Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015009139 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 maart 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 1 maart 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015003076 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Douane en Accijnzen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt De heer Pieters, Jacques P.S.B.N., Adviseur, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 1 novemb type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003090 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015009145 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2015 is de heer Leysen G., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, zonder toepassing van artikel 287sexies van he Betrokkene behoudt zijn loon en draagt de eretitel van zijn vroegere functie; Dit besluit treedt(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de commissie, opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031138 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015201189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015200929 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 189/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5797 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 300 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met artikel 409 van hetzelfde Wetboek, ges Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015200928 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 186/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5774 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, § 3, van afdeling 3 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015200930 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 190/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5858 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 27, § 1, eerste en tweede lid, en 276 van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gesteld door de Cor Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015200931 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 191/2014 van 18 december 2014 Rolnummer : 5890 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 17 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik, afde Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 27/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035271 bron vlaamse overheid DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015031137 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Vrijdag 13 maart 2015, om 9.30 uur Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 Agenda 1.-Inoverwegingneming - Voorstel van ordonnantie tot oprich(...) 2.- Voorstel van resolutie en ontwerp van ordonnantie - Voorstel van resolutie (van de heren Rid(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 13/03/2015 numac 2014036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 13/03/2015 numac 2015029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2013

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/12/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015018096 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erna COPPENS, die woonplaats kiest bij Mr. Peter CRISPYN, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Geert MEERSCHAERT, Christine VAN ROYEN en de LV MEERSCHAER Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2014. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015201218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0442.532.311 ROYAL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 24/02/201(...) type lijst prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015201219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond. Nr. 0407.737.817 LEE COOPER BELGIUM Ond. Nr. 0421.454.904 HERMAN S.P.R.L. Ond. Nr.(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2014, moet de Nederlandse en Franse tekst van de eerste alinea van bladzijde 84513 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt aan de hee type erratum prom. 09/03/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - Erratum

document

type document prom. 27/11/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015200981 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking van de voorgevel van de voormalige bioscoop Capitol, Neustraße 79 te Eupen als monument

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015201050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt Mevr. Cécile POPULAIRE met ingang van 1 januari 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2014.

document

type document prom. -- pub. 13/03/2015 numac 2015031136 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Vrijdag 13 maart 2015, na afloop van punt 5 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 Agenda 1. - Dringende vragen Brussel, 4 maart 2015 (*) om 11.00 uur(...)
^