Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 13 oktober 2022
gepubliceerd op 19 oktober 2022

Ordonnantie tot aanpassing van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan de terminologie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022033799
pub.
19/10/2022
prom.
13/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2022. - Ordonnantie tot aanpassing van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan de terminologie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 4, eerste lid, 3°, van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de ordonnantie van 17 februari 2005, worden de woorden « onder de levenden » opgeheven.

Art. 3.In de Nederlandse versie van artikel 5 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de ordonnantie van 13 juli 2017, wordt het woord « overlevende » vervangen door het woord « langstlevende ».

Art. 4.In artikel 7, tweed lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 13 december 2018, worden de woorden « de geschonken zaak » vervangen door de woorden « het geschonken goed ».

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten en bij de ordonnantie van 6 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse versie van het zesde lid worden de woorden « le conjoint » telkens vervangen door de woorden « le conjoint survivant » ;2° in de Nederlandse versie van het zesde lid, worden de woorden « zijn echtgenoot » vervangen door de woorden « zijn langstlevende echtgenoot » en de woorden « de echtgenoot » telkens vervangen door de woorden « de langstlevende echtgenoot » ;3° in de Nederlandse versie van het negende lid, 3°, wordt het woord « overlevende » vervangen door het woord « langstlevende ».

Art. 6.In de Franse versie van artikel 9 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « l'hérédité » vervangen door de woorden « la succession ».

Art. 7.In de Franse versie van artikel 11 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « l'hérédité » vervangen door de woorden « la succession ».

Art. 8.In de Nederlandse versie van artikel 16 van hetzelfde Wetboek wordt het woord « nederdalende » vervangen door het woord « neerdalende ».

Art. 9.In artikel 33 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Nederlandse versie van het tweede lid, a), wordt het woord « erfenis » vervangen door het woord « nalatenschap » ; 2° in het derde lid, worden de woorden « de artikelen 911, laatste alinea, en 1100 » vervangen door de woorden « het artikel 4.144 ».

Art. 10.In de Nederlandse versie van artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 12 van 18 april 1967, wordt het woord « erfenis » vervangen door het woord « nalatenschap ».

Art. 11.In de Nederlandse versie van artikel 49 van hetzelfde Wetboek wordt het woord « bloedverwantschap » vervangen door het woord « verwantschap ».

Art. 12.In de Nederlandse versie van artikel 51 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « overlevende » wordt vervangen door het woord « langstlevende » ;2° het woord « erfenis » wordt vervangen door het woord « nalatenschap ».

Art. 13.In de Nederlandse versie van artikel 521 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « bloedverwant » wordt vervangen door het woord « verwant » ;2° het woord « erfenis » wordt vervangen door het woord « nalatenschap ».

Art. 14.In de Nederlandse versie van artikel 54 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 12 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1°, worden het woord « erfenis » door het woord « nalatenschap » en het woord « overlevende » door het woord « langstlevende » vervangen ;2° in de bepaling onder 2°, wordt het woord « erfenissen » vervangen door het woord « nalatenschappen ».

Art. 15.In de Nederlandse versie van artikel 55bis van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 21 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « bloedverwant » wordt telkens vervangen door het woord « verwant » ;2° het woord « overlevende » wordt telkens vervangen door het woord « langstlevende ».

Art. 16.In artikel 64, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord « erfenis » vervangen door het woord « nalatenschap ».

Art. 17.In artikel 66, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord « erfenis » vervangen door het woord « nalatenschap ».

Art. 18.In de Nederlandse versie van artikel 69 van hetzelfde Wetboek wordt het woord « overlevende » vervangen door het woord « langstlevende ».

Art. 19.In artikel 73 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017 sluiten, worden de woorden « 803bis, 804 en 810bis » vervangen door de woorden « 4.54 en 4.57 ».

Art. 20.In artikel 109, 3°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gewijzigd bij de wet van 14 mei 1981, worden de woorden « de artikelen 745quater en 745quinquies » vervangen door de woorden « boek 4, titel 1, ondertitel 7 ».

Art. 21.In artikel 131 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 18 december 2015, worden de woorden « onder de levenden » telkens opgeheven.

Art. 22.In artikel 131bis van hetzelfde Wetboek, opnieuw opgenomen door de ordonnantie van 15 december 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « onder de levenden » worden opgeheven ; 2° de woorden « 1100/1 tot 1100/7 » worden vervangen door de woorden « 4.242 tot 4.259 » ; 3° het woord « 843/1 » wordt vervangen door het woord « 4.84 ».

Art. 23.Artikel 122 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure wordt vervangen als volgt : «

Art. 122.De gebruiksmodaliteiten van de elektronische handtekening in het kader van de werking van de gewestelijke fiscale administratie worden bepaald door de Regering. ».

Art. 24.Met uitzondering van artikel 23 treedt deze ordonnantie in werking op 1 juli 2022.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 oktober 2022.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2021-2022 A-566/1 Ontwerp van ordonnantie Gewone zitting 2022-2023 A-566/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 7 oktober 2022

^