Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 september 2000

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000053876 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 17 ap Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000591 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van hoofdstuk **** van de wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/05/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000592 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Koninklijk besluit van 29 maart 2000 houdende nadere regels aangaande de verhoging van het presentiegeld van gemeenteraadsleden en van de wedde van burgemeesters en schepenen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000629 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000012274 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000012289 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000012378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 : Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Herman Vangheluwe Raadsheer in sociale zaken als werkgevers bij het Arbeidshof te Antwerpen Hi Hij neemt vanaf 8 april 1992 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt ben(...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000014165 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten en van de Bijlagen en opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 1976 houdende goedkeuring van de nieuwe tekst van het Reglement betreffende het verlenen van Rijnschipperspatenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector type ministerieel besluit prom. 19/09/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000016253 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000027394 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000 wordt de beslissing van 2 juni 2000 goedgekeurd waarbij de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "Société intercommunale pour la distribution du ga Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd die op 2 juni 2000 (...) type ministerieel besluit prom. 27/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het globale aantal extra uren-leraar toegekend aan de scholengemeenschappen secundair onderwijs voor het schooljaar 2000-2001

decreet

type decreet prom. 03/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-Centra type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 27/04/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 16/06/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van de instituten Hoger Kunstonderwijs - 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035928 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van Projecten Hoger Kunstonderwijs - 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/05/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000628 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot intrekking van de omzendbrief van 7 oktober 1999 in toepassing van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type omzendbrief prom. 14/09/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000000745 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen Inzage en bekendmaking van de bezwaren tegen de verkiezingen

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000008328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** geografen (****/****) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Erratum **** examen is reeds **** in het Belgisch **** van 16 september 2000, pagina 31565. De rubriek betreffende de ****(...) **** **** reeds ingeschreven bent voor dit examen, hoeft **** uw inschrijving niet te vernieuwen. Samen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003450 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 oktober 1995, benoemd tot de tegenover hun naam vermelde graad in kolom 3 van deze ta Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003452 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 februari 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 juli 1995, benoemd door verandering van graad tot de tegenover hun naam vermelde gr Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003453 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 1996, wordt de heer Vanderheyden, H.J.M., eerste auditeur bij het Hoofdbestuur van de bijzondere belastinginspe Bij koninklijk besluit van 6 mei 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003455 bron ministerie van financien Algemeen secretariaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 1996 wordt de heer Druart, B.A., auditeur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, met ingang van 1 juni 1996, benoemd tot auditeur-generaal bij de Juridische Bij koninklijk besluit van 28 mei 1996 wordt Mevr. Cassart, B.J.E.A.A.R., adjunct-auditeur bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003458 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van het kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 1996 wordt de heer Foissac, S.J.P., gedetacheerd adjunct-controleur, met ingang van 1 december 1995, benoemd tot de graad van adjunct-auditeur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003460 bron ministerie van financien Bijzondere belastinginspectie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 1996 wordt Mevr. Petit, M.G.R., adjunct-adviseur bij het Hoofdbestuur der directe belastingen, ter beschikking gesteld van de Centrale diensten van de bijzondere belast (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003459 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juni 1996 wordt de heer Dufourny, S.M.E., adjunct-auditeur, met ingang van 1 april 1996, benoemd tot de graad van auditeur. Bij koninklijk besluit van 18 no Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000003462 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, worden de heren Palings, W.L.E. en Ghesquiere, S.J.C., stagiairs met ingang van 15 september 1996, benoemd in de hoedanighei Bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, worden Mevr. Feron, M.M.J., en de heer Lietart, J.-(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000016235 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt Mevr. Planchon, Viviane, met ingang van 1 september 2000 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centru Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt de heer Roisin, Christian, met ingang van 1 juni (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2000 numac 2000009835 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2000, bladzijde 26633, regel 8, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doo In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2000, bladzijde 29357, regel 49, is de vacante plaa(...)
^