Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999
gepubliceerd op 26 maart 1999

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van aanvragen om een milieu-attest of milieuvergunning

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031038
pub.
26/03/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999031038/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van aanvragen om een milieu-attest of milieuvergunning


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op de artikelen 14, 16, 19 § 4, 20 § 1, 33 § 4, 34 §§ 1 en 2, 38 § 4, 39 § 1, 44 § 4 en 45 §§ 1 en 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van aanvragen om een milieu-attest of milieuvergunning;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 6 november 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 3 november 1998;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van aanvragen om een milieu-attest of milieuvergunning wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° « indieningsbewijs » : het indieningsbewijs bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;2° « ontvangbewijs » : het ontvangbewijs bedoeld in de artikelen 14, 16, 20 § 1, 34, 39 § 1, en 45 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;3° « bericht van onvolledig dossier » : de betekening bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, 16, tweede lid, 20 § 1, tweede lid, 34 § 2, eerste lid, 39 § 1, tweede lid en 45 § 2 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;4° « Instituut » : het Brussels Instituut voor Milieubeheer ».

Art. 2.Een artikel 1bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : «

Artikel 1bis.Bij ontvangst van de aanvraag om een milieu-attest of een milieuvergunning, deelt het Instituut de aanvrager conform bijlage 1 het dossiernummer en de gegevens van de behandelende ambtenaar mee. »

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « en de gemeente » en de woorden « binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van het dossier » worden geschrapt;2° de woorden « bijlage 1 » worden vervangen door de woorden « bijlage 2 ».

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « bijlage 2 » vervangen door de woorden « bijlage 3 ».

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden « bijlage 3 » vervangen door de woorden « bijlage 4 ».

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag » worden geschrapt;2° de woorden « bijlage 4 » worden vervangen door de woorden « bijlage 5 ».

Art. 7.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag » worden geschrapt;2° de woorden « bijlage 5 » worden vervangen door de woorden « bijlage 6 ».

Art. 8.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Het gebruik van de bij dit besluit gevoegde formulieren wordt niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Het Instituut kan de in dit besluit bedoelde handelingen stellen met gebruikmaking van documenten die anders zijn opgesteld, zolang zij ten minste de gegevens bevatten die in de bijlagen bij dit besluit vermeld worden.

De directeur-generaal en de inspecteur-generaal van het Instituut mogen de ondertekening van de in het eerste lid bedoelde formulieren en documenten delegeren. »

Art. 9.De bijlagen 1 tot 5 bij hetzelfde besluit worden vervangen door de bijlagen 1 tot 6 gevoegd bij het huidige besluit.

Art. 10.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 januari 1999.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN

Bijlage 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER AANGETEKEND In overeenstemming met artikel 19 § 4 / 33 § 4 / 38 § 4 / 44 § 4 (1) van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, informeren wij u dat de gemeente .......................... (2) ons uw aanvraag heeft overgemaakt.

Uw aanvraag heeft het volgende dossiernummer gekregen ............. (2) Zij wordt door behandeld door ............................... (2) Opgemaakt te Brussel, op ................................;

Namens het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1997 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van de aanvragen om een milieu-attest of een milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Schrap wat niet past.(2) Vul in. Bijlage 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER AANGETEKEND ONTVANGBERICHT VAN EEN ONVOLLEDIG DOSSIER INZAKE DE AANVRAAG OM EEN MILIEU-ATTEST OF MILIEUVERGUNNING VOOR EEN INRICHTING VAN KLASSE 1.A. OF 1.B. DOSSIERNUMMER (bij elke briefwisseling vermelden) :...... (1) DOSSIER BEHANDELD DOOR :.......... (2) Conform artikel 20 § 1, tweede lid / 34 § 2 / 39 § 1, tweede lid / 45 § 2 (3) van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen is vastgesteld dat uw aanvraagdossier dat op............ (1) is ingediend door............ (4) betreffende een aanvraag om een milieu-attest/milieuvergunning (4) voor een inrichting van klasse I.A./1/B. (3) strekkende tot : (5) onvolledig is.

