Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 12 januari 2006
gepubliceerd op 01 februari 2006

Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031013
pub.
01/02/2006
prom.
12/01/2006
ELI
eli/ordonnantie/2006/01/12/2006031013/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JANUARI 2006. - Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen (1)


Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Toepassingsgebied

Art. 2.Ongeacht de bepalingen van artikel 25, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1959 betreffende de Brusselse instellingen, is deze ordonnantie van toepassing op alle openbare mandatarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onder openbaar mandataris, dient te worden verstaan : - elk lid van een beheersorgaan of beslissingsorgaan van een openbare instelling; -de burgemeesters en de schepenen; - de gemeenteraadsleden; - de leden van de politieraden en politiecolleges.

Onder openbare instelling, dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of die onder zijn controle of toezicht valt.

Maximumbedrag bij het cumuleren van mandaten

Art. 3.Het bedrag van de bezoldigingen voor activiteiten die door de openbare mandatarissen uitgeoefend worden, mag niet hoger zijn dan 150 % van het bedrag van de parlementaire vergoeding van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Om na te gaan of het bedrag van de bezoldigingen die ontvangen worden door de openbare mandatarissen niet hoger is dan het in het vorige lid bedoelde maximum, wordt rekening gehouden met alle bezoldigingen en voordelen van alle aard in het kader van de uitoefening van openbare mandaten, functies, afgeleide mandaten of opdrachten van politieke aard.

Men verstaat onder afgeleid mandaat, elke functie uitgeoefend door een openbaar mandataris in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of in een feitelijke vereniging en die hij uit hoofde van zijn oorspronkelijke mandaat gekregen heeft of van het orgaan waarin hij dat mandaat uitoefent dan wel op om het even welke andere manier.

In geval van overschrijding van het in het eerste lid bedoelde maximum, worden de bezoldigingen en de voordelen van alle aard in het kader van de uitoefening van een openbaar mandaat verminderd ten belope van die overschrijding, te beginnen met de bezoldiging of het grootste voordeel van alle aard.

Vaststelling voor het bedrag van de bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten en werkinstrument ter beschikking van de openbare mandatarissen

Art. 4.§ 1. Het beheersorgaan van iedere openbare instelling keurt, binnen de maand na zijn installatie, een algemene beslissing goed met het oog op de vaststelling van : - het bedrag van de bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten ten gunste van de openbare mandatarissen; - de werkinstrumenten die ter beschikking gesteld worden van de openbare mandatarissen om hun mandaat uit te oefenen.

Die algemene beslissing wordt aan de regering ter voorafgaande goedkeuring voorgelegd. § 2. Iedere gemeenteraad keurt, binnen de maand na zijn installatie, een algemene beslissing goed met het oog op de vaststelling van : - het bedrag van de voordelen van alle aard en representatiekosten ten gunste van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. alsook het bedrag van het presentiegeld van deze laatsten; - de werkinstrumenten die ter beschikking gesteld worden van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden om hun mandaat uit te oefenen.

Die algemene beslissing wordt aan het goedkeuringstoezicht voorgelegd. § 3. Iedere politieraad keurt, binnen de maand na zijn installatie, een algemene beslissing goed met het oog op de vaststelling van : - het bedrag van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten ten gunste van de leden van de politieraad en het politiecollege; - de werkinstrumenten die ter beschikking gesteld worden van de leden van de politieraad en het politiecollege om hun mandaat uit te oefenen.

Die algemene beslissing wordt aan het goedkeuringstoezicht voorgelegd. § 4. De bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten moeten in verhouding staan tot de uitoefening van het mandaat.

De werkinstrumenten die ter beschikking gesteld worden van de openbare mandatarissen moeten strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat.

