Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031302
pub.
22/09/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/besluit/2000/07/20/2000031302/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JULI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het advies van 7 februari 2000 van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van 10 februari 2000 van de Minister belast met het Budget;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 24 februari 2000 omtrent de vraag van het advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 19 april 2000, in toepassing van het artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 14, § 2;

Op de voordracht van de Minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : - ordonnantie : de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - besluit van 16 juli 1998 : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - ingenomen terrein : hetzij de feitelijke begrenzing van de bouwplaats, aangegeven door afsluitingen of door enig ander herkenningsteken; hetzij, bij gebrek aan afsluiting of herkenningsteken, de convexe veelhoek op alle punten waar de werkzaamheden geschieden en/of bouwplaatsmaterialen zich bevinden; - vergunning : de vergunning tot uitvoering van de werken afgeleverd door de beheerder van de openbare weg; - rode as : het gedeelte van de rijbaan waar het parkeer- en stilstandverbod van toepassing is voor een bepaalde tijdspanne, krachtens artikel 65.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Dit verbod wordt aangegeven door het verkeersverbod E3 zoals bepaald in artikel 70.2.1.1° van voornoemd koninklijk besluit; aan dit verkeersbord wordt het volgende opschrift toegevoegd : « van maandag tot vrijdag » van 7.00 tot 9.30 uur van 16.00 tot 18.00 uur. »; - elementen van de openbare weg : de volgende gedeelten van de openbare weg, ingericht voor het verkeer, het stilstaan of het parkeren : 1° rijstrook;2° fietspad;3° voetpad;4° stop- en parkeerstrook voor voertuigen;5° stopstrook voor het openbaar vervoer;6° parkeerstrook voor taxi's. § 2. Voor de toepassing van de artikelen 4, § 3, 5, § 3, 6, § 3, 7, § 3, en 10, verstaat men in het symbool (1 + x) van de formule onder x, het aantal elementen van de openbare weg die, hetzij volledig of gedeeltelijk, hetzij permanent of gedeeltelijk, onttrokken worden aan de verkeers-, stop- en parkeerstroken uit hoofde van de vergunning, wat betreft de artikelen 4, § 3, 5, § 3, en 7, § 3, of de overtreding, wat betreft de artikelen 6, § 3, en 10.

Het voetpad wordt slechts in aanmerking genomen als x wanneer de breedte herleid werd tot minder dan 1,50 m.

Elk van deze elementen wordt, als soort, beschouwd als een geheel, ongeacht of het al dan niet lineair of doorlopend of onderbroken is en wordt, als getal, opgeteld per eenheid of per paar, naargelang het betrokken terrein een helft van de openbare weg of het geheel van zijn breedte inneemt.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de openbare wegen bedoeld in bijlage 1 bij het besluit van 16 juli 1998.

Art. 3.Voor elke van de volgende overtredingen zal met een administratieve boete van 50.000 frank worden gestraft, de bouwheer die, minstens acht dagen vóór de aanvang van de werken of, bij dwingende noodzaak, uiterlijk op de dag waarop zij aanvangen : 1° geen omzendbrief in de brievenbus van de aanwonenden zal hebben verspreid, of een onvolledige omzendbrief zal hebben verspreid, met schending van artikels 13 van de ordonnantie en 10, 1°, van het besluit van 16 juli 1998;2° wanneer de werken langer duren dan vijftien dagen, geen informatieaffiches zal hebben aangeplakt binnen de omtrek van de bouwplaats of informatieaffiches zal hebben aangeplakt die niet overeenstemmen met het reglementaire model en met de voorschriften, met schending van artikels 13 van de ordonnantie en 10, 2°, van het besluit van 16 juli 1998.

Art. 4.§ 1. Voor elke van de volgende overtredingen zal met een administratieve boete worden gestraft, de bouwheer die : 1° de duur van zijn bouwplaats, zoals bepaald in de vergunning, niet zal hebben nageleefd, met schending van artikel 12 lid 3 van de ordonnantie;2° de herstelling in goede staat na de in fases uitgevoerde werken niet heeft uitgevoerd telkens als een fase voltooid was, met schending van artikels 11, tweede lid, 8°, en 16, 3°, van de ordonnantie. § 2. Het bedrag van de boete beloopt minimum 20.000 frank. § 3. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 50 frank x S x D x (1 + x) waarbij S = de oppervlakte in m2 van het ingenomen terrein zoals bepaald in de vergunning;

D = de duur van de overschrijding van de uitvoeringstermijn van de bouwplaats of van een fase van de bouwplaats; deze duur wordt in dagen uitgedrukt, waarbij elke fractie van dag als een volledige dag wordt aangerekend. § 4. Het bedrag van de boete wordt vervijfvoudigd indien de bouwplaats zich op een rode as bevindt en voor zover de overtreding begaan werd van 7.00 tot 9.30 uur of van 16.00 tot 18.00 uur.

