Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016018080 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoeding van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016018129 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016021020 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de ondervoorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Connecting networks » gerangschikt in het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Scaling networks » gerangschikt in het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Routing en switching » gerangschikt op het niveau van de wetenschappen van het hoger onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016201505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel Besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de gemeenschappelijke sociale dienst van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type ministerieel besluit prom. 10/03/2016 pub. 15/02/2023 numac 2023010050 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoeding van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Bekendmaking overeenkomstig artikel 6 van de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen

arrest

type arrest prom. 10/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016031215 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het verenigd college houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

decreet

type decreet prom. 10/03/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van een beperkte afwijking van de leermethoden beschreven in de eindtermen voor de eerste acht jaar van het leerplichtonderwijs type decreet prom. 10/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de terbeschikkingstelling aan de Regering van de Franse Gemeenschap van de personeelsleden afkomstig uit het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, naar de Franse Gemeenschap in het kader van de Zesde Staatshervorming type decreet prom. 10/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van het Comité Vrouwen en Wetenschap

beschikking

type beschikking prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031219 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en de drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 type beschikking prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden type beschikking prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031220 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016031223 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016201499 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016201500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de plannen voor het beheer van overstromingsrisico's aangenomen worden, met inbegrip van de cartografie van de gebieden waar gevaar voor overstroming bestaat en van de kaarten van het risico op schade te wijten aan overstromingen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016201501 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 betreffende de "Office wallon des déchets" type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016201508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de opdracht van bijzondere commissaris nader bepaald wordt in het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Société du Logement de Grâce-Hollogne" type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201511 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Wideumont", te Sainte-Marie-Chevigny type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2009 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Vallée de la Lienne", te Chevron met het oog op de toelating van de visvangst type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201510 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het kappen van bomen in het domanialel natuurreservaat "Tiennes de Rouillon", in Anhée en Profondeville om redenen van openbare veiligheid wordt toegelaten type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016201515 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016201516 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016201514 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016201517 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013, 8 mei 2013, 17 oktober 2013, 19 maart 2015, 16 juli 2015 en 10 december 2015, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Patrimonium

erratum

type erratum prom. 10/03/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^