Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Comite Van Ministers Van De Benelux Economische Unie van 25 februari 1998
gepubliceerd op 13 maart 1998

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof

bron
ministerie van justitie
numac
1998009201
pub.
13/03/1998
prom.
25/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 1998. Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof


Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op 23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van Ministers op 24 september 1997 akte heeft verleend van het ontslag, per 14 januari 1998, van de heer D'Haenens, Jules, als lid van het Benelux-Gerechtshof;

Op voordracht van de Minister van Justitie van België, Heeft het volgende beslist :

Artikel 1.De heer Lahousse, Marc, plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot rechter in dat Hof.

Art. 2.Deze Beschikking treedt in werking op de dag van de ondertekening.

Brussel, 25 februari 1998.

De voorzitter van het Comité van Ministers, E. DERYCKE

^