Art. 5.§ 1. Voor elke van de volgende overtredingen, zal met een administratieve boete worden gestraft, de bouwheer die : 1° de uitvoeringsduur van zijn werken, bepaald in de vergunning, met schending van artikel 12 lid 3 van de ordonnantie, niet heeft nageleefd;2° tijdens de uitvoering van zijn werken de fases, bepaald in de vergunning, met schending van artikel 11, tweede lid, 8°, van de ordonnantie, niet heeft nageleefd. § 2. Het bedrag van de boete bedraagt minimum 40.000 frank. § 3. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 100 frank x S x (1 + x) waarbij S = de oppervlakte in m° van het ingenomen terrein zoals bepaald in de vergunning. § 4. Het bedrag van de boete wordt vervijfvoudigd indien de bouwplaats zich op een rode as bevindt en voor zover de overtreding begaan werd van 7.00 tot 9.30 uur of van 16.00 tot 18.00 uur.

Art. 6.§ 1. Voor elke van de volgende overtredingen, zal worden gestraft met een administratieve boete, de bouwheer die : 1° nagelaten heeft de omgeving van zijn bouwplaats net en ordelijk te houden, met schending van artikel 11, tweede lid, 1°, van de ordonnantie;2° bijhorende installaties op de bouwplaats heeft geplaatst, met inbegrip van de installaties bestemd voor het personeel, buiten het ingenomen terrein, met schending van artikel 11, tweede lid, 2°, van de ordonnantie;3° ruimten voorbehouden voor het verkeer van personen en voertuigen niet steeds heeft afgezonderd, met schending van artikel 11, tweede lid 2°, van de ordonnantie;4° bouwmachines en werkvoertuigen buiten het ingenomen terrein heeft geparkeerd, met schending van artikel 11, tweede lid, 3°, van de ordonnantie;5° materialen, graafspecie, aanvullingspecie of afval buiten het ingenomen terrein van de bouwplaats heeft opgeslaan, met schending van artikel 11, tweede lid, 4°, van de ordonnantie. § 2. Het bedrag van de boete bedraagt minimum 16.000 frank. § 3. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1° voor de overtreding vermeld in paragraaf 1, 3° : 16.000 frank per dag dat de overtreding voortduurt, vanaf het ogenblik waarop zij werd begaan tot op het ogenblik dat zij stopt. Elke fractie van dag wordt als een volledige dag gerekend; 2° voor de overtredingen vermeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 4° en 5° : 40 frank x D x S x (1 + x) D = de duur van de overtreding vanaf het ogenblik waarop zij wordt begaan tot het ogenblik waarop zij stopt.Deze duur wordt uitgedrukt in dagen, elke fractie van dag wordt als een volledige dag aangerekend S = de oppervlakte in m° van de convexe veelhoek op alle punten waar, buiten het ingenomen terrein zoals bepaald in de vergunning, de werkzaamheden in overtreding geschieden en/of bouwplaatsmaterialen zich in overtreding bevinden; § 4. Het bedrag van de boete wordt vervijfvoudigd indien de bouwplaats zich op een rode as bevindt en voor zover de overtreding begaan werd van 7.00 tot 9.30 uur of van 16.00 tot 18.00 uur.

Art. 7.§ 1. Voor elk van de hieronder vermelde overtredingen, zal met een administratieve boete worden gestraft, de bouwheer die : 1° zijn bouwplaats niet door een afsluiting heeft afgebakend of die afsluitingen heeft aangewend die niet conform zijn met het model en de reglementaire voorschriften, met schending van artikels 11, tweede lid, 5° van de ordonnantie en 8, 1°, van het besluit van 16 juli 1998.2° nagelaten heeft de afsluiting net en ordelijk te houden, met schending van artikel 11, tweede lid,1° van de ordonnantie. § 2. Het bedrag van de boete bedraagt minimum 14.000 frank. § 3. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1° Voor de overtreding vermeld in paragraaf 1, 1° : 35 frank x S x D + (1 + x) S = de oppervlakte in m° van het ingenomen terrein zoals bepaald in de vergunning. D = de duur van de overtreding vanaf het ogenblik waarop zij wordt begaan tot het ogenblik waarop zij stopt. Deze duur wordt uitgedrukt in dagen, elke fractie van dag wordt als een volledige dag aangerekend. 2° voor de overtreding vermeld in paragraaf 1, 2° : 14.000 frank per dag dat de overtreding voortduurt, vanaf het ogenblik waarop zij werd begaan tot op het ogenblik dat zij stopt. Elke fractie van dag wordt als een volledige dag gerekend.

Art. 8.§ 1. Voor elk van de hieronder vermelde overtredingen, zal met een administratieve boete worden gestraft, de bouwheer die : 1° nagelaten heeft zijn bouwplaats net en ordelijk te houden, met schending van artikel 11, tweede lid 1°, van de ordonnantie;2° nagelaten heeft de werkvoertuigen en bouwmachines net, ordelijk, onderhouden en verzorgd te houden, met schending van artikels 11, tweede lid, 1°, van de ordonnantie en 8, 2°, van het besluit van 16 juli 1998;3° nagelaten heeft de bouwplaats-installaties voor het personeel kraaknet te houden, met schending van artikels 11, tweede lid, 1°, van de ordonnantie en 8, 4°, van het besluit van 16 juli 1998. § 2. Het bedrag van de boete bedraagt minimum 12.000 frank en wordt als volgt berekend :12.000 frank per dag dat de overtreding voortduurt, vanaf het ogenblik waarop zij werd begaan tot op het ogenblik dat zij stopt. Elke fractie van dag wordt als een volledige dag gerekend.