Maximumbedragen en totaal begrotingskrediet

Art. 5.§ 1. De regering stelt voor elke soort instelling die zij bepaalt, in voorkomend geval naargelang de bevolkingsschijven of huisvestingsschijven, de volgende bedragen vast : - de maximumbedragen van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten van de openbare mandatarissen; - het maximale totale begrotingskrediet voor de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten van de openbare mandatarissen; - de verdeling van het totale begrotingskrediet tussen de openbare mandatarissen. § 2. De regering, stelt voor de gemeenten, in voorkomend geval naargelang de bevolkingsschijven, de volgende bedragen vast : - de maximumbedragen van de voordelen van alle aard en representatiekosten van de burgemeesters. schepenen en gemeenteraadsleden, alsook van het presentiegeld van deze laatsten; - het maximale totale begrotingskrediet voor de voordelen van alle aard en representatiekosten van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, alsook van het presentiegeld van deze laatsten; - de verdeling, van het totale begrotingskrediet tussen de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. § 3. De regering stelt voor de politiezones, in voorkomend geval naargelang de bevolkingsschijven, de volgende bedragen vast : - de maximumbedragen van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en representatiekosten van de leden van de politieraden en politiecolleges; - het maximale totale begrotingskrediet voor de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten van de leden van de politieraden en politiecolleges; - de verdeling van het totale begrotingskrediet tussen de leden van de politieraden en politiecolleges. § 4. De regering stelt de in §§ 1, 2 en 3 bedoelde moutregelen vast binnen honderd vijftig dagen na de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

Kosten en voordelen

Art. 6.De openbare instellingen mogen hun openbare mandatarissen geen kredietkaart geven.

De openbare instellingen mogen hun openbare mandatarissen geen.groepsverzekering geven.

De openbare instellingen mogen hun openbare mandatarissen geen maaltijdcheques geven.

Over de toekenning, van representatiekosten aan een openbare mandataris moet een beslissing worden genomen door : - ofwel het beheersorgaan van iedere openbare instelling. de beslissing van het beheersorgaan moet met redenen worden omkleed en op de eerstvolgende algemene vergadering bekendgemaakt; - ofwel het college van burgemeester en schepenen of van het politiecollege; de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van het politiecollege moet met redenen worden omkleed en aan de gemeenteraad of de politieraad meegedeeld worden.

In ieder geval, mogen de representatiekosten enkel toegekend worden aan personen met een uitvoerende functie.

De representatiekosten in het kader van de uitoefening van de functie van de openbare mandatarissen worden a posteriori terugbetaald na voorlegging van een verantwoordingsstuk. Dat verantwoordingsstuk is een modelformulier vastgesteld door de regering, binnen negentig dagen na de inwerkingtreding van deze ordonnantie, met volledige informatie over het bedrag van de uitgave en de reden ervan.

Over de organisatie van een reis door elke in deze ordonnantie bedoelde instelling en waaraan een openbaar mandataris deelneemt in het kader van de uitoefening van zijn functie, moet een met redenen omklede beslissing worden genomen door : - ofwel het beheersorgaan van iedere openbare instelling; de beslissing moet aan de regering overgezonden worden; - ofwel het college van burgemeester en schepenen of van het politiecollege; de beslissing moet aan het algemene toezicht overgezonden worden.

Jaarverslag

Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken Controle en sancties

Art. 8.§ 1. Alle leden van een beheersorgaan of beslissingsorgaan van een openbare instelling moeten bij het door de regering aangewezen controleorgaan aangifte doen, binnen de maand na het begin van hun mandaat, van alle openbare mandaten, Functies, afgeleide mandaten of opdrachten van politieke aard die zij uitoefenen, alsook van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten die ze ontvangen in het kader van de uitoefening ervan.

Iedere verandering in de situatie in de loop van het mandaat moet binnen de maand aan het door de regering aan de aangewezen controleorgaan gemeld worden.

Het door de regering aangewezen controleorgaan zendt die aangiften, in voorkomend geval samen met een verover naar de overheid die toezicht uitoefent op de betrokken openbare instelling. meeval het in artikel 3, eerste lid, bedoelde maximumbedrag overschreden wordt, zal de toezichthoudende overheid ervoor zorgen dat de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd wordt, in de vormen en binnen de termijnen die de regering vaststelt.

De openbare mandataris voor wie de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd moet worden, wordt voorafgaandelijk gehoord door de toezichthoudende overheid of haar afgevaardigde.

De rechtspersonen die bezoldigingen en voordelen van alle aard verschuldigd zijn, zullen die sommen moeten terugschroeven ten belope van de bedragen opgelegd door de toezichthoudende overheid.

De bedragen die ontvangen zijn bovenop het in artikel 3, eerste lid, bedoelde maximum worden daar de betrokken mandataris terugbetaald aan de instelling die de vermindering ten belope van de overschrijding heeft moeten doorvoeren overeenkomstig artikel 3, vierde lid.

De toezichthoudende overheid zal. overeenkomstig de regels die zij zelf vaststelt, een jaarverslag over de uitvoering van deze ordonnantie bekendmaken.

