Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 10 maart 2016
gepubliceerd op 23 maart 2016

Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2016031220
pub.
23/03/2016
prom.
10/03/2016
ELI
eli/ordonnantie/2016/03/10/2016031220/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


10 MAART 2016. - Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport


De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 maart 2016.

Guy VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen Didier GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen Pascal SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring Céline FREMAULT Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring _______ Nota Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2015/2016 B-44/1 Ontwerp van ordonnantie B-44/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 4 maart 2016.

Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport Gelet op de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005 door de Algemene Conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur;

Gelet op artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, I, eerste lid, 8°, en artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 63, gewijzigd bij de bijzondere wet van 5 mei 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 4, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007, en artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990 en vervangen bij de wet van 5 mei 1993;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport;

Overwegende dat een wijziging van het bovenvermelde samenwerkingsakkoord noodzakelijk is om de op 15 november 2013 door de Oprichtingsraad van het Wereldantidopingagentschap goedgekeurde aanpassingen van de Wereldantidopingcode te kunnen implementeren in alle drie de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeen|Upschapscommissie;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van haar minister-president en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Regering van de Franse Gemeenschap, in de persoon van haar minister-president en minister van Sport;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, in de persoon van haar minister-president en de minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme en de minister van Gezin, Volksgezondheid en Sociale zaken;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College, in de persoon van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Kwamen het volgende overeen :

Artikel 1.In artikel 1 van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 9° tot en met 16° worden vervangen door wat volgt : « 9° NADO : Nationale Antidopingorganisatie;10° breedtesporter : elke sporter die geen elitesporter is van nationaal of internationaal niveau;11° elitesporter van nationaal niveau : elke sporter van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en lid is van de Olympische of Paralympische Beweging of erkend is door het Internationaal Olympisch Comité of Internationaal Paralympisch Comité of lid is van SportAccord, die geen elitesporter is van internationaal niveau en die aan een of meer van de volgende criteria voldoet : a) hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden op hoog niveau;b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van de betreffende sportdiscipline;c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline : Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen;d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in a), b) of c);12° elitesporter van internationaal niveau : elke sporter die een sportactiviteit beoefent op internationaal niveau, zoals gedefinieerd door zijn internationale federatie; 13° de geregistreerde doelgroep : de groep elitesporters van hoge prioriteit die door een internationale federatie of een NADO zijn gekozen om onderworpen te worden aan dopingcontroles, zowel binnen als buiten competitie, en die verplicht zijn om de verblijfsgegevens, vermeld in artikel 5.6 van de Code en in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, mee te delen; 14° de nationale doelgroep : de groep elitesporters die door een NADO zijn gekozen om onderworpen te worden aan dopingcontroles, zowel binnen als buiten competitie, en die verplicht zijn om verblijfsgegevens mee te delen;15° verblijfsgegevens : de informatie, vermeld in artikel 3, § 3, die moet worden meegedeeld door de elitesporters of, in voorkomend geval, door de ploegverantwoordelijke van de elitesporters; 16° dopingcontrole binnen competitie : een dopingcontrole binnen competitie als vermeld in artikel 2.11 van de UNESCO-conventie; »; 2° er worden een punt 17° tot en met 19° toegevoegd, die luiden als volgt : « 17° dopingcontrole buiten competitie : een dopingcontrole buiten competitie als vermeld in artikel 2.16 van de UNESCO-conventie; 18° ploegsport : een sport waarbij de vervanging van spelers tijdens een wedstrijd toegestaan is;19° ploegverantwoordelijke : de persoon die door de elitesporters van dezelfde ploeg kan worden belast met het doorgeven van hun verblijfsgegevens.».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde samenwerkingsakkoord worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt punt 6° vervangen door wat volgt : « 6° hun NADO's toe te laten om praktische afspraken te maken over door een NADO uit te voeren dopingcontroles op verzoek van een andere NADO;7° elke akkoordsluitende partij toe te laten om ter aanvulling van dit samenwerkingsakkoord bilaterale samenwerkingsakkoorden te sluiten;»; 2° paragraaf 3 tot en met 7 worden vervangen door wat volgt : « § 3.- De elitesporters onder de bevoegdheid van een contracterende partij worden onderverdeeld in de volgende categorieën : 1° categorie A : deze groep bestaat enerzijds uit elitesporters die een sportdiscipline A beoefenen uit de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit samenwerkingsakkoord is gevoegd, en anderzijds, in voorkomend geval, uit elitesporters die door de NADO in categorie A zijn opgenomen op grond van punt 2°, derde tot en met vijfde lid, punt 3°, derde tot en met vijfde lid, of paragraaf 5, vijfde lid. De elitesporters in categorie A vormen de geregistreerde doelgroep van de NADO en moeten alle verblijfsgegevens indienen die vermeld zijn in artikel 5.6 van de Code en in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken.

