Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006009060 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend(...) Bij koninklijk besluit van 13 januari 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, ben ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2005009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Deontologische Commissie Bemiddeling zoals bepaald door artikel 554, § 2, van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2005009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2005009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningscriteria van de bemiddelingsdiensten zoals bepaald door artikel 554, § 1, van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2005012714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer - bestaanszekerheid - arbeidstijdverkorting - sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 19/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006003099 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006009046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006009082 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2006 is Mevr. De Leenheer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren type koninklijk besluit prom. 20/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en de bepalingen van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij. - Ontslag. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Wilfried Lemmens eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van het beheersc Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Vicky Van Genderen, als vertegenwoordigster van de representatiev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 december 2005 wordt Mevr. Denise Goossens, attaché, met ingang van 1 november 2005 door verhoging in graad bevorderd tot de titel van adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type koninklijk besluit prom. 25/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006022035 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders type koninklijk besluit prom. 10/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006022050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2005 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 21 juni 2005 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. « type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 24 november 2005 werden de wijzigingen aan de statuten waartoe op 15 december 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van het fo type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 24 november 2005 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 9 november 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van het fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006003114 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 27/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006009079 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten type ministerieel besluit prom. 26/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006022033 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en de criteria voor analysemethoden voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders type ministerieel besluit prom. 16/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor analysemethodes voor de officiële controle op de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 26/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006035179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200229 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200236 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 07/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200234 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 07/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200235 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 26/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200237 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200240 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200238 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200239 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200246 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige vistechnieken in de Mehaigne en in de Dijle in 2006, 2007 en 2008 type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in het meer van de "Doyards" in Vielsalm in oktober, november en december 2006, 2007 en 2008 type ministerieel besluit prom. 30/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200256 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 19 december 2005 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 oktober 2005 waarbij de gemeenteraad van Oudergem beslist tot herwaardering met 1 % van de individuele salarissen OUDERGEM. - Bij besluit van 19 december 2005 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 oktober 200(...) type arrest prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006200191 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 10/2006 van 18 januari 2006 Rolnummer 3815 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 september 2005 « tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grond Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Arts en de rechters-verslaggeve(...) type arrest prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006200190 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 7/2006 van 18 januari 2006 Rolnummer 3648 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4 en 5, derde lid , van de wet van 4 juli 2004 « tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Lavr(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006200241 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 20 december 2005 in zake J.-P. Jacquemin tegen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, waarvan de expe « Schendt artikel 2, § 4, van het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consoli(...)

decreet

type decreet prom. 06/06/2005 pub. 01/02/2006 numac 2005033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

beschikking

type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031014 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een geïntegreerd drugsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 306 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006200219 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor het instellen van een beroep bij de adviescommissie voorzien bij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzon Bij ministerieel besluit van 11 januari 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van de basisopl(...) type erkenning prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering van de erkenning als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, belast met het uitoefenen van activiteiten van persoonscontrole - Bij ministerieel besluit van 11 januari 2006 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor het o(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandi Sociaal Verzekeringsfonds « V.E.V. » voor Zelfstandigen, Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen.

erratum

type erratum prom. 22/01/2004 pub. 01/02/2006 numac 2006200203 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten. - Erratum.

document

type document prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006200243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adviseurs van financiën (niveau B) voor de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën (AFG05807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DIDDEREN, DELPHINE(...) 2. DENIL, FREDERIQUE, 5032 GEMBLOUX. type document prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006200244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs van Financiën voor de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën (ANG05807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VANALME, EVELIEN, 8560 W(...) 2. DE BUE, TOM, 2060 ANTWERPEN. 3. ZWAENEPOEL, GEROEN, 3210 LUBBEEK. 4. GEUDENS, FILIP, 3018 (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006200249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR-medewerkers (niveau B) voor SELOR (AFG05013). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. CHERKAOUI, NAWAAL, 1780 WEMMEL. 2. GHISTE, EMMANUELLE, 695(...) 3. MIRLON, VALERIE, 4040 HERSTAL. 4. VERMEULEN, DENIS, 1030 SCHAARBEEK. 5. CELIS, JENNIFER, 1(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006, is de heer Van De Vyver, Michel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer De Bruyne,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006009070 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervanger van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2001 en b Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wor(...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2006 numac 2006020008 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 1 februari 2006, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van de he(...) - Interpellatie van Mevr. Isabelle Emmery (F) tot de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Ho(...)
^