De regering stelt binnen de negentig dagen de uitvoeringsvoorwaarden van deze paragraaf vast. § 2. De burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden moeten bij de gemeentesecretaris, binnen de maand na hun eedaflegging, aangifte doen van de openbare mandaten, functies, afgeleide mandaten of opdrachten van politieke aard die zij naast hun mandaat uitoefenen, alsook van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten die ze ontvangen in liet kader van de uitoefening ervan.

Iedere verandering in de situatie in de loop van het mandaat moet onmiddellijk aan de gemeentesecretaris gemeld worden.

De gemeentesecretaris zendt die aangiften. in voorkomend geval samen met een verminderingsplan, over naar de toezichthoudende overheid.

Ingeval het in artikel 3 bedoelde maximumbedrag overschreden wordt, zal de toezichthoudende overheid ervoor zorgen dat de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd wordt, in de vormen en binnen de termijnen die de.regering vaststelt.

De burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden voor wie de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd moet worden, worden voorafgaandelijk gehoord door de toezichthoudende overheid of haar afgevaardigde.

De gemeente en de rechtspersonen die bezoldigingen en voordelen van alle aard verschuldigd zijn, zullen die sommen moeten terugschroeven ten belope van de bedragen opgelegd door de toezichthoudende overheid.

De bedragen die ontvangen zijn bovenop het in artikel 3, eerste lid, bedoelde maximum worden door de betrokken mandataris terugbetaald aan de instelling die de vermindering ten belope van de overschrijding heeft moeten doorvoeren overeenkomstig artikel 3, vierde lid.

De toezichthoudende overheid zal. overeenkomstig de regels die zij zelf vaststelt, een jaarverslag over de uitvoering van deze ordonnantie bekendmaken.

De regering stelt binnen de negentig dagen de uitvoeringsvoorwaarden van deze paragraaf vast, § 3. De openbare mandataris die de bepalingen van deze ordonnantie overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een boete van zesentwintig tot vijfhonderd frank en wordt onverkiesbaar verklaard voer de eerstvolgende gemeenteraad, en OCMW-raadsverkiezingen en kan niet meer worden voorgedragen voor om het even welke functie in een in artikel 2 bedoeld openbare instelling.

Elkeen kan de in het eerste lid bedoelde feiten ter kennis brengen van de Procureur des Konings van Brussel.

Art. 9.Wanneer een uitvoerende mandataris in functie is, mag hij geen enkele openbare huurwoning toegewezen krijgen.

Overgangsbepalingen

Art. 10.Als overgangsmaatregel, keurt het beheersorgaan van elke openbare instelling tijdens de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze ordonnantie, een algemene beslissing goed zoals bedoeld in artikel 4, § 1. Die beslissing zal geldig zijn tot het mandaat ten einde loopt.

Als overgangsmaatregel. keurt de gemeenteraad tijdens de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze ordonnantie, een algemene beslissing goed zoals bedoeld in artikel 4, § 1. Die beslissing zal geldig zijn tot het einde van de lopende zittingsperiode.

Als overgangsmaatregel, keurt de politieraad tijdens de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze ordonnantie, een algemene beslissing goed zoals bedoeld in artikel 4, 3. Die beslissen : zal geldig zijn tot het einde van de lopende zittingsperiode.

Als overgangsmaatregel en overeenkomstig artikel 8, § 1, moeten alle leden van een beheersorgaan of een beslissingsorgaan van een openbare instelling tijdens de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze ordonnantie. aangifte doen bij het door de regering aangewezen controleorgaan van alle openbare mandaten. functies. afgeleide mandaten of opdrachten van politieke aard die zij uitoefenen naast hun mandaat, alsook van de bezoldigingen. voordelen van alle aard en representatiekosten die ze ontvarngen in het kader van de uitoefening ervan.

Als overgangsmaatregel en overeenkomstig artikel 8, § 2, moeten de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden tijdens de maand die volgt op de inwerkingtreding van deze ordonnantie aangifte doen bij de gemeentesecretaris van alle openbare mandaten, functies, afgeleide mandaten of opdrachten van politieke aard die zij uitoefenen naast hun mandaat, alsook van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten die ze ontvangen in het kader van de uitoefening ervan.

Aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Brussel, 16 december 2005.

De Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota's (1) Gewone zitting 2005-2006. Documenten van het Parlement. - Voorstel van ordonnantie : A-211/1. - Verslag : A-211/2. - Amendementen na verslag : A-211/3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 16 december 2005.

^