Art. 9.§ 1. Voor elk van de hieronder vermelde overtredingen, zal met een administratieve boete worden gestraft, de bouwheer die : 1° nagelaten heeft het stadsmeubilair binnen het ingenomen terrein van de bouwplaats en in de omgeving van deze laatste te beschermen, met schending van artikel 11, tweede lid 7°, van de ordonnantie;2° nagelaten heeft de stammen en wortels van de bomen binnen het ingenomen terrein van de bouwplaats en in de onmiddellijke omgeving ervan te beschermen of beschermingsvoorzieningen zal hebben gebruikt die niet overeenstemmen met de reglementaire voorschriften, met schending van artikels 11, tweede lid, 7°, van de ordonnantie en 8, 6°, van het besluit van 16 juli 1998. § 2. Het bedrag van de boete beloopt : 1° Wat betreft het stadsmeubilair, 16.000 frank per element en per dag dat de overtreding voortduurt, vanaf het ogenblik waarop zij werd begaan tot op het ogenblik dat zij stopt. Elke fractie van dag wordt als een volledige dag gerekend. 2° Wat betreft de beplantingen en de bomen, 50.000 frank per element en per dag dat de overtreding voortduurt, vanaf het ogenblik waarop zij werd begaan tot op het ogenblik dat zij stopt. Elke fractie van dag wordt als een volledige dag gerekend.

Art. 10.Voor elk van de hieronder vermelde overtredingen, zal met een administratieve boete worden gestraft, de bouwheer die : 1° nagelaten heeft de bouwplaats in goede staat te hebben hersteld met inachtneming van de bestemming(en) van de openbare weg alsmede van de daaruit voortvloeiende behoeften, met schending van artikel 16, 2°, van de ordonnantie.Het bedrag van de boete bedraagt 80.000 frank x (1 + x); 2° de bouwplaats in goede staat zal hebben hersteld met materialen van een andere soort als die welke oorspronkelijk werden gebruikt, met schending van artikel 16, 2°, van de ordonnantie.Het bedrag van de boete bedraagt 70.000 frank x (1 + x); 3° nagelaten heeft de beschadigde beplantingen te herstellen, met schending van artikel 16, 5°, van de ordonnantie.De boete bedraagt 50.000 frank per element; 4° nagelaten heeft de beschadigde elementen van verkeerstekens en het beschadigde stadsmeubilair te herstellen, met schending van artikel 16, 5°, van de ordonnantie.De boete bedraagt 16 .000 frank per element van verkeersteken of van stadsmeubilair; 5° nagelaten heeft de installaties, de machines, de materialen en het afval van de werf te verwijderen op de vastgelegde datum voor de voltooiing van de werken, met schending van artikel 16, 4°, van de ordonnantie. De boete bedraagt minimum 20 .000 frank. Het bedrag wordt als volgt berekend : 50 frank x S + (1 + x).

S = de oppervlakte in m° van de convexe veelhoek op alle punten waarbinnen zich de installaties, de machines, de materialen en het afval van de werken bevinden.

Het bedrag van de boete wordt vervijfvoudigd indien de overtreding begaan wordt op een rode as tussen 7.00 en 9.30 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur.

Art. 11.De administratieve boeten opgelegd met toepassing van de artikelen 6 tot 10 hierboven : 1° zullen worden verdrievoudigd in geval van overtredingen die schade aan personen hebben berokkend;2° zullen worden verdubbeld in geval van overtredingen die schade aan goederen hebben berokkend.

Art. 12.Zal met een administratieve boete van 200.000 frank worden gestraft, de bouwheer die het bevel tot uitvoering van de werken om de plaats onmiddellijk in goede staat te herstellen, gegeven door de beheerder van de openbare weg tijdens de werken, geweigerd zou hebben uit te voeren, of niet of slecht zou hebben uitgevoerd, met schending van artikel 21 van de ordonnantie.

Art. 13.Zal met een administratieve boete van 160.000 frank worden gestraft, de bouwheer die het bevel tot uitvoering van de bijkomende werken nodig voor een perfecte herstelling in goede staat, gegeven door de beheerder van de openbare weg na de opstelling van de plaatsbeschrijving na beëindiging van de werken, geweigerd zou hebben uit te voeren, of niet of slecht zou hebben uitgevoerd, met schending van artikel 18 van de ordonnantie.

Art. 14.Het globaal bedrag van de administratieve boeten wordt beperkt tot 500.000 frank per proces-verbaal, zelfs indien dit proces-verbaal verschillende overtredingen vaststelt.

De Minister van Openbare Werken en Vervoer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2000.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, de Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT

^