Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 maart 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998009202 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 1 maart 1998 is aan de heer Fontaine, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik. Het is hem vergund de titel van zijn a (...) type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998012096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het 's nachts tewerkstellen van werkneemsters in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998012134 bron ministerie van financien ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 400 tot 404 en van artikel 408, § 2, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 30bis en 30ter, § 9, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur-vermindering in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998012171 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998 is aan de heer François, Jan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998 is aan de heer Gonnissen, Jozef, die de leeftijdsgr(...) type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998022125 bron ministerie van binnenlandse zaken, van financien, van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1994 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 ter veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1994 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

decreet

type decreet prom. 17/12/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998035233 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Vlaams Commissariaat voor de Media en de Vlaamse Mediaraad

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 25/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998009201 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/03/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998027145 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de adviescommissie en het onderzoek van de beroepen die bij de Regering worden ingesteld type besluit van de waalse regering prom. 05/03/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998027144 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de artikelen 279 à 283 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot voortzetting van de regeling houdende de aanmoediging in het Vlaamse Gewest van de wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of van de daarmee gelijkgestelde personen door middel van herverdeling van de arbeid

bericht

type bericht prom. 25/09/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998003078 bron ministerie van financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België inzake uitwisseling van inlichtingen. - Bericht type bericht prom. 11/07/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998003079 bron ministerie van financien Administratieve regeling tussen de Belgische en de Italiaanse Ministers van Financiën inzake uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen. - Bericht type bericht prom. 11/07/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998003080 bron ministerie van financien Administratieve regeling tussen de Belgische en de Italiaanse Ministers van Financiën tot het gelijktijdig uitvoeren van belastingcontroles, overeenkomstig artikel 26 betreffende het uitwisselen van inlichtingen van de overeenkomst tussen Italië en België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, ondertekend te Rome, op 29 april 1983 en de richtlijn 77/799 EEG, van 19 december 1977. Bericht type bericht prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998021109 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 1998 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 januari 199 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1277 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms. type bericht prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998042422 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar 1999 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, en in artikel 201, 4e lid, van het Wetboek van de De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen alsook de volgens deze coëfficiënt geïndexeerde bedr(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998012140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 19 februari 1998 is de erkenning van 16 januari 1997 van het Centraal Ziekenhuislaboratorium, Atmos(...) * Meting van koolstofdisulfide in lucht volgens methode ATM.TOX. SO1 (actieve monsterneming op acti(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998003119 bron ministerie van financien Rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. Toestand op 31 december 1997 Gelet op artikel 2ter, § 3 van het koninklijk beslui(...) 1. Leden van rechtswege 1.1. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht 1.1.1. Beursvennoots(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998003154 bron ministerie van financien Overeenkomst tussen België en Nigeria tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten van 20 november 1989 . - Bericht De hierboven genoemde Overeenkom(...) Aangezien deze Overeenkomst evenwel slechts op 28 januari 1998 in het Belgisch Staatsblad is gepubl(...)

protocol

type protocol prom. 23/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998009164 bron ministerie van justitie Protocol nr. 86 van 24 mei 1994 en protocol nr. 146 van 11 december 1996 houdende de hervorming van de administratieve loopbaan en de herziening van de bezoldigingsregeling die daaruit voortvloeit voor de ambtenaren van respectievelijk de niveaus 2, 3 en 4 en van de niveaus 1 en 2+ van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen. - Normen die van toepassing zijn op de bijzondere graden met het oog op de vaststelling van de personeelsformatie van genoemd Bestuur

erratum

type erratum prom. 19/12/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998012174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998 is de heer Blat-Muylaert, Vladimir, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, ter vervanging van de heer De Cuyper, Marc, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998009203 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bekendmaking van een openstaande plaats : - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998012170 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brugge, t.v.v. de heer Jan François De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/1998 numac 1998012172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, t.v.v. de heer Jozef Gonnissen, vanaf 13 april 1998 De be De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^