Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 15 november 2018
gepubliceerd op 28 december 2018

Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2018014902
pub.
28/12/2018
prom.
15/11/2018
ELI
eli/ordonnantie/2018/11/15/2018014902/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


15 NOVEMBER 2018. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/07/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013692 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/07/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013692 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie.

Art. 3.Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 november 2018.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2017-2018 B-118/1 Ontwerp van ordonnantie.

B-118/2 Verslag.

Integraal verslag : Bespreking : vergadering van donderdag 18 oktober 2018.

Aanneming : vergadering van vrijdag 19 oktober 2018.

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie Gelet op artikel 23 van de Grondwet ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 94, § 1bis, ingevoegd door artikel 44 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 60sexies, ingevoegd door artikel 37 van de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap ;

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Algemene kinderbijslagwet) ;

Gelet op het bijzondere decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen en het decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt ;

Gelet op het overleg gehouden op 7 juni 2016 en 5 juli 2016 in de schoot van het Beheerscomité van FAMIFED ;

Overwegende dat de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor de jonge werkzoekende schoolverlaters gedurende de verlenging van de beroepsinschakelingstijd moeten worden aangepast, ten einde bepaalde situaties van ongelijke behandeling weg te werken die waren ontstaan ingevolge de regionalisering van de controle van de actieve beschikbaarheid en om de verdere toekenning van de kinderbijslag aan de jonge werkzoekende schoolverlaters tijdens de verlengde beroepsinschakelingstijd in de vier regio's te kunnen garanderen ;

Overwegende dat de principes die aan de grondslag liggen van de algemene kinderbijslagregeling voor de verschillende categorieën van werknemers veralgemeend moeten worden, met name door de betalingsdata van de gezinsbijslag voor het overheidspersoneel af te stemmen op die van de andere sectoren ;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister-President en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ;

Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Minister-President en de minister van Openbare Werken, Gezondheidszorg, Maatschappelijk Welzijn en Patrimonium ;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister-President en de minister van Familie, Gezondheid en Sociale Zaken ;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Verenigd College en de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring ;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : Bepalingen HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder : - deelentiteiten : de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de gebiedsomschrijving van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ; de Vlaamse Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Nederlandse taalgebied ; het Waalse Gewest, voor de gebiedsomschrijving van het Franse taalgebied en de Duitstalige Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Duitse taalgebied ; - de bevoegde wetgevers : de wetgevers van de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet

Art. 2.In artikel 4, § 1/2, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014, worden de woorden « , als het kind een nieuwe evaluatie van zijn zoeken naar werk aangevraagd heeft binnen vijftien werkdagen na de datum waarop een dergelijke aanvraag mogelijk is in toepassing van artikel 36, § 8, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering » geschrapt. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

Art. 3.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 januari 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.De kinderbijslagen bedoeld bij artikel 1 worden betaald aan de bijslagtrekkende als volgt : - voor de maand augustus 2017 op 1 september 2017 ; - voor de maand september 2017 op 3 oktober 2017 ; - voor de maand oktober 2017 op 6 november 2017 ; - voor de maand november 2017 op 6 december 2017 ; - voor de maand december 2017 op 8 januari 2018.

Voor de maanden na december 2017 worden de kinderbijslagen bedoeld bij artikel 1, overeenkomstig artikel 71, § 1, van de algemene kinderbijslagwet betaald. ». HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord

Art. 4.De inwerkingtreding van de bepalingen van dit samenwerkingsakkoord wordt als volgt vastgelegd : 1° met betrekking tot hoofdstuk 2 heeft artikel 2 uitwerking met ingang van 1 januari 2016 ;2° met betrekking tot hoofdstuk 3 heeft artikel 3 uitwerking op de dag van de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord.

Art. 5.Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking na goedkeuring door de respectievelijke bevoegde wetgevers, met ingang van de dag waarop de laatste goedkeuring in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Dit samenwerkingsakkoord heeft niet tot gevolg dat de wijzigingen die het aan de regelgevende teksten aanbrengt de aard van die teksten wijzigen.

Getekend te Brussel, op 31 juli 2017, in één origineel exemplaar in het Nederlands, het Frans en het Duits, dat zal worden gedeponeerd bij de Centrale Secretarie van het Overlegcomité dat zal instaan voor de eensluidend verklaarde afschriften en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De Minister-President van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Minister-President van de Waalse Regering, W. BORSUS De Waalse Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap, O. PAASCH De Minister van de Duitstalige Gemeenschap van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET

^