Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 13 maart 2015

Plenaire vergadering Vrijdag 13 maart 2015, om 9.30 uur Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 Agenda 1.-Inoverwegingneming - Voorstel van ordonnantie tot oprich(...) 2.- Voorstel van resolutie en ontwerp van ordonnantie - Voorstel van resolutie (van de heren Rid(...)

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2015031137
pub.
13/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergadering Vrijdag 13 maart 2015, om 9.30 uur Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 Agenda 1.-Inoverwegingneming - Voorstel van ordonnantie (van de heren Vincent DE WOLF en Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN) tot oprichting van een ombudsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nr. A-80/1 - 2014/2015). 2.- Voorstel van resolutie en ontwerp van ordonnantie - Voorstel van resolutie (van de heren Ridouane CHAHID, Marc LOEWENSTEIN, Hervé DOYEN, Mevr. Carla DEJONGHE, de heren Jef VAN DAMME en Paul DELVA) ter verdediging van de daadwerkelijke ingebruikneming van het gewestelijk expresnet in het metropolitane gebied met een gewestelijke rol voor het spoor (nrs A-76/1 en 2 - 2014/2015). - Rapporteur : Mevr. Joëlle MAISON - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid (nrs A-86/1 en 2 - 2014/2015). - Rapporteurs : de heren Amet GJANAJ en Alain COURTOIS - Bespreking. 3. - Debat over de gevolgen voor het gewestelijk openbaar ambt van de overname van federale ambtenaren ingevolge de zesde staatshervorming 4.- Mondelinge vraag (*) - Mondelinge vraag (nr. 38) van Mevr. Barbara TRACHTE aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, betreffende « de toepassing van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ». 5.- Dringende vragen (**) 6.- Geheime stemmingen (***) - met het oog op de voordracht van een lijst van dubbeltallen van zeven vacante mandaten van lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - (pro memorie) met het oog op de voordracht van een dubbele lijst van kandidaten voor vier vacante mandaten van lid van het Stedenbouwkundig College (art. 12 van het Brussels Wetboek van de ruimtelijke ordening van 9 april 2004). 7. - Naamstemmingen (***) - over het afgehandelde voorstel van resolutie. - over het afgehandelde ontwerp van ordonnantie.

Brussel, 4 maart 2015 (*) schriftelijke vraag waarop nog niet werd geantwoord (**) om 11.00 uur (***) vanaf 12.30 uur

^