Als de betrokken elitesporter zijn verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens niet nakomt, wordt hem conform de Interna|Uptionale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken een gemiste controle of aangifteverzuim van de verblijfsgegevens aangerekend; 2° categorie B : deze groep bestaat uit elitesporters die een sportdiscipline B beoefenen uit de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit samenwerkingsakkoord is gevoegd en anderzijds, in voorkomend geval, uit elitesporters die door de NADO in categorie B zijn opgenomen op grond van punt 3°, derde tot en met vijfde lid. De sporters, vermeld in het eerste lid, zijn verplicht het uur en de locatie van de competities en trainingen door te geven, alsook hun verblijfplaats voor de dagen zonder competitie of training.

Als de betrokken elitesporter zijn verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens niet nakomt, kan de bevoegde akkoordsluitende partij de betrokken sporter opnemen in categorie A. Als tegen de betrokken sporter zes maanden na zijn opname in categorie A geen aangifteverzuim of gemiste controle is vastgesteld, kan de bevoegde akkoordsluitende partij de betrokken sporter opnieuw opnemen in categorie B. Als gedurende die periode wel een aangifteverzuim of gemiste controle is vastgesteld, wordt die periode verlengd met achttien maanden vanaf de vaststelling; 3° categorie C : deze groep bestaat uit elitesporters die een sportdiscipline C beoefenen uit de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit samenwerkingsakkoord is gevoegd. Deze elitesporters zijn verplicht om alle ploegactiviteiten door te geven, waaronder wedstrijden en trainingen, en hun gewoonlijke verblijfsplaats. Ze kunnen een ploegverantwoordelijke aanwijzen om die gegevens en de geactualiseerde spelerslijst voor hen in te dienen.

Als de verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens niet worden nageleefd, kan de bevoegde akkoordsluitende partij een of meer elitesporters van de betrokken ploeg in categorie A of B opnemen.

Als tegen de betrokken sporter zes maanden na zijn opname in categorie A of B geen aangifteverzuim of gemiste controle is vastgesteld, kan de bevoegde akkoordsluitende partij de betrokken sporter opnieuw opnemen in categorie C. Als gedurende die periode wel een aangifteverzuim of gemiste controle is vastgesteld, wordt die periode verlengd met achttien maanden vanaf de vaststelling; 4° categorie D : deze groep bestaat uit elitesporters die een sportdiscipline beoefenen die niet is opgenomen in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit samenwerkingsakkoord is gevoegd. Deze elitesporters hoeven geen verblijfsgegevens door te geven, tenzij in de gevallen, vermeld in artikel 3, § 4, derde lid, en in artikel 3, § 5, laatste lid, van dit akkoord. § 4. - Als een elitesporter van categorie A is opgenomen in een geregistreerde doelgroep van een NADO van één van de akkoordsluitende partijen en in de geregistreerde doelgroep van een buitenlandse NADO of de Internationale Federatie, moet de NADO van de akkoordsluitende partij met de andere partij overeenkomen wie van hen de verblijfsgegevens zal beheren en de andere toegang zal geven tot de verblijfsgegevens. Bij het uitblijven van een akkoord is artikel 5.6 van Code en de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken van toepassing.

Het bovenstaande lid is niet van toepassing als het gaat om elitesporters die opgenomen zijn in de geregistreerde doelgroep van twee of meer NADO's van de akkoordsluitende partijen. In dat laatste geval is artikel 5, § 4, van dit akkoord van toepassing.

Als een elitesporter van categorie B, C of D van de NADO van één van de akkoordsluitende partijen opgenomen is in de doelgroep van een andere NADO of zijn Internationale Federatie, waarvoor hij meer verblijfsgegevens moet indienen dan bepaald in het tweede lid van artikel 3, § 3, 2°, 3° of 4°, van dit akkoord, hoeft de sporter alleen de verblijfsgegevens in te dienen die vereist zijn door de andere NADO of zijn Internationale Federatie. § 5. - De elitesporters categorie A, B en C vormen de nationale doelgroep. Elke elite- en breedtesporter kan echter onderworpen worden aan dopingcontroles buiten competitie.

Als een elitesporter A, B of C zich terugtrekt uit de sport, maar later weer aan wedstrijden op nationaal of internationaal niveau wil deelnemen, kan hij pas weer competitiegerechtigd worden in nationale en internationale wedstrijden nadat hij zijn NADO, zijn Internationale Federatie en het WADA zes maanden vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn terugkeer, tenzij WADA er om billijkheidsgronden anders over beslist.

Als een elitesporter vermeld in het vorige lid zich tijdens een periode van uitsluiting van deelname aan wedstrijden terugtrekt uit de sport, maar later weer aan wedstrijden op nationaal of internationaal niveau wil deelnemen, kan hij pas weer competitiegerechtigd worden in nationale en internationale wedstrijden nadat hij zijn NADO, zijn Internationale Federatie en het WADA zes maanden, of een periode gelijk aan het resterende deel van zijn uitsluiting als die langer is dan zes maanden, vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn terugkeer.

Vanaf de ontvangst van de schriftelijke mededeling, vermeld in het tweede en derde lid, kan de NADO de elitesporter, vermeld in het tweede en derde lid, verplichten zijn verblijfsgegevens in te dienen conform de categorie waartoe hij behoorde op het ogenblik van zijn terugtrekking uit de sport.