Gelieve ons de volgende documenten te laten toekomen :........... (6) Het ontvangbewijs bedoeld in artikel 20 § 1, / 34, / 39 § 1, / 45 (3) van de ordonnantie wordt pas na ontvangst van de hierboven vermelde documenten afgegeven.

Opgemaakt te.........................., op..................

Namens het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1997 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van de aanvragen om een milieu-attest of een milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Vul in.(2) Vul de naam van de behandelend ambtenaar in.(3) Schrap wat niet past.(4) Vul de naam van de ondertekenaar van de aanvraag in.(5) Geef de beschrijving van de inrichting waarvoor de aanvraag werd ingediend, samen met het adres van de ligging ervan en de klasse van de inrichting.(6) Vul de ontbrekende stukken of documenten in alsook de motivering van de onontvankelijkheid van het dossier. Bijlage 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER AANGETEKEND ONTVANGBEWIJS VAN HET DOSSIER INZAKE EEN AANVRAAG OM EEN MILIEU-ATTEST OF EEN MILIEUVERGUNNING VOOR EEN INRICHTING VAN KLASSE I.A OF I.B. Het Instituut bevestigt de ontvangst van het dossier dat op............ (1) is ingediend door............. (2) betreffende een aanvraag om een : (3) () milieu-attestf () milieuvergunning () milieu attest () milieuvergunning en stedebouwkundig attest en stedeboukundige vergunning voor een gemengd project voor een gemengd project.

Strekkende tot...... (4) Er werd vastgesteld dat het dossier volledig is, op voorwaarde dat, ingeval van een gemengd project, de Gemeente heeft vastgesteld dat het corresponderende dossier voor de aanvraag om een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning volledig is.

De aanvraag is aan een effectenstudie onderworpen (5) De aanvraag is aan een effectenverslag onderworpen (5) De aanvraag is aan speciale regelen van openbaarmaking onderworpen krachtens...... (5) De aanvraag is aan het advies van de volgende besturen of inrichtingen onderworpen : (7) Bij ontstentenis van kennisgeving van een beslissing van het Instituut 450 / 160 dagen na de datum van dit ontvangbewijs, wordt uw aanvraag voor een milieu-attest / milieuvergunning als geweigerd beschouwd. U beschikt over 30 dagen vanaf deze vervaldag om tegen deze stilzwijgende weigering beroep in te stellen bij het Milieucollege, Vooruitgangstraat 80, bus 1 te 1030 Brussel. (5) Bij gebrek aan kennisgeving van een besluit van het Instituut 45 dagen na de datum van het onvangbewijs neemt het milieu-attest dat u vóór het indienen van uw aanvraag om een vergunning werd afgegeven, de plaats in van de milieuvergunning, afgeleverd voor een termijn van 15 jaar. (5) Opgemaakt te.................................., op.................

Namens het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1997 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van de aanvragen om een milieu-attest of een milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Vul de datum op het indieningsbewijs in.(2) Vul de naam van de ondertekenaar van de aanvraag in.(3) Duidt het toepasselijke attest of de toepasselijke vergunning aan.(4) Vul de beschrijving van de inrichting waarvoor de aanvraag werd ingediend in, samen met het adres van haar ligging en de klasse van de inrichting.(5) Schrap wat niet past.(6) Vul de bepaling in waardoor de speciale regelen van openbaarmaking worden opgelegd.(7) Vul de besturen of instellingen in die om advies zijn gevraagd. Bijlage 4 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER INDIENINGSBEWIJS VAN EEN DOSSIER DAT UITGAAT VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON OF EEN DOSSIER INZAKE EEN INRICHTING VAN OPENBAAR NUT Toepassing van artikel 14, tweede lid, van de ordonnantie van 5 juni 1977 betreffende de milieuvergunningen Dit indieningsbewijs geldt niet als ontvangbewijs voor een volledig dossier.

Het ontvangbewijs wordt, indien werd vastgesteld dat het dossier volledig is, binnen twintig dagen na dit indieningsbewijs afgegeven.

