Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor de uitroeiing van de(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 25 maart 2021 waarbij VIVAQUA cvba, waarvan de hoofdzetel g(...)

bron
leefmilieu brussel
numac
2021031834
pub.
02/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

LEEFMILIEU BRUSSEL


Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna `de ordonnantie' genoemd) voor de uitroeiing van de bruine ratten (Rattus norvegicus) in het Brussels rioleringsnet;

AANHEF : Overwegende de aanvraag van 25 maart 2021 waarbij VIVAQUA cvba, waarvan de hoofdzetel gelegen is op de Keizerinlaan nr. 17-19 in 1000 Brussel, hier vertegenwoordigd door dhr. Benjamin Patiny, een afwijking vraagt voor de uitroeiing van de bruine ratten (Rattus norvegicus) in het rioleringsnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het belang van de volksgezondheid en om ernstige schade te vermijden;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna `de ordonnantie' genoemd), meer in het bijzonder haar artikelen 3, 38°, 67 § 2, 83, § 1, 88 § 1, en bijlage VI;

Gelet op het feit dat de bruine rat (Rattus norvegicus) niet beschermd is krachtens de artikelen 3, 38° en 67 § 2 van de ordonnantie;

Gelet op het feit dat het artikel 88 § 1 en bijlage VI over de methoden en middelen die verboden zijn voor het vangen en doden en de verboden vervoerswijzen van toepassing zijn op alle zoogdieren, ongeacht of ze beschermd zijn;

Gelet op het gunstig advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud van 23 april 2021 mits de volgende voorwaarden in acht worden genomen: eerst en vooral zou deze aanvraag moeten geïntegreerd worden in het kader van het Gewestelijk Programma voor Pesticidereductie, in het bijzonder in het kader van het gebruik van rodenticiden in de openbare ruimten, vervolgens zou er meer moeten worden gewerkt op het niveau van voedingsafval dat een voedselbron is voor de ratten en aan het aspect `verlaten ondergrondse ruimten' en tot slot is het aangeraden om over te stappen op een biologische strijd in de plaats van puur chemische middelen;

Overwegende dat deze aanvraag beantwoordt aan de redenen van openbare veiligheid en de volksgezondheid;

Overwegende de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren ;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat;

BESLISSING. : Leefmilieu Brussel-BIM keurt de volgende afwijkingen goed, mits de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen: - Artikel 88, § 1, 1° van de ordonnantie: gebruik van verboden methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden transportwijzen.

Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.

VOORWAARDEN : Betrokken dier- en/of plantensoort(en): bruine rat (Rattus norvegicus).

Aantal specimens waarvoor de afwijking wordt toegestaan: / Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan: van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: rioleringsnet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gebruikte middelen, installaties en methodes: / Toegestane methodes voor vangen/doden: val op basis van een product waarvan de werkzame stof bromadiolon is.

Gebruik van gejaagde en/of gevangen en/of vernietigde soorten en hun overschot: / Bijzondere voorwaarden: / Voorwaarden om een eventueel risico te beperken: bijvangsten van beschermde soorten moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

Toepasselijke bijkomende beperkingen: ? De aanvrager zal alles doen wat in zijn macht ligt om te vermijden dat beschermde soorten toegang krijgen tot gif. ? De beschermde soorten, die ondanks alle voorzorgsmaatregelen worden gedood, zullen worden gerapporteerd in het kader van de monitoring van de inheemse soorten.

Instantie die bevoegd is om te verklaren dat aan de vereiste voorwaarden werd voldaan: Leefmilieu Brussel.

CONTROLE : Leefmilieu Brussel is bevoegd om de naleving van de voorwaarden van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste voorwaarden voldaan is.

De begunstigde van de afwijking dient bij Leefmilieu Brussel een verslag in over de uitvoering van deze afwijking en dat binnen een termijn van 3 maanden, te tellen vanaf de volledige uitvoering van de toegestane afwijking. Dit verslag bevat de lijst van bijvangsten van beschermde soorten en inheemse soorten die per ongeluk werden gedood.

BEROEP : Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij het Milieucollege, C.C.N. - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

Opgemaakt te Brussel, op 2 juni 2021.

Barbara DEWULF, Adjunct-Directrice-generaal Frédéric FONTAINE, Directeur-generaal

^