F. Bel(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001001038 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 29/11/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001011529 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - kleding- en confectienijverheid type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001011538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Automobielexpertise type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001011537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001013010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001013064 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf » type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001013165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf » type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001013238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001016381 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechterlijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma en het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras type koninklijk besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000253 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van de wet van 22 maart 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 06/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002011054 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1965 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek naar het omzetcijfer verwezenlijkt door zekere kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002011120 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van belastingconsulent aan natuurlijke personen op grond van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002012007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen van de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002014067 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur bij de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002014070 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2000 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002014071 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van een eenmalige toelage aan sommige uitkeringsgerechtigde werkloze piloten type koninklijk besluit prom. 19/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van een onderwijsinrichting voor het uitreiken van certificaten van kwalificatie en voortgezette opleiding in verbrandingscontrole en onderhoud van verwarmingsinstallaties die met vloeibare brandstof gevoed worden Wordt krachtens artik Bij ministerieel besluit van 5 september 2001, de onderwijsinrichting met volgende naam : type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 7 maart 2001, wordt het ontslag aanvaard uit zijn functie van werkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer van de heer Benoît Gilles met ingang op 1 maart 2001. type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioneringen Bij ministerieel besluit van 2 maart 2001, wordt de heer Fernand Lambrechts, werkmeester 1 e klasse bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vergund zijn aanspraak op zijn pensioen te laten gelden vanaf Bij ministerieel besluit van 22 maart 2001, wordt de heer Arthur Macken, ploegbaas bij het Brus(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Vrijstellingen van dienst wegens opdracht Bij besluit van de leidende ambtenaren van 15 februari 2001, wordt aan de heer Michel Matterne, adjunct controleur van werken bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een vrijstelling v Bij ministerieel besluit van 28 mei 2001, wordt aan de heer Eric Vanderheyden, eerstaanwezend v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioneringen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 19 februari 2001, wordt de heer Jan Vanden Borre, hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen vanaf 1 decemb Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001, wordt de heer Charles Peereboom, hoofdwerkman bij het(...) type ministerieel besluit prom. 15/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000193 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 15/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000194 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000250 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000251 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000252 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2000 type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002000255 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 1°, van het ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002009295 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 18 maart 2002 wordt de heer Georges DE FOOZ benoemd tot effectief lid-ambtenaar bij de Probatiecommissie te Dinant. type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002011077 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende toekenning aan de n.v. C-POWER van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in mariene zone type ministerieel besluit prom. 28/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002011079 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002012512 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 14 maart 2002 is de Apex Renovations Limited, Higham Lane 79 te TN10 4BT Tonbridge-Kent (Verenigd Ko(...) Bij ministerieel besluit van 14 maart 2002 is de S.A.S. Kaefer Wanner Département Amiante, rue (...) type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002035324 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 2001 wordt de heer Vincent Cauchie, voor een periode van een jaar vanaf 1 maart 2001, toegelaten tot de stage als industrieel ingenieur in h Bij ministerieel besluit van 18 april 2001 wordt de heer John Huysmans voor een periode van dri(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002003087 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 11/03/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002003153 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002027309 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Orp-Jauche

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 197 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als monument, omwille van hun historische en artistieke waarde, de gevels, hierbij inbegrepen de winkelpuien, de bedaking, AFBAKENING VAN DE VRIJWARINGSZONE Voor de raadpleging van de ta(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 worden beschermd als monumen(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het en goed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 september 2001, worden beschermd als mo(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001, worden beschermd als monume(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als m(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 20 september 2001, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, worden beschermd als g(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002021121 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2002 ter post aangetekende b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002011013 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Aanduiding van de ta(...) De volgende ondernemingen zijn toegelaten voor de takken aangeduid volgens de nummering die voorkom(...) type lijst prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002011015 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen 1. Lijst van de toegelaten en ingeschreven voorzorgsinstellingen A. Lijst van de definitief toegelaten voorzorgsinstellingen (artikel 4 van de wet van 9 juli 1975, zoal(...) Gebruikte tekens - Juridische vorm : (V.Z.W.) : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge (...) type lijst prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002016069 bron ministerie van middenstand en landbouw Drieënveertigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2001 door de Minister erkend in uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op d Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 27/02/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002022250 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 31/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002027308 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter benoeming van de leden van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » . - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001021463 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2000 worden benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde De heer Theunissen, Karel Ranginneming : 8 april 2001. De heer Verschaffel, Antoon, A. L., afdelingshoofd bij de Koninklij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001021464 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2000 worden benoemd tot : Commandeur in de Kroonorde de heer De Witte, Eddy, Depart Ranginneming : 8 april 1997. Officier in de Kroonorde Mevr. Baeke, Viviane, P.A., eerstaanwez(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001021465 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2000 worden benoemd tot : Groot Officier in de Orde van Leopold II - de heer Klerkx Departementshoofd in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Ranginneming : 8 april 1998 -(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2001 wordt de heer Eric Cappellen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van beambte in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 april 2001.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002016062 bron ministerie van middenstand en landbouw Franstalige raad van beroep van de Orde van architecten Benoeming van leden-magistraten Bij koninklijk besluit van 25 februari 2002 worden voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 maart 2000, tot gewoon lid van de Franstalige raad van be de heren : L. Drion, emiritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik; E. Delvaux, kamerv(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002009308 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 79 van 8 maart 2002, pagina 9582, wordt in de bekendmaking van een openstaande plaats van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik, volg Vanaf 6 november 2002. type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002012516 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individue(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend vo(...)

document

type document prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Loopbaanonderbrekingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van 21 februari 2001 wordt Mevr. Dora De Mol, eerste klerk-typiste bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gemachtigd haar loopbaan halftijds te onderbreken voor ee Bij besluit van de leidende ambtenaren van 21 juni 2001 wordt Mevr. Francine Crabbe, opsteller (...) type document prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2001031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Vervroegde uittredingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van 24 januari 2001 wordt de heer Marcel Van Hove, geschoold wekman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gemachtigd zijn prestaties uit te oefenen in het stelse Bij besluit van de leidende ambtenaren van 21 juni 2001 wordt de heer Eloi Reuliaux, adjunct-op(...) type document prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002009307 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2002 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aan(...) type document prom. -- pub. 28/03/2002 numac 2002009306 bron ministerie van justitie HOVEN EN RECHTBANKEN Inrichting van een examen voor de kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketten 1. In de loop van het tweede semester van 2002, zal de Minister van Justitie een examen voor kandidaten-opsteller voor de griffies en 2. Tot dit examen worden toegelaten de vastbenoemde beambten, houders van een diploma of studiegetu(...)
^