DOSSIERNUMMER (bij elke briefwisseling vermelden) :... (1) Ontvangen van........ (1) Wonende te...... (1) Een dossier voor de aanvraag van een milieu-attest / milieuvergunning (2) voor een inrichting van klasse I.A./I.B./II/tijdelijke inrichting (2) strekkende tot : (3) samengesteld uit :........ (4) Opgemaakt te.........................., op....................

Namens het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1997 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van de aanvragen om een milieu-attest of een milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Schap wat niet past.(2) Vul in.(3) Vul de beschrijving in van de handelingen en de werkzaamheden of van de inrichting waarvoor de aanvraag wordt ingediend, samen met het adres van de ligging ervan en de klasse van de inrichting.(4) Vul alle stukken in. Bijlage 5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER AANGETEKEND ONTVANGBEWIJS VAN EEN DOSSIER DAT UITGAAT VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON OF EEN DOSSIER INZAKE EEN INRICHTING VAN OPENBAAR NUT Toepassing van artikel 14 / 16 (1) van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen DOSSIERNUMMER (bij elke briefwisseling vermelden) :............ (2) DOSSIER BEHANDELD DOOR :............ (3) Overeenkomstig artikel 14, derde lid / 16, eerste lid (1) van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, bevestigt het Brussels Instituut voor Milieubeheer de ontvangst van het aanvraagdossier dat op...... (2) is ingediend door.... (4) met betrekking tot een aanvraag om een milieu-attest/milieuvergunning (1) voor een inrichting van klasse I.A./I.B/II./tijdelijke inrichting (1) strekkende tot : (5) Er werd vastgesteld dat het dossier volledig is.(6) De aanvraag is aan een effectenstudie onderworpen.(6) De aanvraag is aan een effectenverslag onderworpen. (6) De aanvraag is aan het advies van de volgende besturen of instellingen onderworpen : (6) Opgemaakt te..............., op.........

Namens het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1997 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van de aanvragen om een milieu-attest of een milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Schap wat niet past.(2) Vul in.(3) Vul de naam van de behandelend ambtenaar in.(4) Vul de naam van de ondertekenaar van de aanvraag in.(5) Vul de beschrijving van de inrichting in waarvoor de aanvraag wordt ingediend, samen met het adres van haar ligging en de klasse van de inrichting (6) Schrap wat niet past.(7) Vul de besturen of instellingen in die om advies zijn gevraagd. Bijlage 6 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER AANGETEKEND ONTVANGBERICHT VAN EEN ONVOLLEDIG DOSSIER VOOR EEN AANVRAAG DIE UITGAAT VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON OF EEN DOSSIER INZAKE EEN INRICHTING VAN OPENBAAR NUT Toepassing van artikel 14, vierde lid / 16, tweede lid (4) van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen DOSSIERNUMMER (bij elke briefwisseling vermelden) :.......... (1) DOSSIER BEHANDELD DOOR :............. (2) Overeenkomstig artikel 14, vierde lid / 16, tweede lid (4) van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen werd vastgesteld dat uw aanvraagdossier dat op..................... (1) is ingediend door......... (3) met betrekking tot een aanvraag voor een milieu-attest/milieuvergunning (4) voor een inrichting van klasse I.A./I.B./II./tijdelijke inrichting (4) strekkende tot : (5) onvolledig is.

Gelieve ons de volgende documenten te laten toekomen :........ (6) Het ontvangbewijs wordt pas na ontvangst van de hierboven vermelde documenten afgegeven.

Opgemaakt te....................., op..................;

Namens het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gezien om te worden gehecht aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1997 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van de aanvragen om een milieu-attest of een milieuvergunning.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN _______ Nota's (1) Vul in.(2) Vul de naam van de behandelend ambtenaar in.(3) Vul de naam van de ondertekenaar van de aanvraag in.(4) Schrap wat niet past.(5) Vul de beschrijving van de inrichting in waarvoor de aanvraag werd ingediend, samen met het adres van de ligging ervan en de klasse van de inrichting. (6) Vul de ontbrekende stukken of documenten in alsook de motivatie voor de onontvankelijkheid van het dossier.

^