De bevoegde akkoordsluitende partij behoudt zich daarnaast het recht voor om elke elitesporter van wie de prestaties er plots en opmerkelijk op vooruitgaan, of tegen wie ernstige aanwijzingen van een dopingpraktijk bestaan, ertoe te verplichten zijn verblijfsgegevens door te geven zoals sporters van categorie A. § 6. - De criteria op basis waarvan de sportdisciplines worden gecategoriseerd in lijst A, B of C in de bijlage die bij dit akkoord is gevoegd, zijn de volgende : - A : het gaat om een individuele discipline die gevoelig is voor dopinggebruik buiten wedstrijdverband, waarvan de beoefenaars meestal niet op een gemakkelijk lokaliseerbare plaats trainen; - B : het gaat om een individuele discipline die gevoelig is voor dopinggebruik buiten wedstrijdverband, waarvan de beoefenaars meestal op een gemakkelijk lokaliseerbare plaats trainen; - C : het gaat om een ploegdiscipline die gevoelig is voor dopinggebruik buiten wedstrijdverband.

Op gemotiveerd advies van de Raad kunnen de regeringen en het college de bovenvermelde lijst wijzigen. § 7. - Alle sporters zijn onderworpen aan de verplichtingen inzake de toestemming wegens therapeutische noodzaak en aan de sancties, vermeld in de Code. Breedtesporters kunnen een retroactieve toestemming wegens therapeutische noodzaak verkrijgen. »; 3° er worden een paragraaf 8 en 9 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 8.- De informatie wordt verwerkt met het oog op de strijd tegen dopinggebruik ter bevordering van het sporten met respect voor gezondheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en sportiviteit en moet altijd de waarborgen, bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteren.

De verblijfsgegevens zullen exclusief worden gebruikt voor het plannen, coördineren en uitvoeren van dopingcontroles, het verschaffen van pertinente informatie voor het biologisch paspoort of voor andere resultaten van analyses, het bijdragen tot een onderzoek naar een mogelijke overtreding inzake dopingpraktijken of het bijdragen tot procedures voor de vervolging van dergelijke overtredingen.

De akkoordsluitende partijen bevestigen, bij decreet of ordonnantie, dat de persoonsgegevens van de sporters verwerkt mogen worden voor de voormelde doeleinden.

De persoonsgegevens van de sporters over hun gezondheid worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. § 9. - Voor de uitvoering van dit akkoord worden de controleartsen en chaperons die erkend zijn door één akkoordsluitende partij, geacht erkend te zijn door de andere akkoordsluitende partijen. ».

Art. 3.Aan artikel 5 van hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4. - De Coördinatieraad wijst het beheer van de verblijfsgegevens van de elitesporters die met toepassing van de respectieve decreten of ordonnanties van de akkoordsluitende partijen tot geen enkele of tot meer dan één van de doelgroepen van de akkoordsluitende partijen behoren, of die deel uitmaken van een nationale ploeg, geval per geval en op grond van het belang van de betrokken elitesporter toe aan de NADO van een van de akkoordsluitende partijen. ».

Art. 4.In hetzelfde samenwerkingsakkoord wordt de bijlage vervangen door de bijlage die bij dit samenwerkingsakkoord is gevoegd.

Gedaan in Brussel, op 17 december 2014, in vijf originele exemplaren (twee Nederlandse, twee Franse, een Duitstalig).

Voor de Vlaamse Gemeenschap : De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe MUYTERS Voor de Franse Gemeenschap : De minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap, Rudy DEMOTTE De minister van Sport, René COLLIN Voor de Duitstalige Gemeenschap : De minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, Oliver PAASCH De viceminister-president en minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Isabelle WEYKMANS De minister van Gezin, Volksgezondheid en Sociale zaken, Antonios ANTONIADIS Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : Het Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Guy VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen|Upschapscommissie, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Didier GOSUIN

Bijlage Sportdisciplines Lijst A Atletiek - alle langeafstandslopen (3.000 m en meer) Triatlon Duatlon Veldrijden Wielrennen (alle olympische disciplines) Biatlon Skiën - langlaufen Skiën - Noordse combinatie Lijst B Atletiek - alles behalve langeafstandslopen (3.000 m en meer) Badminton Boksen Gewichtheffen Gymnastiek Judo Kano Moderne vijfkamp Roeien Schermen Taekwondo Tafeltennis Tennis Beachvolley Zwemmen, behalve synchroonzwemmen en schoonspringen Worstelen Zeilen Alpineskiën, freestyleskiën en snowboarden Bobslee Skeleton Rodelen Schaatsen Lijst C Basketbal Handbal Hockey Voetbal Volleybal Waterpolo Ijshockey Rugby Gezien om gevoegd te worden bij het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

Voor de Vlaamse Gemeenschap : De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe MUYTERS Voor de Franse Gemeenschap : De minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap, Rudy DEMOTTE De minister Sport, René COLLIN Voor de Duitstalige Gemeenschap : De minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, Oliver PAASCH De viceminister-president en minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Isabelle WEYKMANS De minister van Gezin, Volksgezondheid en Sociale zaken, Antonios ANTONIADIS Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Het Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen|Upschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Guy VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen|Upschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Didier GOSUIN

^