Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 12 december 2016
gepubliceerd op 30 december 2016

Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031875
pub.
30/12/2016
prom.
12/12/2016
ELI
eli/ordonnantie/2016/12/12/2016031875/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2016. - Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2016 : § 1. worden de algemene ontvangsten herraamd op: 4.017.822.000 euro, overeenkomstig Opdracht 01 van de bijgevoegde tabel. § 2. worden de specifieke ontvangsten herraamd op : 397.914.000 euro, overeenkomstig Opdracht 02 van de bijgevoegde tabel.

Hetzij samen : 4.415.736.000 euro.

Art. 3.In artikel 8, onder het tweede lid van de ordonnantie van 18 december 2015 houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt volgend lid toegevoegd : « De plaatsvervangende centraliserende rekenplichtige van de ontvangsten, rekenplichtige van de geschillen en rekenplichtige van de liggende gelden worden niet verplicht gekozen uit de ambtenaren van niveau A onderworpen aan het statuut. ».

Art. 4.Het artikel 8, vierde lid van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door hetgeen volgt : « In afwijking van artikel 69, § 1, van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, kan de door de Minister van Financiën en Begroting aangewezen rekenplichtige ontvangstverrichtingen voor rekening van derden uitvoeren in het kader van de door de Minister van Financiën en Begroting gespecifieerde activiteiten, op voorwaarde dat die financiële stromen geen budgettaire weerslag hebben en de door Brussel Financiën en Begroting vastgestelde procedures eerbiedigen. De gedelegeerde ordonnateur voor bovenvermelde verrichtingen is de door de Minister van Financiën en Begroting aangewezen gedelegeerde ordonnateur.

Art. 5.In artikel 10 van dezelfde ordonnantie worden de woorden « artikel 11, § 1 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2013 » vervangen door de woorden « artikel 16, § 1 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, gewijzigd door artikel 11, § 1 van de ordonnantie van 11 juli 2013 ».

Art. 6.In afwijking van artikel 8 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, en van artikel 2, 5° van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen, worden het bedrag van de administratieve dadingen en elk ander bedrag dat het Gewest int naar aanleiding van beslissingen van hoven en rechtbanken ten laste van overtreders van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, evenals het bedrag van administratieve boetes opgelegd aan overtreders wegens misdrijven opgesomd in artikel 300 van voornoemd Wetboek, op grond van een beslissing genomen vóór 1 januari 2016 eveneens toegewezen aan het Fonds voor stedenbouw en grondbeheer.

Art. 7.Het artikel 21 van de ordonnantie van 18 december 2015 houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door hetgeen volgt : « In toepassing van artikel 8 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, wordt het organiek begrotingsfonds. « Verkeersveiligheidsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » opgericht.

Een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt bij het Parlement ingediend teneinde het voortbestaan van het Fonds te verzekeren.

Aan het Fonds worden toegewezen de ontvangsten voortkomende van de geïnde boetes voor de geregionaliseerde verkeersovertredingen in het kader van de zesde Staatshervorming en de inkomsten uit de diverse geregionaliseerde ontvangsten en retributies, meer bepaald : 1° geïnde boetes voor de overtredingen op de bepalingen voorzien in artikel 6, XII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter hervorming van de instellingen;2° retributies voor de homologatie van voertuigen, met inbegrip van bromfietsen en motorfietsen, hun onderdelen, toebehoren, systemen of technische eenheden en aanhangwagens, evenals de retributies voor de certificatie van door de fabrikant uitgevoerde technische processen en homologatieprocessen;3° retributies voor de certificering, de uitbating, de administratieve kosten en de inspectiekosten van de erkende technische diensten, de diagnosecentra, de erkende installateurs en van de erkende instellingen werkzaam in het kader van de controle op de in het verkeer gebrachte voertuigen en hun onderdelen, toebehoren, systemen of technische eenheden en aanhangwagens, met inbegrip van bromfietsen en motorfietsen;4° retributies voor de certificering, de uitbating, de administratieve kosten en de inspectiekosten van de erkende rijscholen, de erkende examencentra en de erkende opleidings- en vormingscentra voor de rijopleiding, examinering, vakbekwaamheid en nascholing;5° ontvangsten voortkomende uit administratieve boetes ten gevolge van een overtreding door de erkende technische diensten, de erkende installateurs en de erkende instellingen werkzaam in het kader van de controle op de in het verkeer gebrachte voertuigen, de erkende rijscholen, de erkende examencentra en de erkende opleidings- en vormingscentra voor de rijopleiding, examinering, vakbekwaamheid en nascholing;6° retributies voor het indienen van een beroep in het geval van het niet slagen voor het examen tot het behalen van een rijbewijs;7° retributies voor het bekomen van het brevet beroeps- bekwaamheid voor instructeurs van erkende rijscholen, alsook retributies voor het uitreiken van kwalificatie-at- testen voor bestuurders van voertuigen in het kader van vakbekwaamheid en nascholing;8° retributies van derden met betrekking tot de wettelijke homologatie van meetinstrumenten. Het saldo van de niet-aangewende ontvangsten 2016 van het organiek begrotingsfonds « Verkeersveiligheidsfonds », wordt ambtshalve overgeheveld naar het bij ordonnantie definitief op te richten « Verkeersveiligheidsfonds ».

Art. 8.Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de stemming door het Parlement.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 12 december 2016.

R. VERVOORT De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken Mevr. C. FREMAULT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2016-2017 A-421/1 Ontwerp van ordonnantie A-421/2 Verslag (verwijzing) Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 9 december 2016.

^